shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu
 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională.  

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2015.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimați membri,

  

 În ziua de 13 februarie 2015, incepand cu orele 16.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

a)    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

b)     Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)     Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

d)    Aprobarea programului de activitate pe anul in curs pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute    de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, potrivit Normelor stabilite de Conferința Națională;

f)     Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

g)    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

h)    Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;

i)      Diverse - Alegeri pentru completarea comisiei de disciplină

 

 

In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 16,30.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari”

Aceste Norme au fost mediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu: http://www.ceccarsibiu.ro, secţiunea expertiză contabilă

Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştiintelor - îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filiala Sibiu organizează două sesiuni de susţinere a testului astfel:

-          în data de 03.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-          în data de 15.12.2014, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari şi de susţinere a testului de verificare a cunoştiinţelor se depun la sediul filialei Sibiu, însoţite de “Fişa de opţiuni”, în perioada 15.11.2014-24.11.2014, pentru participantii la  prima sesiune şi până la data de 09.12.2014 pentru  participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în aceste perioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaşi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoţită de fişa de opţiuni, se va achita suma de 15 lei necesară corectării testelor şi confecţionării legitimaţiilor de expert contabil judiciar, şi se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaţie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 de întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completării testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 (şaptezeci) puncte. 

Notă: Experţii contabili care nu obţin viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2015 – NU vor fi înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari în anul 2015, dar testul îşi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în anul 2015 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul Experţilor Judiciari – art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari, fişa de opţiuni , tematica şi bibliografia pentru susţinerea testului.

Notă: Experţii contabili judiciari înscrişi în prezent în Grupul Experţilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile din decembrie 2014, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare a cunoştinţelor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la care participă.

Conducerea Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici mesajul de multumire adresat filialei CECCAR Sibiu de catre vice-presedinte al Consiliului Superior, dna Anca Bogorin, care a participat la Ziua Nationala a Contabilului Roman din data de 21 septembrie 2014.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2014.


Conducerea  Filialei SibiuÎn data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internaţională. 

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate internationala si aici buletinul de actualitate examen acces. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de bune practici ale filialelor CECCAR . 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici o informare cu privire la rezultatele Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate si aici informarea FEE.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici linkurile noutatilor internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile examene.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile editoriale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile contabile.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatiile legislative si aici modificările noului cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziţiilor  Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2014.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimati colegi, 

In vederea simplificarii procesului de obtinere a vizei de exercitare a profesiei, incepand din acest an completarea Raportul anual de activitate se va realiza on-line. In acest scop a fost dezvoltată şi implementată o aplicaţie care se acceseaza prin internet, utilizând un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite sa simplifice procesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca in orice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat si al societatii, dupa caz.

Legat de aceste facilitati membrii pot solicita informatii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont in aplicatie astfel incat sa puteti accesa fisa personala si completa Raportul anual de activitate, va rugam sa urmati unul din urmatorii pasi:

1.           solicitati personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username si parola); este nevoie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteti pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care atasati o copie dupa cartea de identitate si carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteti solicitarea trebuie sa fie obligatoriu personala si sa aveti acces la ea. In cel mai scurt timp veti primi pe adresa de mail datele de autentificare in aplicatie (verificati periodic si directorul Spam sau Junk). Pentru orice problema legata de accesarea contului trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa de mail mai sus menţionata sau la filiala de domiciliu

Odata creat contul veti primi pe adresa de mail personala informatii suplimentare privind modul de utilizare al aplicatiei si de completare a Raportului anual de activitate.

 

Referitor la solicitarea id-ului si parolei:

-  va informam ca aveti posibilitatea sa obtineti contul atat personal prin solicitare direct de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Sibiu, precum si prin transmiterea solicitarii prin mail la adresa : ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro;

-  va rugam sa metionati odata cu solicitarea si parola dorita. In ce priveste id-ul acesta va fi : prenume.nume ( exemplu : anca.vulcan )

-  odata cu solicitarea dvs, va rugam sa prezentati si cate o copie dupa cartea de identitate si carnetul de expert contabil / contabil autorizat.

Puteti accesa aici instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţiei de evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual de activitate.Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoştintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii:


a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp : cotizaţia fixã aferentã anului trecut si anul in curs si cotizaţia variabilã aferenta anului 2013

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat şi parafat, pânã la 31.01.2014, (transmiterea raportului semnat şi parafat la filialã se poate face şi prin e-mail cu condiţia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

Termenele de achitare a cotizatiilor:

Cotizatiile fixe : - 31 ianuarie 2014 (50%)
                       - 31 martie 2014 (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2014  reprezentand 1,2% la venituri realizate pe anul 2013 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2014 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor care au obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. Parafele vechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentul eliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.

Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizati administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

 Formularul de "Raport de activitate" Descarcati AICI Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuPrin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ; tel. 031.101.18.70.


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari”

Aceste Norme au fost mediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu:

http://www.ceccarsibiu.ro, secţiunea expertiză contabilă, şi prin e-mail-uri transmise fiecăruia dintre dvs.

Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştiintelor - îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filiala Sibiu organizează două sesiuni de susţinere a testului astfel:

-          în data de 02.12.213, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-          în data de 16.12.213, orele 16 – 18, sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari şi de susţinere a testului de verificare a cunoştiinţelor se depun la sediul filialei Sibiu, însoţite de “Fişa de opţiuni”, în perioada 15.10-22.11.2013, pentru participantii la  prima sesiune şi până la data de 09.12.2013 pentru  participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în aceste perioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaşi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoţită de fişa de opţiuni, se va achita suma de 15 lei necesară corectării testelor şi confecţionării legitimaţiilor de expert contabil judiciar, şi se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaţie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 de întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completării testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 (şaptezeci) puncte. 

Notă: Experţii contabili care nu obţin viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2014 – NU vor fi înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari în anul 2014, dar testul îşi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în anul 2014 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul Experţilor Judiciari – art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari, fişa de opţiuni , tematica şi bibliografia pentru susţinerea testului.

Notă: Experţii contabili judiciari înscrişi în prezent în Grupul Experţilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile din decembrie 2013, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare a cunoştinţelor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la care participă.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu


 

Dragi colegi,

 

   Începând cu anul 2005 sărbătorim cu toţii ziua de 21 septembrie, ca Zi naţională a contabilului român”, prilej cu care avem plăcerea de a vă invita  la manifestările ocazionate de acest eveniment.

 

Veţi avea ocazia să vă întâlniţi colegii de breaslă, reprezentanţi ai instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, cu care puteţi avea un schimb de informaţii util şi constructiv.

 

Ne bucurăm să vă primim pe 21 septembrie, începând cu orele 10 în sala de festivităţi a restaurantului Terracota din Sibiu, str. Dobrun nr.1.

 

Puteţi accesa aici agenda evenimentului conţinând detaliile organizatorice.

Interviul din Expertul economist cu ec. Daniela Vulcan, Director General al CECCAR puteti accesa aici, mesajul Consiliului Superior cu ocazia ZNCR 2013 aici, material Experţi Contabil-IMM-urile- un parteneriat de succes aici, Standardele profesionale - garanţia competenţei şi performanţei în gestionarea profesiei contabile aici, anunţ ZNCR 2013 aici

 

 

   Preşedinte interimar,                                                             Director executiv,

ec.  Milica Bardaşu                                                                 ec. Raymonda Hagiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuCarta Albă a IMM-urilor din România, ediția a XI-a pentru 2013

carta_alba_imm_2013.jpg
Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri  din cadrul Consiliului Economic şi Social.

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca
Aici puteţi accesa lista membrilor radiaţi.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 5, aferent lunii mai 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu


                            

                                    INVITAŢIE

     

      C.E.C.C.A.R. FILIALA SIBIU are plăcerea să vă invite la Târgul de carte SibiuBooKFestival 2013, ce se va desfăşura în perioada 6- 9 iunie 2013, în Piata Mică din Sibiu.

Oferta de carte a Editurii C.E.C.C.AR. din acest an, cuprinde:

ü  Standarde profesionale şi Standarde de calitate;

ü  Traduceri sub licenţă copyright;

ü  Ghiduri profesionale;

ü  Suporturi de curs şi examene;

ü  Cărţi de autor.

 

Programul de desfăşurare al evenimentelor CECCAR include si masa rotunda cu tema „Accesul la profesia contabila din Romania” ce se va organiza Joi 6 iunie, orele 16-17.

 

Din noutăţile editoriale fac parte ghiduri adresate practicienilor din profesie, standarde profesionale, ghiduri şi manuale pentru pregătirea examenelor privind accesul la profesia contabilă:

§  Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale de la A – Z;

§  Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situatiilor financiare in conformitate cu IFRS;

§  Ghid practic complet privind sistemul "TVA la încasare", 2013

§  Standardul profesional nr. 35, ediţia V, 2012.

§  Audit - suport de curs pentru examenul de aptitudini, ediţia II, 2012;

§  Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces 2013;

Reducerile de preţ acordate în acestă perioadă, includ o serie de publicaţii utile:

§  Audit suport de curs pentru examenul de aptitudini;

§  Control economic financiar şi de gestiune;

§  Evaluare prezentare şi analiză performanţei întreprinderii;

§  Instrumente financiare 2008;

§  Introducere în expertiza contabilă şi afacerilor;

§  ISA - Manual standarde internaţionale de audit;

§  Standardul profesional nr. 23, ediţia 2008;

§  Standardul profesional nr. 34, servicii fiscale;

§  Standardul profesional nr. 36;

§  Studii de caz privind auditul public intern

 

      Vă aşteaptă la standul de carte al editurii C.E.C.CA.R., Bianca Negru şi Cristina Pascu, care vor fi la dipoziţia dumneavoastră, între orele 10-21, pe tot parcursul desfăşurării BOOKfest.      

 

Puteţi accesa aici lista publicaţiilor.
Stimaţi colegi,

             Luni, 27 mai 2013 se împlineşte un an de când mentorul nostru, prof.univ.dr. Marin Toma, preşedinte CECCAR a ales să schimbe pământul cu Cerul.
            Pentru a marca aşa cum se cuvine memoria celui care a creat CECCAR-ul modern, celui care ne-a oferit toate mijloacele pentru a ne dezvolta profesional şi nu numai, vă rugăm să găsiţi aici un material IN MEMORIAM MARIN TOMA.

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu

In data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

 

Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.

În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 

Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

   Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).

FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.

Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

   Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici  oferta de cursuri postuniversitare, conform protocolului încheiat între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi din România.

CECCAR FILIALA SIBIUStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimati colegi,

Puteţi accesa aici procesul-verbal în legătură cu viitorul preşedinte al CECCAR, ce va fi prezentat în Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri din 2014.

Conducerea  Filialei SibiuStimati colegi,

In conformitate cu prevederile Masurilor nr.56/2009 pentru punerea in aplicare a prevederilor pct.24,  par.3 si pct.67 par.3 din ROF-ul CECCAR cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de nominalizare impreuna cu comisia de validare a candidaturilor au analizat optiunile membrilor si au stabilit numarul voturilor acordate candidatului Bardasu Neaga Milica la functia de presedinte a filialei Sibiu, dupa cum urmeaza:
Dintr-un numar de 593 membri cu drept de vot si-au exprimat optiunea 345, respectiv 58,17% din numarul membrilor cu drept de vot, din care:
-Voturi pentru candidatul Bardasu Neaga Milica (cu optiunea DA): 324 optiuni
-Voturi impotriva candidatului Bardasu Neaga Milica (cu optiunea NU): 6 optiuni
-Voturi anulate: 15 optiuni
Comisiile constata ca Dna Bardasu Neaga Milica a obtinut 93,91% din optiunile exprimate.


Comisia de nominalizare:                    Comisa de validare: 
1. Mircea Nicolae                                    1. Morar Carmen
2. Morar Laura Ana                                 2. Medrea Grigore
3. Şerban Ana                                          3. Hagiu Raymonda   
4. Cernea Antonel
5. Hagiu Raymonda 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2013.


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

În aplicarea dispoziţiilor pct. 16 din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al CECCAR şi referatele Comisiei Centrale de Nominalizare aici.

Conducerea  Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici referatul Comisiei de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte din cadrul filialei Sibiu.

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2013.


Conducerea  Filialei Sibiu


Avand in vedere prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al CECCAR, aprobat de Conferinta Nationala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-I-a, nr.601 din 12 august 2008, la pct.24, alin (3) si pct.67, alin (3) care reglementeaza modul de alegere a presedintelui CECCAR si a presedintilor de filiale, se precizeaza:

“Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte”.

In acest sens, s-au stabilit urmatoarele masuri si proceduri de lucru ce urmeaza a se desfasura in anul premergator alegerilor (februarie 2014):

1. Pana la data de 15 ianuarie 2013 se stabileste comisia de nominalizare a candidatilor la functia de presedinte, formata din 5 membri (cel mai varstnic expert contabil, membru activ al filialei; cel mai tanar expert contabil, membru activ al filialei; un contabil autorizat cu o vechime ca membru active al filialei de cel putin 5 ani; cel mai varstnic expert contabil membru al filialei cu statut de angajat cu contract de munca cu program normal de munca care are o vechime la locul de munca de cel putin 7 ani si Directorul executiv al filialei);

2. Declaratia de candidatura
(completata la toate rubricile, potrivit reglementarilor Corpului) se depune, de catre persoana interesata, la sediul filialei, pana la data de 31 ianuarie 2013;

3. Comisia de nominalizare analizeaza candidaturile
primite sub aspectul indeplinirii conditiilor si criteriilor prevazute de Regulament si intocmeste un referat pentru fiecare candidat in care se prezinta modul de indeplinire a fiecarei conditii si in mod special:

·   reputatie;

·   atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului;

·   indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participarea la adunarile generale, obligatii financiare, obligatii profesionale etc);

·   calitati manageriale (functii de conducere detinute etc);

·   activitati desfasurate in interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea in diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natura, lucrari scrise, seminarii origanizate, activitatea in diferite structuri alese sau executive ale Corpului);

4. Continutul referatelor si lista candidatilor nominalizati se aduce la cunostinta membrilor prin trimiterea de copii si/sau postarea pe site-ul filialei, pana la 28 februarie 2013;

5. Prin “Nota” care insoteste referatele respective se solicita membrilor ca, pana la 31 martie 2013, sa-si comunice optiunea lor cu privire la noul presedinte, prin inscrierea optiunii direct pe vot - la sediul filialei;


6. Comisia de nominalizare
impreuna cu comisia de validare a candidaturilor analizeaza optiunile membrilor si stabileste numarul de voturi acordate fiecarui candidat, intocmeste “Lista candidatilor”, in ordinea numarului de voturi, fiind facuta publica;

7. Candidatul cu cel mai mare numar de voturi
urmeaza sa fie desemnat ca viitor presedinte daca, cel putin 51% din membrii activi cu drept de vot ai filialei au depus optiunile solicitate cu termen limita 31 martie 2013; daca mai multi candidati se afla la egalitate de voturi, in evaluarea diferitelor criterii, Comisia de validare va desemna ca viitor presedinte, candidatul care a prestat in interesul profesiei cel mai mare numar de ore de activitate (pct.4 lit.e) de la Masuri);

8. Comisia de validare
va aduce la cunostinta membrilor Aparatului Central al Corpului, pana la 30 aprilie 2013, numele viitorului presedinte al filialei ce urmeaza sa fie prezentat in Adunarea Generala de dare de seama si alegeri in anul 2014.

Puteti accesa aici modelul declaratiei de candidatura.


 

Stimati colegi,

 

În data de 27 februarie 2013, începând cu orele 15.00 va avea loc în localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

În caz de neîntrunire a cvorumului, Adunarea generală se reprogrameaza la ora 15,30.

Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor săi, liber profesionişti şi angajati, înscrişi în Tablou şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale, iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.   

Conducerea Filialei Sibiu

                                                              Stimati colegi,

Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se depun sau de trimit la aparatul central al Corpului, pana la data de 31 ianuarie 2013.
Puteti accesa aici modelul declaratiei de candidatura si aici graficul masurilor privind aplicarea pct. 24, alin.3 din R.O.F. (aprobate prin HCN nr. 64/14.03.2009 si modificate prin HCN nr.65/02.09.2010.

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2012


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2012


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoştintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi pentru anul 2013 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2013, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii:


a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp : cotizaţia fixã aferentã anului trecut si anul in curs si cotizaţia variabilã aferenta anului 2012

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat şi parafat, pânã la 31.01.2013, (transmiterea raportului semnat şi parafat la filialã se poate face şi prin e-mail cu condiţia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

Termenele de achitare a cotizatiilor:

Cotizatiile fixe : - 31 ianuarie 2013 (50%)
                       - 31 martie 2013   (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2013  reprezentand 1,2% la venituri realizate pe anul 2012 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2013 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2013, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2013 se vor elibera membrilor care au obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2013. Parafele vechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentul eliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2013.

Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizati administratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

 Formularul de "Raport de activitate" Descarcati AICI 
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici întrebările prind testul GEJ 2012.


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2012


Conducerea  Filialei Sibiu


Vă rugăm să găsiţi în linkul următor:

http://curierulnational.ro/Specializat/2012-11-08/CECCAR+sprijina+sectorul+IMM+oferind+practici+contabile+de+calitate%2C+adaptate+cerintelor+actuale

 un articol realizat pe baza acţiunilor la care CECCAR a fost Partener Principal– Topul Naţional al Firmelor Private, CNIPMMR- material ce conţine luarea de  cuvant a  Directorului General al C.E.C.C.A.R. ec. Daniela Vulcan, în cadrul plenului lucrărilor găzduite de Topul Naţional.


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în GEJ”

Aceste Norme au fost mediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu:

http://www.ceccarsibiu.ro

şi prin e-mail-uri transmise fiecăruia dintre dvs.

Înscrierea în GEJ se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştiintelor -îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Cererile de înscriere în GEJ şi susţinere a testului de verificare a cunoştiinţelor se depun la sediul filialei Sibiu, însoţite de “Fişa de opţiuni”, în perioada 15.10-23.11.2012, pentru participantii la  prima sesiune şi până la data de 07.12.2012 pentru  participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în aceste perioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în GEJ doar în anul următor în aceeaşi perioadă.

Odată cu depunerea cererii, se va achita suma de 15 lei necesară corectării testelor şi confecţionării legitimaţiilor de expert contabil judiciar, şi se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaţie.

Testarea se va susţine:

· în data de 03 decembrie 2012 orele 16.00-18.00, prima sesiune,

· a doua sesiune in 15 decembrie 2012 orele 09.00-11.00 (pentru experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul – art. 3 alin. (3) din Normele mai sus amintite).

Locaţia susţinerii testului va fi sala de curs “ Ion Evian”de la sediul filialei Sibiu.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 de întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns din care 1 (una) corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completării testului fiind de 2 ore. Punctajul minim este de 70 (şaptezeci) puncte. 

NOTĂ: Experţii contabili care nu obţin viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2013 – NU vor fi înscrişi în GEJ în anul 2013, dar testul îşi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în anul 2013 atrage după sine radierea  din oficiu din GEJ – art. 20 din Normele mai sus amintite.

Documentele necesare le puteti regasi:  cererea privind înscrierea în GEJ, fişa de opţiuni, tematica şi bibliografia în vederea susţinerii testului.

NOTĂ: Experţii contabili care s-au înscris în GEJ în anul 2011 nu participă la testarea pentru anul 2013.
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2012


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2012


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici Ordonanta nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al instituţiilor financiare anuale şi al instituţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.


Dragi colegi,

Începând cu anul 2005 aniversăm cu toţii ziua de 21 septembrie ca "Ziua Naţională a Contabilului Român", prilej cu care avem plăcerea de a vă invita la manifestările ocazionate de acest eveniment şi în acest an.   

Veţi avea ocazia să vă întâlniţi colegii de breaslă, reprezentanţi ai instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, cu care puteţi avea un schimb de informaţii util şi constructiv.

Ne bucurăm să vă primim pe 21 septembrie 2012, începând cu orele 15 în sala de festivitaţi a restaurantului Bolta Rece din Sibiu, str. Aleea Mihai Eminescu, nr. 3.

Pentru buna organizare a evenimentului vă rugăm să confirmaţi participarea până miercuri 19 septembrie 2012.


Stimati colegi,
Puteti accesa aici Standardele internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & proliferare - Recomandarile FATF


Stimati colegi,
Puteti accesa aici interviu cu Directorul General al Corpului


In temeiul pct.56 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R.,  mandatul de preşedinte a d-lui Pop Florin a încetat.

In baza Hotararii Consiliului Filialei Sibiu nr.12/05 din 06.08.2012,  doamna Bardasu Neaga Milica a fost desemnata cu majoritate de voturi în funcţia de preşedinte interimar al consiliului filialei Sibiu, până la alegerea noului preşedinte.

Structura Consiliului filialei Sibiu este urmatoarea:

Bardaşu Neaga Milica                     - preşedinte interimar,

Toader Doina                                    - vicepresedinte

Vraciu Sorina                                    - membru,

Verde Maria                                      - membru interimar,

Găinuşe Ovidiu                                 - membru,

Pintea Vasile                                    - membru,Urmare apariţiei OMFP 881 din 25.06.2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori imobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (publicat în Monitorul Oficial nr.424 din 26 iunie 2012) se impune dinamizarea organizării cursurilor de I.F.R.S. destinate membrilor şi tuturor celor interesaţi.

  • Obiectivele cursului:


           1. Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea I.F.R.S. ca bază de ţinere a contabilităţii ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.
           2. Formarea, completarea şi consolidarea competenţelor privind aplicarea I.F.R.S. pentru a asigura membrilor Corpului recunoşterea calităţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene cât şi în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţări condiţionează recunoaşterea competenţelor experţilor contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul I.F.R.S.

  • Conţinutul cursului:


           Având în vedere tematica completată şi actualizată a disciplinei I.F.R.S. lectorii abilitaţi de Conducerea Corpului în domeniul I.F.R.S. vor susţine cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.

  • Model cu privire la conţinutul unui curs I.F.R.S.:


             1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:
             1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:
                     - rolul Directivelor C.E.E. în armonizarea contabilităţii la nivel european;
                     - nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul I.F.R.S.;
                     - aplicarea I.F.R.S. în Uniunea Europeană;
                     - produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.
             1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de plicare a IFRS în România.
             2. Identificarea politicilor contabile conform OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.
             3. Definirea politicilor contabile conform IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.
             4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conform IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.
             5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme I.F.R.S. şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă I.F.R.S. şi fiscalitate.

Puteţi accesa aici tematica.Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2012


Conducerea  Filialei SibiuÎn atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

 

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

  •         Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
  •             Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

 

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

Examen de admitere la stagiu – sesiunea 2012 -

C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 30 septembrie şi 7 octombrie 2012.

În vederea pregătirii candidaţiilor pentru susţinerea examenului, în perioada august – septembrie 2012, filiala Sibiu organizează cursuri de pregătire a candidaţilor pentru examenul de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat. Cursurile se vor desfăşura la sediul filialei, şos. Alba Iulia, nr.12.

Taxa de participare, la toate disciplinele, este de 1.000 lei (taxa include şi suportul de curs).

Înscrierile se fac până la data de 15.08.2012 pe baza completării cererii ataşate ce se va  transmite  pe adresa de e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau  la sediul filialei din şos. Alba Iulia, nr.12, tel./fax. 0269/212.077.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noile modificari a normelor Codului fiscal.

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2012


Conducerea  Filialei Sibiu


Stimati colegi,

Vă aducem la cunoştinţă modificările intervenite în conducerea superioară a Corpului:

Conform Deciziei Biroului Permanent nr.279 din 30 mai 2012 şi respectiv a Hotărârii Consiliului Superior al Corpului nr.266 din 30 mai 2012 a fost desemnat Preşedinte interimar al CECCAR, până la noi alegeri, cu unanimitate de voturi doamna Ecaterina Necsulescu.

În urma vacantării postului de vicepreşedinte ocupat de doamna Ecaterina Necsulescu, Consiliul Superior a hotărât completarea componentei Biroului Permanent al Consiliului Superior cu un nou vicepreşedinte în persoana domnului Cosma Dorin, membru titular în Consiliul Superior.

Filiala SibiuStimaţi colegi,

Editura C.E.C.C.A.R. adaugă colecţiei „Ghiduri profesionale” o nouă lucrare:

 

 „ Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii” care, cu siguranţă, prin conţinutul şi calitatea ei, va deveni o prezenţă pe masa de lucru a fiecărui specialist contabil interesat de aplicarea reglementărilor contabile în agricultură.

            Prima parte a lucrării este consacrată prezentării cadrului legal al organizării şi funcţionării entităţilor agricole, dar şi cadrului legal şi particularităţilor de organizare a contabilităţii la această categorie de entităţi ( capitolele 1 şi 2).

            În partea a doua sunt dezvoltate cele două circuite informaţionale: cel al contabilităţii financiare (capitolul 3) şi cel al contabilităţii de gestiune (capitolul 4).

            Partea a treia este rezervată unei analize a termenilor şi a politicilor contabile prevăzute în standardul IAS 41 „Agricultura” (capitolul 5).

            Ultima parte valorifică elementele dezvoltate, comentate şi exemplificate în capitolele anterioare într-o serie de studii de caz dedicate contabilităţii fermelor cu profil vegetal, celor cu profil zootehnic, fazaneriilor, entităţilor piscicole, dar şi fermelor cu activitate complexă (capitolul 6).

Aceasta publicaţie poate fi achiziţionată de la sediul Filialei Sibiu la preţul de 30 lei.

 

Reeditare

Ne face plăcerea să vă prezentăm cea de-a treia ediţie a „Ghidului de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în auditarea intreprinderilor mici şi mijlocii”.

În această ediţie am profitat de oportunitatea de a perfecţiona o parte a conţinutului tehnic şi de a aduce alte îmbunătăţiri minore legate de prezentare.

            Publicat iniţial în 2007 şi elaborat împreună cu Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (CICA), Ghidul are ca scop să ofere practicienilor o înţelegere mai amplă în ceea ce priveşte auditurile desfăşurate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA-uri), prin intermediul explicaţiilor şi exemplelor ilustrative.

Aceasta publicaţie poate fi achiziţionată de la sediul Filialei Sibiu la preţul de 30 lei.


C.E.C.C.A.R. SIBIUPuteţi accesa aici talonul pentru abonamentul revistei Corpului "Contabilitatea, expertiză şi auditul afacerilor".


Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo În memoriam Marin Toma


Conducerea  Filialei Sibiu

toma-dead.jpgINVITATIE C.E.C.C.A.R. FILIALA SIBIU  împreună cu EDITURA C.E.C.C.A.R. au plăcerea să vă invite la Târgul de carte BOOKenthal 2012, în perioada 24 – 27 Mai 2012, organizat în incinta Palatului Brukenthal din Sibiu, la o serie de evenimente de lansare de carte şi de popularizare a literaturii de specialitate din România. Oferta de carte include:  -Standarde profesionale şi Standarde de calitate; 
-Traduceri sub licenţă copyright;  
-Ghiduri profesionale; 
-Suporturi de curs şi examene;
-Cărţi de autor.  Programul de desfăşurare al evenimentelor CECCAR include două mese rotunde şi anume:  Masă rotundă cu tema „Drumuri prin memoria profesiei contabile”, autor prof. dr. univ. Marin Toma;  Masă rotundă cu tema „Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare europeană”, din colecţia GHIDURI PROFESIONALE, care vor avea loc în data de 25 mai, vineri, ora 15 – 16.  
Puteţi accesa aici oferta de carte 2012.  Vă aşteptăm !
 
 
Stimaţi colegi, Puteţi accesa aici revista Pro Domo, numărul 4 aferent lunii aprilie 2012.

Conducerea  Filialei Sibiu


In perioada aprilie - mai 2012, C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu, organizeaza urmatoarele cursuri de pregatire profesionala, la care va invita sa participati:
CURSUL I
Standarde profesionale;G
estiunea unui cabinet de expertiza contabila,
Controlul de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila;
Perioada: 27.04.2012 - ora 15.00Perioada: 28,29.04.2012 - ora  8.00
lector: Prof. univ. dr. Marin Toma

Perioada: 28,29.05.2012 -  ora 16.30
lector: ec. Ana Puchianu - auditor de calitate


CURSUL II
I.F.R.S. Consolidari de intreprinderi;
lector: Prof. univ. dr. Corina Dumitru
Perioada: 04 - 09.05.2012 - ora 16.30

CURSUL III
I.F.R.S. Aspecte contabile si fiscale privind impozitul pe profit;
lector: Lector univ. dr. Cristian Rapcencu

Perioada: 10,11.05.2012 - ora 16.30
                   12.05.2012 - ora  9.00

Pentru a ne asigura de buna organizare a cursurilor va rugam ca, potrivit optiunii dumneavoastra, sa va inscrieti pana in data de 25.04.2012, cererea de inscriere se gaseste in formularul  atasat .

C.E.C.C.A.R.
  Filiala Sibiu 
Stimaţi colegi,

 Vă informăm că potrivit Ordinului nr. 187/17.12.2008 al Directorului General al CECCAR, panourile publicitare, de identificare, pentru membrii Corpului se execută centralizat, de către Corp, prin grija Direcţiei Administrative.
Membrii care solicită confecţionarea de panouri publicitare trebuie să fie înscrişi în Tabloul Corpului, să fie la zi cu plata obligaţiilor financiare către Corp şi să deţină viză de exercitare a profesiei.

  C.E.C.C.A.R.
  Filiala SibiuStimaţi colegi,

ONPCSB ne-a informat că "Manualul pentru abordarea de bază de risc şi indicatori de tranzacţii suspecte" poate fi găsit în varianta electronică pe site-ul Oficiului (www.oncsb.ro) la secţiunea "Programe instruire - Ghiduri/manuale".
Manualul este un document suport pentru persoanele cu atribuţii în analiza tranzacţiilor suspecte în procesul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legislaţiei privind compaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Pentru eventualele informaţii suplimentare, privind utilizarea manualului vă puteţi adresa doamnei Steluţa Oncica, la numărul de telefon 0213155207 sau pe adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. şi/sau departamentului etică profesională din cadrul CECCAR la telefon 0213308870/134 sau pe adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

ONPCSB ne-a pus la dispoziţie posibilitatea ca fiecare membru CECCAR să-şi deschidă un cont propriu în sistemul de raportare on-line în situaţia în care are rapoarte de transmis către ONPCSB.
Sistemul de raportare on-line se găseşte pe www.oncsb.ro la secţiunea "Raportare on-line".
Pentru eventualele informaţii suplimentare, privind utilizarea sistemului vă puteţi adresa doamnei Mihaela Dănescu, telefon 0213155207.

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo, numărul 2 aferent lunii februarie 2012.
Puteţi accesa aici revista Pro Domo, numărul 3 aferent lunii martie 2012.

Conducerea  Filialei Sibiu


Presedintele CECCAR: Cat de profitabil este un cabinet in acest moment?

 

 

"Piata serviciilor contabile este influentata in perioada actuala nu numai de efectele crizei economice si financiare, dar si de factori specifici locali, cum ar fi competitia neloiala (prestarea de servicii de catre persoane necontrolabile si necontrolate din punct de vedere al calitatii acestora), sau excesul de reglementare (in tara noastra au fost emise reglementari pentru aproape toate activitatile care compun profesia contabila).
 
Intrucat "obiectul muncii" expertilor contabili il constituie IMM-urile, este de la sine inteles ca un cabinet de specialitate, pentru a fi profitabil, depune eforturi aproape duble fata de o perioada cu crestere economica".
 
Iata si cateva consideratii privind contabilitatea si profesia contabila:
 
"In ceea ce priveste contabilitatea si profesia contabila trebuie recunoscut ca a existat o fuga de sistemele clasice; ori, mecanismele declansatoare ale crizei nu au fost derulate de societatile clasice de capital. Critici mai mult decat justificate au fost aduse si modului de utilizare, prea generalizata  si de o maniera dezinvolta a valorii juste in bilanturile intreprinderilor. Nu trebuie insa trecut cu vederea ca valoarea de piata in loc sa fie folosita ca instrument de informare pentru stabilirea deciziilor, a fost folosita ca instrument  de gestiune pe baza caruia s-au luat decizii.
 
Este adevarat, insa, ca  in ultimul deceniu au fost folosite disproportionat valorile specifice diferitelor sisteme principale de contabilitate, dandu-se prioritate sistemelor mai dinamice, dar care presupun riscuri.
 
Cand ne referim la criza, credem cu  tarie in faptul ca nu trebuie sa ne preocupe evaluarea responsabilitatilor diversilor actori de piata, ci identificarea acelor inginerii financiare care, puse in slujba intreprinderilor, a investitorilor fac posibila iesirea cat mai rapida din aceasta criza si prevenirea si atenuarea celor viitoare.
 
Printre masurile globale pentru perioada urmatoare si care antreneaza resurse si energii uriase, consideram ca cele mai importante trebuie sa aiba in vedere:
 
- cresterea transparentei in procesele si pe pietele financiare;
 
- intarirea rolului organismelor internationale de reglementare si supraveghere;
 
- imbunatatirea standardelor contabile pentru vehiculele in afara bilantului;
 
- imbunatatirea practicilor de prezentare financiara si ale managementului de risc;
 
- intarirea standardelor pentru o mai buna prezentare a metodologiilor legate de evaluare, cu deosebire evaluarea instrumentelor financiare pe pietele inactive sau nelichide, examinarea efectelor contabilizarii valorii juste pe pietele nelichide;
 
Membrii Corpului au avut si inca mai au de suferit din cauza dificultatilor economice si financiare ale clientilor acestora; ei au trebuit sa se adapteze din mers, si de la lucrarile de reflectare in contabilitate sa treaca la oferirea de servicii integrate intreprinderilor, ei fiind de fapt considerati specialisti indispensabili si confidenti ai intreprinderilor, indiferent de starea de sanatate in care se gasesc acestea. Profesia contabila nu poate deci face abstractie de starea economiei".
 
Sursa: Curierul National

Data aparitiei: 05 Martie 2012
Stimaţi colegi,

Puteti accesa materialele prezentate în cadrul Adunării Generale din data de 29.02.2012:
- ordinea de zi (aici);
- raportul de activitate aferent anului 2011(aici);
- raportul cenzorului (aici);
- raportul Comisiei de Disciplină (aici);
- programul de activitate al filialei Sibiu pe anul 2012(aici).


Conducerea Filialei Sibiu


Stimati colegi, 

Puteti accessa  aici  calendarul obligatiilor fiscale pe anul 2012.

Conducerea Filialei Sibiu


Condiţii care trebuie îndeplinite pentru ca o firma să poata fi înregistrată în C.E.C.C.A.R.

-          majoritatea acţionarilor sau asociaţilor sa fie experţi contabili si/sau contabili autorizaţi si să deţină majoritatea actiunilor sau a părţilor sociale. Prin majoritate se întelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt experti contabili si/sau contabili autorizati.

-          consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membrii ai Corpului. Prin majoritate se înţelege ca în alcatuirea consiliului de administraţie a societăţii comerciale cel puţin 51% dintre acţionari sau acţionarii sunt membrii ai Corpului.

-          sa aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau contabil autorizat: 

-pentru societăţi de contabilitate (administratori/asociati contabili autorizati cu studii medii)

    clase CAEN agreate:

                        5829 – Activitati de editare a altor produse software

6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobilare proprii sau inchiriate

7820 – Activitati de contractare pe baze temporare a personalului

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8211 – Activitati combinate de secretariat

8219 – Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de            secretariat

6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal

                       -pentru societati de expertiza (administratori/asociati experti contabili)

clasele CAEN agreate:

VECHI           NOI  VALABILE

 7412,              6920 Act. de contab si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal

 7414,              7022 Act. de consultanta pt afaceri si management

 7487               8299 Alte act. de servicii support pt. intrep.

 7260              6209 Alte act. de servicii privind tehnologia informatiei

 7413              6420,7320 Act. ale hold., Act. de stud. a pietei

 7415               6420,7320 Act. ale hold., Act. de stud. a pietei

6713                     6619 Activ. Auxiliare intermed. Financiare, exclusiv act. de asigurare

7490 Alte act. profesionale, stiintifice si tehnice

6621 Act. de evaluare a risc. de asigurare

7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat

                                5829 – Activitati de editare a altor produse software

6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobilare proprii sau inchiriate

7820 – Activitati de contractare pe baze temporare a personalului

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8211 – Activitati combinate de secretariat

8219 – Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de            secretariat

            Acte necesare la inscrierea unei societăţi in CECCAR :

-          copie act constitutiv;

-          copie certificat constatator;

-          CUI;

-          Incheiere judecator delegat;

-          Chitanta - contravaloare :150 EUR – pentru firme de expertiză

               125 EUR – pentru firme de contabilitate;

-     formulare (tip)-     carnet vizat la zi;


1. Examenul de admitere la stagiu - sesiunea 2012

În vederea dobândirii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, în zilele de 30 septembrie şi 07 octombrie 2012 C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu.

La examen se pot înscrie şi contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice.

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de admitere la profesie este de 03 septembrie 2012.

2. Procedurile de echivalare a examenului de admitere la stagiu, pt absolventii programelor de masterat

 Continutul dosarului de  echivalare a examenului de admitere la stagiu, categoria experti contabili

Se descarca    aici    Anexe  aici si  aici

Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare aflate de pe site-ul www.ceccar.ro

3. Examenul de aptitudini - sesiunea 2012

Se organizează în zilele de 18 noiembrie (proba scrisă) şi 25 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la aceast examen stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini din anul anterior şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.Stimati colegi,

În data de 29 februarie 2012, incepand cu orele 15.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunarea generala a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

·         Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata în anul 2011;

·         Realizarea programului de activitate pe anul trecut pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de actele normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

·         Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31 decembrie 2011;

·         Raportul cenzorului asupra situaţiei financiare a filialei la 31 decembrie 2011;

·         Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul 2011;

·         Aprobarea programelor de activitate pentru anul în curs şi următorul an, potrivit normelor stabilite de Conferinţa Naţională;

·         Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru auditare in anul 2013;

·         Desemnarea reprezentanţilor la Conferinta Natională conform norma­tivelor stabilite.

·         Alegeri pentru reinnoirea a jumatate din numarul membrilor consiliului filialei, alegerea comisiei de cenzori, alegerea comisiei de dsiciplina

Declaratiile de candidatura pentru un loc de consilier, fie in consiliul superior fie in Consiliul Filialei, intocmite, se vor trimite Filialei Sibiu prin recomandata cu aviz de primire sau direct la registratura filialei astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 25 ianuarie 2012. Modelele de declaratie de candidatura se pot ridica si de la sediul CECCAR Filiala Sibiu       

In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 15,30.

Adunarea generala a filialei este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai, liber profesionisti si angajati, inscrişi in Tablou şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale, ir hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.                                                                     

Cu acest prilej aveti posibilitatea sa participati la dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi şi  să vă exprimati opiniile.

De asemenea va reamintim că potrivit pct.121 lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa Naţională constituie abatere disciplinară.

Puteţi accesa declaratia de candidatura aici


Stimaţi colegi,

Ca urmare a activitatilor constante desfasurate de Conducerea Corpului pe linia clarificarii statutului de expert contabil si prestarea serviciilor in piata potrivit standardelor si reglementarilor CECCAR, s-a reusit modificarea anexei Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, fiind emis Ordinul 2822/20.12.2011 publicat in Monitorul Oficial al Raminiei nr.920/23.12.2011 acordandu-se astfel posibilitatea ca membrii CECCAR care desfasoara activitate prin intermediul cabinetelor individuale sa presteze servicii de intocmire a Revisalului.

La multi ani!


Puteţi accesa Ordinul 2822 aiciStimaţi colegi,

 C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoştintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:

  • Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi  se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2012, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor,  în urmãtoarele condiţii:

a)      achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp

                        -cotizaţia fixã aferentã anului trecut

                        -cotizaţia variabilã aferenta anului 2011 (0,8% pentru persoanele fizice si 1,2% pentru persoanele juridice)

                        -cel puţin 50% din cotizaţia fixa pentru anul 2012  (restul se plãteste pânã la 31 martie 2011)

Cotizatiile fixe unice pe tară aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 11/225 din 09 septembrie 2011:

-400 lei pentru experţi contabili;

-350 lei pentru contabili autorizaţi

- 800 lei pentru  societăţile de expertiză şi contabilitate

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi

- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

b)      dovada asigurãrii pentru riscul profesional;

c)      prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;

d)     nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

e)      depunerea raportului anual de activitate (anexat) semnat şi parafat pânã la 31.01.2012, (transmiterea raportului semnat şi parafat la filialã se poate face şi prin e-mail cu condiţia ca acesta sã fie în format PDF)

Puteţi accesa raportul anual de activitate aici

f)       depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

   Alte informaţii

Cursurile de pregatire profesionalâ continuã se achitã pânã la data de 31.12.2011, urmând ca membrii care nu au participat la cursuri pânã la finele anului sã participe în primele 45 zile ale anului 2012 la cursurile ce se vor organiza de filialã;

►Pentru anul 2011 sumele plătite de membrii activi ai Corpului cu titlu de prime de asigurare, către societăţile de asigurare agreate, se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia pe bază de documente legale, în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat;

Facilitãţile ce se pot acorda la plata cotizaţiei variabile în conformitate cu prevederile notei C.E.C.C.A.R. nr.5186/2005, privind unele mãsuri pentru stimularea dezvoltãrii activitãţii profesionale în forme superioare de organizare, sunt urmãtoarele:

      - o reducere cu 10% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 3-6;

      - o reducere cu 15% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 7-10;

      - o reducere cu 20% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertiza contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 11-20;

      - o reducere cu 25% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi de peste 20;

Ceccar Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 12
0269 212077

 
Bine ati venit !

CECCAR - Filiala Sibiu
Adresa noastra noua: Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr.12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - filiala Sibiu, functioneaza intr-un sediu nou, pe soseaua Alba Iulia, nr.12.

Noul sediu dispune de o sala de cursuri de 30 de locuri, o sala de conferinte, la care se adauga o alta sala de cursuri de 100 de locuri.

Sediul nou beneficiaza de circa 10 locuri de parcare proprii.

Va invitam sa vizualizati doua imagini panoramice a salii noastre de cursuri:
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte1.html
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte2.html

 Image