shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Ultimele noutati - CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultate finale examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele finale din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: 

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 

 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Catalog-final-Ex-apt-noi-2019-pt-site.pdf


 CECCAR Filiala SibiuRezultate contestații examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele rezultatelor contestatiilor la proba scrisa din data de 9 noiembrie 2019, din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: 

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-contestatii-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

 

CECCAR Filiala SibiuHTML Source EditorWord wrap

Rezultate examen aptitudini sesiunea 9 - 16 noiembrie 2019

                Vă rugăm să regăsiți cataloagele probei scrise dindata de 9 noiembrie 2019, din cadrul examenului de aptitudini în link-ul: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

            http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţiideclaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 


 

 

RezultateleExamenului de acces: grad de promovare de peste 50%

 

Dacă în urmă cupuțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținereacalității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venitcelor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute șile urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţiideclaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

În urma promovăriiexamenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiude trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională(teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilorprofesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținereaeducației de calitate este una dintre prioritățile Corpului ExperțilorContabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizăriide către candidați a Ghiduluipentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținereacalității de expert contabil și de contabil autorizat șia participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Acesteinstrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărulcelor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-secomparativ cu anul trecut.

Și pentru căapreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din lunaoctombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională afiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul,oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare aExamenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenulîn sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare,astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentrucategoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 europentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentruceilalți candidați.

Și pentruaceastă sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursurigratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prinintermediul platformei online.

Mai multeinformații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

 

 
Rezultate examen de admitere la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019 le puteți regăsi aici:

- pentru categoria de expert contabil: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-EXPERT-CONTABIL.pdf

- pentru categoria contabil autorizat: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-CONTABIL-AUTORIZAT.pdf

- pentru expert contabil cu master: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-Examen-acces-oct-2019-EXPERT-CONTABIL-MASTER.pdf

 

CECCAR

 

Dragi colegi,

Vă aducem la cunoștință Metodologia pentru evidența Avizului deprincipiu conform prevederilor art.9 și art.11 din OG nr.65/1994 republicată,cu modificările și completările ulterioare:

Art.1  În conformitate cu prevederile art.9 din OG65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățilede expertiză contabilă/contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele:

a)     Societatea să aibă ca obiect de activitateprincipal exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat (cod CAEN6920), iar activitățile secundare să fie conforme cu prevederile prezenteiordonanțe și reglementările CECCAR-ului (regăsiți aici codurile CAEN agreate deCECCAR );

b)     Majoritatea acțiunilor sau a părților sociale săfie deținută de experți contabili/contabili autorizați (51% acțiuni deținute demembru CECCAR, care denotă categoria societății: expertizăcontabilă/contabilitate);

c)      Structura de administrare a societății, conformLegii societăților nr.31/1990, să fie aleasă în majoritate dintre acționariisau asociații experți contabili/contabili autorizați;

d)     Acțiunile să fie nominative și orice asociat nousau acționar să fie admis de adunarea generală/decizia asociatului unic;

e)     Modul de distribuire a beneficiilor și desuportare a piederilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau a părțilorsociale deținute de a acționari sau asociați.

(...)

Art.3 În vederea înregistrăriisocietății de expertiză contabilă/contabilitate la Oficiul RegistruluiComerțului sau pentru orice modificare a condițiilor prevăzute la art.1, structurade admistrare a societății, prin administrator/acționarul/asociatul expertcontabuil/contabil autorizat pentru societățile de expertizăcontabilă/contabilitate, desemnat prin împuternicire semnată de toțiacționarii/asociații ca reprezentant al societății, solicită avizul deprincipiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați dinRomânia.

În acest sens, dacă împuternicitulsolicită avizul de principiu în vederea înscrierii societății în TabloulCorpului, trebuie să depună la filială actul constitutiv (conform art.1), iardacă se solicită modificare în actul constitutiv, acesta trebuie să se prezintecu: actul constitutiv inițial, act constitutiv actualizat, hotărârea AGA (încazul în care sunt mai mulți asociați/acționari), copii carnet membru, copieCI.

Pentru emiterea avizului de principiu,filiala are obligativitatea de a elabora Raportul de verificare în maxim 3 zile,prin care propune acordarea Avizului de principiu societății. În cadrul acesteiverificări, filiala analizează îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate maisus, precum statutului membriilor CECCAR din cadrul societății, să fie cu viza deexercitare a profesiei la zi.

În  cazul neutilizării Avizului de principiu,respectiv dacă în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii, nu s-a solicitat înregistrarea societății laOficilul Registrul Comerțului și în termen de 45 de zile de la data emiterii nus-a solicitat autorizarea societății la CECCAR, administratorul, asociațiiexperti contabili, contabili autorizati societății, în termen de 60 de zile dela data emiterii trebuie să predea originalul la filiala CECCAR  care l-a eliberat.

Vă menționamfaptul că aveți la dispozitie 45 de zile pentru a efectua demersurile învederea înscrierii societății în Tabloul Corpului, în caz contrar, conform HOT.nr.19/506din 02.02.2019, emisă de Consiliul Superior al CECCAR, va trebui săachitați  suplimentar o penalitate,astfel:

 

             -pentru societățiile care solicităautorizarea societății la CECCAR  înperioada cuprinsă între data la care se împlinește termenul de 45 zile  prevăzut de art.9 din  Metodologia pentru evidența Avizului deprincipiu conform prevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994 republicată, cumodificările și completările ulterioare și 1 an de la trecerea acestui termen, 800lei.

             - pentru societățiile caresolicită autorizarea societății la CECCAR în perioada cuprinsă  între 1 ande la trecerea termenului de 45 zile prevăzute de art.9 din Metodologia pentru evidențaAvizului de principiu conform prevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994republicată, cu modificările și completările ulterioare și 2 ani de la trecereaacestui termen, 1600 lei.

             - pentru societățiile care solicităautorizarea societății la CECCAR după o perioadă ce depășește 2 ani de la împlinirea termenului de 45 zile prevăzutede art.9 din Metodologia pentru evidența Avizului de principiu conformprevederilor art.9 si art.11 din OG.65/1994 republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, 2400 lei.

 

Având în vedere prevederile prezentate mai sus, pe lângă cerințeleimpuse de OG 65/1994, art.9, pentru a evita respingerea solicitării dvs, vărecomandăm să se regăsească în Actul constitutiv, textual, următoarele:

a)      În situația în care sunt mai mulțiadministratori:

-         În cazulsocietăților de expertiză contabilă: „Deciziile se iau conform structurii deadministrare a societății, iar în caz de egalitate de voturi, votul expertuluicontabil este decisiv”;

-         În cazul societățilorde contabilitate: „Deciziile se iau conform structurii de administrare asocietății, iar în caz de egalitate de voturi, votul contabilului autorizat estedecisiv”;

b)      „Acțiunile/părțile sociale sunt nominative,iar orice asociat nou sau acționar va fi admis de adunarea generală/deciziaasociatului unic”;

c)       „Modul de distribuire a beneficiilor și desuportare a piederilor se va efectua potrivit ponderilor acțiunilor sau apărților sociale deținute de a acționari sau asociați”.

 

 

CECCAR Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 Stimați colegi,

Aducem în atenția membrilor care nu auefectuat orele de pregătire profesională necesare pentru obținerea vizei de exercitarea profesiei în anul 2020, precum și tuturor persoanelor interesate, calendarulcursurilor ce se vor organiza în perioada octombrie – noiembrie 2019.

Având în vedere faptul că avemobligativitatea de a efectua 40 de ore (maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare), vă rugăm să menționați în cererea deînscriere  modulul pentru care optați să participați:


  Ø   Modul I:

          1)      Fiscalitate - Noutățilegislative - lector.univ.dr. Delia Catarama – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   26 octombrie 2019, în intervalul: 9,00 – 13,00 și 14,00 – 20,00

·                   Sibiu, aula Facultății de Drept Simion Bărnuțiu, str. Calea Dumbrăvii,nr.34

 

             2)      Expertiză contabilă -lector ec.Dorina Devolescu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   13 – 14.11.2019, începând cu ora 16.00

·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

  Ø  Modul II:

       1)      Contabilitatefinanciară – lector prof.univ.dr.Corina Bâtcă-Dumitru – echivalentul a 20 orePNDPC

Perioada, locatia:

·                   15 – 16 noiembrie 2019, (15.11 - începând cu ora 16.00; 16.11 – începândcu ora 8,00)

·                   Sibiu, aula Facultății de Drept Simion Bărnuțiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.34

 

           2)      Fiscalitate - Noutățilegislative -  lector conf.univ.dr.AdrianaPopa – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·                   20 – 21.11.2019, (20.11 - începând cu ora 16.00; 21.11 – începând cuora 9,00)

·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

  Ø  Modul III: 

       1)      Dreptul muncii –lector.univ.dr.Monica Gheorghe – echivalentul a 10 ore PNDPC

Perioada, locatia:

           ·                   26 noiembrie 2019, începând cu ora 16.00

           ·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

         2)      Regulamentul GDPRprivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal și libera circulație a acestor date - lector specialistanaliza informației și securitate fizică dl Pavel Halmagean - echivalentul a 10ore PNDPC

Perioada, locatia:

           ·                   27 noiembrie 2019, începând cu ora 16.00

            ·                   Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

         3)      Fiscalitate - Noutățilegislative – lector univ.dr. Radu Ciobanu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

                ·                   29 – 30.11.2019, (29.11 - începând cu ora 16.00; 30.11 – începând cuora 9,00)

                ·                  Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs„Ion Evian”

 

Privind efectuarea pregătirii profesionale, vă comunicăm următoarele:

-      potrivit Metodologiei de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificărileaprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3lit.g)"Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experțiicontabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativurmătoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesionalăcontinuă organizat de CECCAR, conform PNDPC."

-         potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul decotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate deplenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, "în baza cotizațieianuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferentcotizației, de cursurile de formare profesională continuă."

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formareprofesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu maibeneficiază de gratuitate.

Începând cu 01.01.2020, orele de curs restante aferente vizelor de exercitare a profesiei aferente anilor anteriori, se vor plăti, în conformitate cu tarifele ce urmează a fistabilite de Consiliul Superior.

  

CECCAR Filiala Sibiu


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați colegi,

Vă comunicăm că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g)"Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC."

De asemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, "în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă."

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

CECCAR

 

 

Stimați colegi,

Vă informăm că în perioada 16 septembrie - 7 octombrie 2019, dna Dorina Devolescu, auditor de calitate din cadrul filialei Sibiu este în concediu de odihnă.

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursuri de pregătire gratuite pentru susținereaexamenului de acces la stagiu,

sesiunea 5-6 octombrie 2019

 

       Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCARorganizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuitede pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6octombrie 2019.

       În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul deacces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune deansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovăriiexamenului.

       Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelorcerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții laprofesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea învederea susținerii examenului.

       Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscrispentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurgecursurile de pregătire (conturile pentru accesul la platforma online vorgenerate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail alecandidatilor). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului,precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR suntpași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

       Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fidisponibile aceste cursuri online.

      Vareamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de accesse va face pana la data de 13 septembrie 2019.

CECCAR

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele reexaminarii probei teoretice din iulie 2019 le puteti regasii la filiala incepand cu ora 12.00, astazi 06.08.2019.  Contestatiile se vor primi la centrul de stagiu pana maine, 07.08.2019, ora 12,00.  

 

  

 

 

        

OFERTA DESTINATA EXCLUSIV MEMBRIILOR CECCAR  

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Invitație

Ziua Națională a Contabilului Român – 12 iulie 2019

 

La 98 de ani de la înființareaorganismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă înțara noastră – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați dinRomânia (CECCAR), îmi revine onoarea de a vă invita să petrecem împreună ceade-a XV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, eveniment ce va avea locîn data de 12 iulie a.c., începândcu ora 14,00, la restaurantul Select, sos. Alba Iulia, nr. 49, Sibiu.

2019 este al cincisprezecelea an încare sărbătorim profesia contabilă din România, aducând în atenție importanțaacesteia pentru mediul economic, pentru societate. Secțiunea profesională aevenimentului se va desfășura sub tema Reglementarea: mit și adevăr. Externalizareaserviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra, urmată de momentulfestiv, care va întregi atmosfera unui eveniment ce ne oferă prilejulsocializării într-un cadru special.

Ni se vor alătura, cu această ocazie, reprezentanți ai mediului deafaceri, ai instituțiilor și ai autorităților de reglementare, precum și alțiparteneri de dialog ai CECCAR.

Dat fiind caracterul festiv al evenimentului, acesta va fi momentuloportun pentru decernarea premiilor Topului local al membrilor CECCAR, ocaziecu care vor fi premiați aceia dintre dumneavoastră care au obținut rezultateremarcabile în activitatea desfășurată anul trecut.

Așteptăm confirmarea participării dumneavoastră prin completareaformularului de înregistrare accesand link-ul: 

https://docs.google.com/forms/d/1dyEdgrzjn1RPxUNw-Oz5AnMtPXcNl4wU8oXiVQZ06us/viewform?edit_requested=true (va rugam sa mentionati filiala), termenul-limită fiind 8 iulie a.c. Ca de fiecaredată, vă reamintim că înregistrarea la evenimente este posibilă în limitalocurilor disponibile.

În cazul în care doriți să anulați confirmarea, este foarte important săne anunțați cu minimum trei zile înainte de eveniment – la adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. –  pentru a putea oferi șansa altor colegi de alua parte la eveniment.

 

Cu stimă,

Președintele Consiliului filialei,

ec.Milica Bardașu

Pregătire profesională Iulie 2019

Dragi colegi,

Aducem în atențiamembrilor care nu au efectuat orele de pregătire profesională necesare pentruobținerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum și a tuturorpersoanelor interesate, programul pregătirii profesionale ce se vaorganiza în luna iulie, la sediul filialei Sibiu:

 

Ø       Regulamentul GDPR privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberacirculație a acestor date - echivalentul a 10 ore PNDPC

-         lector:specialist analiza informației și securitate fizică dl Pavel Halmagean

-         data: 05.07.2019,începând cu orele 15.00;

 

Ø      Dreptul muncii – echivalentul a 10 ore PNDPC

-            lector: lector.univ.dr.Monica Gheorghe

-           data: 04.07.2019, începând cu orele 16.00.

 

Vă informăm că, înscrierea la cursuri se va face princompletarea și retransmiterea cererii de înscriere.

Pentru a putea organizacursurile, este necesar un număr de minim 90 de participanți.


CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimați colegi,

Vă rugăm să regăsiți aici  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei și aici  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, formă actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019.

 

CECCAR Filiala Sibiu


Conform Hotărârii nr.19/519 din 27.05.2019 a Consiliulu superior al CECCAR s-a luat act de situația prin care amprentele parafelor aferente anului 2019 nu pot fi eliberate în timp util pentru toți membrii CECCAR cu drept de exercitare a profesiei pentru anul în curs, și s-a aprobat prelungirea valabilității amprentelor parafelor anului 2018, exclusiv pentru membrii CECCAR care nu au primit amprentele parafelor aferente anului 2019, până la eliberarea acestora de către CECCAR.


CECCAR       


Pregătire profesională Iunie 2019

Dragi colegi,

Aducem în atenția membrilorcare nu au efectuat orele de pregătire profesională necesare pentru obținereavizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum și tuturor persoanelorinteresate, programul cursului de Fiscalitate, ce se va organiza în luna iunie:

 

o         Fiscalitate – conf.univ.dr. Adriana Popa–echivalentul a 20 ore PNDPC

   Locația: sala "Ion Evian", sediul filialei Sibiu, Sibiu

   Perioada: - 05.06.2019, începând cu orele 16,00;

                    - 06.06 începând cu orele9,00.

  

Va informăm că înscrierea lacursuri se va face prin completarea și retransmiterea cererii de inscriere.

Pentru a putea organiza cursurile, este necesarun număr minim 90 de participanți.

 

 
CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati stagiari, 

 

Puteti accesa rezultatele contestatiilor examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019 in linkul urmator: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

CECCAR

 

  

Stimati stagiari, 

 

Puteti accesa cataloagele si baremurile examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019 in linkul urmator: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444.

CECCAR

 


Dragi colegi,

 

Vă invităm în data de 18 aprilie 2019, ora 11, la o întâlnireprofesională cu reprezentanții AJFP Sibiu - Biroul Asistență pentru Contribuabili, care va avea loc la sediulAJFP  Sibiu  - Calea Dumbrăvii  nr.17, etaj I, camera 111.

Întâlnirea va avea urmatoarele teme:

·              Promovarea  serviciilor oferite  de  ANAF,

·             Comunicarea  prin mijloace  electronice  de transmitere  la  distanță intre  organul  fiscal cu  persoanele  fizice și persoanele  juridice,

·        Modul decompletare și  de  transmitere a formularului  Declarație unică privind impozitul pe venit șicontribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru  anul 2019,

·            Noutați  legislative.

 

 

ConducereaCECCAR – Filiala Sibiu

 Dragi colegi,

Vă informăm faptul că, Revista CECCAR și Suplimentullegislativ în format PDF se găsesc pe forumul membrilor de pe site-ul CECCAR .

Aici au accesgratuit toți membrii activi, aceștia putându-se loga prin creerea unui cont peadresa https://evidnou.ceccaro.ro/forum/, în acest scop fiindnecesare:   

 

 •          Numele

 •          Numărul carnetului de membru

 •        O adresa de e-mail

 

 

 

 

 

 

ConducereaCECCAR

 

 


Pregatire profesionala Aprilie 2019

Dragi colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orelede pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare aprofesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate,programul  cursului de Fiscalitate, ce se va organiza in luna aprilie:

 

o         Fiscalitate - lector ec.Raymonda Hagiu– echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        19 - 20.04.2019: 19.04incepand cu orele 16,00; 20.04 incepand cu orele 9,00;

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu,sala de curs „Ion Evian”

  

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere .

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 departicipanti.

 

 
 
CECCAR Filiala Sibiu

 

 Acordarea facilităților financiare pentruanul 2019

 

Stimați colegi,

                       

Văinformăm că prin Hotărârea  nr 19/516 din14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea în continuarea  facilităților financiare prevăzute desistemul de cotizații pentru toți membrii care au achitat integral cotizațiaaferentă anului 2019 până la 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depunăraportul de activitate pe platforma online a CECCAR .

Sibiu03-04-2019

 

 

            ConducereaFilialei

 

 

 

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, programul  cursului de Fiscalitate, ce se va organiza in luna aprilie:

 

 • Fiscalitate - lector ec.Raymonda Hagiu– echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

 • 19 - 20.04.2019: 19.04 incepand cu orele 16,00; 20.04 incepand cu orele 9,00;
 • Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

  

 
Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere.

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

 
 
 
CECCAR Filiala Sibiu

 

Pregatire profesionala 

 

Prelungire perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018

 

                Conform Hotărârii nr. 19/85/30.03.2019, din cadrul Conferintei Naționale care a avut loc la Brașov, vă informăm că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferentă anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019.

 

Conducerea CECCAR 

Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

 

Îți dorești să obții o titulaturăcu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizăriprofesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină deoportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități teașteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poateoferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentruînceput, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil șide contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liberprofesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitateși de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionistautorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabilși de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și ContabililorAutorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansaobținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depunedosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR dinraza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vărugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toateinformațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil saucontabil autorizat.

Dosarul va conține:

 

Expert contabil:

·         Cerere tip;

·        Certificatmedical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină(acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·        Curriculum vitae;

·        Copie legalizată a actului de studii, din caresă rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă delicență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;

·        Certificatde cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Contabilautorizat:

·         Cerere tip;

 

·         Certificat medicaldin care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acestatrebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·        Curriculum vitae;

·        Copie legalizată a actului de studii, din caresă rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat,recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;

·        Certificatde cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 

În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înaintede susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termencertificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acesteasă fie valabile la data examenului.

 

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.

 

 

 

 

 

 

 

  Informații importante cu privire la înscrierea la sesiuneaaprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) aexamenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentatla cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului deaptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere.Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarulde înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresatăpreședintelui filialei Corpului;

·        copie a actului de identitate (BI/CI);

·        certificat de cazier judiciar valabil la dataexamenului;

·        adeverință medicală valabilă la dataexamenului;

·        două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenuluiîn aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până înprezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia deexaminare pentru accesul la profesie;

·        certificatul de stagiu;

·        copie a diplomei de studii economicesuperioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de MinisterulEducației Naționale;

·        cerere pentru înscriere la examenul deaptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·        copie a actului de identitate (BI/CI);

·        certificat de cazier judiciar;

·        adeverință medicală;

·        două fotografii tip BI/CI;

·        dovada achitării taxei de înscriere la examen– 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloareaîn lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu acandidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen dupăfinalizarea înscrierii candidaților.

CECCAR


 

CECCAR recomandă includerea unor clauzespeciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contracteleîncheiate de membri

 

În calitate de organismprofesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul ExperțilorContabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinulmembrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor,astfel încât acordurile încheiate să se alinieze la cadrul legal prevăzut de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privindlibera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precumși de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului menționat.

Așadar, având în vedere importanțareglementărilor mai sus menționate și pentru a evita eventuale riscuri la carear putea fi expuși, CECCAR le recomandă profesioniștilor contabili ca toatecontractele pe care le încheie cu clienții să cuprindă și următoarele clauze:

1.1 Părțile trebuie să respectenormele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privindprotecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene dinRegulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceprivește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulațiea acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normeleinterne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situatîn Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracterpersonal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care lefurnizează servicii.

1.2 În înțelesul prevederilorRGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de datepersonale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) estePersoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cucaracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 șiurmătoarele din Regulament.

1.3 Împuternicitul acționeazănumai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cucaracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executăriiobligațiilor asumate prin contract.

1.4 Operatorul este, în temeiulart. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrareadatelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și deabrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicaremăsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPDsă fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

1.5 Nicio prevedere din acestcontract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directeîn materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materiaprotecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal.

1.6 Clauzele de mai sus se referăstrict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectivla măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestordate și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce priveșterespectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sauprofesionale, la termenele stipulate în acestea. 

 

 

 

CECCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prelungire perioadade valabilitate a vizei aferente anului 2018

 

                ConformHotărârii nr. 19/511 din 28 februarie 2019 a Consiliului superior al CECCAR, publicată în MO nr.195  din 12 martie 2019, vă informăm că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferentă anului 2018până la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depusrapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018, și au îndeplinitintegral obligațiile față de Corpul Expertilor Contabili și ContabililorAutorizati din Romania.

 

 

Conducerea CECCAR

 

 

 

 

 

 

CONVOCATOR 

ADUNAREAGENERALĂ 2019

                       

 

 

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

I. În ziua de 15 martie 2019 ora 15.00, va avea locîn Municipiul Sibiu la Universitatea „Lucian Blaga” Facultatea de Drept „SimionBărnuțiu”, strada Calea Dumbrăvii nr 34, Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi dinRomânia cu următoarea ordine de zi:

1.    RaportulConsiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

Realizareaprogramului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor    prevăzute de acte normative sau hotărâriale organelor superioare ale Corpului;

Executiabugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

2.     Raportul Comisiei de disciplină privindactivitatea desfăşurată în anul trecut;

3.    AprobareaProgramului de activitate pe anul in curs;

4.    Aprobareabugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

5.    Desemnareareprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, acondițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililorautorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoareaAdunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeașiordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilorprezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

 

Președinte,

ec. Milica Neaga Bardașu

 

 

 

 

Stimati colegi,

 

Va comunicam ca termenul de depunere on-line a raportelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro, se prelungeste pana la data de 28 februarie 2019, inclusiv.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimați Colegi, membrii GEJ

 

            Conform circularei nr. 1613/21-02-2019 primită de la CECCAR-aparatul central, termenul de depunere a fișei de opțiuni și  obținerea vizei de exercitare a profesiei se prelungește până la data de 25 februarie 2019.

 

Azi,21-02-2019         

Conducerea Filialei,Revenire-Stimati colegi,

 

            In data de 20 februarie 2019 ora 13 va avea loc la sediul CECCAR Sibiu, strada Alba Iulia nr 12, intalnire cu reprezentantii AJFP Sibiu, cu  tema:

-Noutati fiscale:

- „Intocmirea si depunerea Declaratiei Unice „ pentru anul 2019 .

-Aplicare OUG 114/2018 privind modificari aduse Codului Fiscal si CPF

-Aplicare Legea 30/2019 privind modificarile aduse Legii 32/1994 privind sponsorizarea si CF, CPF.

 

Conducerea filialei


 

Stimati Colegi, membrii GEJ

 

            Cei care doriti sa incasati prin societatea comerciala de contabilitate si expertiza  veniturile pentru expertizele judiciare/extrajudiciare  intocmite  puteti sa depuneti/trimiteti  la sediul CECCAR SIBIU pana in data de 20-02-2019 urmatoarea declaratie anexata aici .

Conducerea Filialei,Stimati colegi membrii  in Grupul Expertilor Judiciari,

 

Revenire- pentru cei care  nu au depus raportul aferent anului 2018 si obtinut viza anului 2019

 (Anunt 06-02-2019)- Pentru întocmirea/actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a „Listelor experților contabili pe specializări” vă rugăm ca până la data de 15 februarie 2019  toți membrii experți contabili judiciari trebuie să depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Nedepunerea fișei de opțiuni și/sau neobținerea vizei până la data menționată se consideră renunțare la calitatea de membru GEJ pentru anul 2019.

 

   Conducerea Filialei Sibiu
Stimati colegi,

 

            In data de 20 februarie 2019 ora 13 va avea loc la sediul CECCAR Sibiu, strada Alba Iulia nr 12, intalnire cu reprezentantiI AJFP Sibiu, cu  tema:

-Noutati fiscale:

- „Intocmirea si depunerea Declaratiei Unice „ pentru anul 2019 .

-Aplicare OUG 114/2018 privind modificari aduse Codului Fiscal si CPF

-Aplicare Legea 30/2019 privind modificarile aduse Legii 32/1994 privind sponsorizarea si CF, CPF.

 

 

Conducerea filialeiStimați colegi,     

 Grupul experților contabili judiciari,

 

            Pentru întocmirea/actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a „Listelor experților contabili pe specializări” vă rugăm ca până la data de 15 februarie 2019  toți membrii experți contabili judiciari trebuie să depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Nedepunerea fișei de opțiuni și/sau neobținerea vizei până la data menționată se consideră renunțare la calitatea de membru GEJ pentru anul 2019.

 

CECCAR-06-02-2019

 

 

 


Stimati colegi,

 

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, programul  cursului de Expertiza contabila, ce se va organiza in luna februarie:

 

Ø  Expertiza contabila - lector ec.Eugen Ghimis – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         16.02.2019, orele 9,00 – 14.00; 15,00 – 20,00; .

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va reamintim ca mentinerea in GEJ este conditionata de participarea la cursul de Expertiza contabila si totodata de sustinerea si promovarea testului din 2 in 2 ani.

Din acest motiv, convocam toti membrii GEJ sa participe la acest curs.

 

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti   aici).

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

  

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

 

 

Stimati colegi

Incepand cu anul 2019 DECLARATIA UNICA pentru persoane fizice se depune la organele fiscale doar in format  electronic prin sistemul SPV pana la date de 15- martie 2019.

                Datorita faptului ca avem solicitari din partea diverselor persoane fizice de recomandare a unor experti contabili/contabili autorizati in vederea intocmirii si depunerii DU va comunicam  ca s-a creat o platforma in care va puteti inregistra  ca prestatori de astfel de servicii.

Pentru inregistrarea in baza de date folositi urmatorul LINK:

https://drive.google.com/open?id=1nz7Y9UeZtVp_MoJ5OfXov9Gm-ZTb4X2LLRJivtD2Yg4

 

 

CECCAR


Rezultate reevaluare semetriala 18 ianuarie 2019

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele reevaluarii semestriale, organizată în data de 18 ianuarie 2019 au fost afişate la avizierul filialei Sibiu.

CECCAR Filiala Sibiu

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru

plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarsibiu, pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Vă mulțumim!


 Viza de exercitare a profesiei 2019


Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste ca Noul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal, multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR, sunt cele care au fost aprobate in cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie 2017 si Hotararii Consiliului Superior nr. 19/441/18 ianuarie 2019.

Materialele aprobate le gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in baza prevederilor publicate, va informam ca viza anuala pentru exercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabila pana la data de 28 februarie a anului în curs.

 

Va informam ca pana la data de 23 februarie 2019 puteti depune on-line toate documentele necesare obtinerii vizei de execitare a profesiei:

 

Modificarea formularului Raport de activitate (postat pe site impreuna cu instructiunile de completare), care se completeaza si transmite utilizand platforma http://www.raport.ceccar.ro/ (logare pe baza userului si parolei primite individual prin email in anul 2018);

 

Raportul de activitate impreuna cu declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu si declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista nicio condamnare penala, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca aveti sau nu incheiata o asigurare de raspundere profesionala, se vor completa obligatoriu de catre toti membrii atat activi cat si inactivi;

 

Membrii care isi desfasoara activitatea prin societate trebuie sa completeze, atat Raportul de activitate pentru societate cat si Raportul de activitate pentru persoana fizica, cu declaratiile mentionate anterior.

 

Membrii care au fost autorizati inainte de anul 2017, inclusiv, si care nu si-au depus raportul de activitate pentru anul 2017, vor putea incarca raportul de activitate pentru anul 2018 doar dupa incarcarea raportului de activitate aferent anului 2017.

Va informam ca rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail, sau prin Posta Romana/curier nu vor fi luate in considerare.

 

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinerea vizei anuale de exercitare a profesiei:

1.       Documente necesare pentru acordarea vizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre experti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila / contabilitate se acorda pana la data de 28 februarie  daca au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

Ø  depunerea Raportului de activitate impreuna cu declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2019

Ø  declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu

Ø  declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista nicio condamnare penala;

Ø  declaratie pe propria raspundedere din care sa reiasa ca aveti sau nu incheiata o asigurare de raspundere profesionala;

Ø  copie carte de identitate/buletin de identitate;

Ø  o fotografie tip CI de dimensiunea de 3x4 cm (optional);

Ø  achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø  parcurgerea programului de formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R

Ø  documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:

§  balantele de verificare, in cazul societatilor,

§  extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii declaratiei unice la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF

 

 

Documentele se ataseaza Raportului de activitate completat in format electronic, in ordinea precizata in instructiunile de completare.

 

In cazul membrilor inactivi, se va atasa la Raport si adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca se intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala.

 

 

2. Cotizatiile profesionale

 

2.1. Cotizatiile variabile

Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice -  o cota de 1,2% din sumele incasate;

       b) pentru persoane juridice – o cota de 1,2% din sumele facturate;

 

Membrii Corpului care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2018 pana la data de 28 februarie 2019, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,75%.

2.2 Cotizatiile fixe

v  Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2019

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2020

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere


 


Persoane fizice

 

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2019

platita dupa 28.02.2019

platita dupa 30.09.2019

platita dupa  01.01.2020

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere  

 

3. Alte  facilitati

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili, membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

-  in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isi exercita profesia:

·         individual si/sau

·         prin societate

o   in care este asociat unic si administrator sau

o   in care toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 

 4. Plata

       Cotizatiile  pot fi platite in numerar la caseria filialei Corpului, cu cardul pe platforma raport.ceccar.ro sau prin virament bancar  in contul: RO17RNCB0227044180940001deschis la BCR, beneficiar C.E.C.C.A.R Filiala  Sibiu, CUI RO 7426179, iar copia ordinului de plata se depune la filiala.

 

CECCAR SIBIU

 

 

Raport de activitate 2019

 

Va rugam sa regasiti aici  Raportul de activitate 2019 pentru persoana fizica si aici  raportul de activitate 2019 pentru persoana juridica.

 

CECCAR   

 

 

De interes pentru membrii CECCAR/stagiari

 

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații.(click)

 

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en


 Pregatire profesionala ianuarie 2019


Stimati colegi,


Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarul cursurilor ce se vor organiza in luna ianuarie:

 

Ø  Fiscalitate - lector univ.dr. Radu Ciobanu – echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         17 – 18.01.2019, (17.01 - incepand cu ora 16.00; 18.01 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu, aula Facultatii de Drept "Simion Barnutiu”, str. Calea Dumbravii, nr.34

 

Ø  Contabilitate – Aspecte privind inchiderea exercitiului financiar 2018; Noutati legislative, conf.univ.dr.Adriana Popa - echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         28 – 29.01.2019, (28.01 - incepand cu ora 16.00; 29.01 – incepand cu ora 9,00) 

        Sibiu, sala Hera, hotel Ramada, str. Emil Cioran, nr.2.

 

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici).

Pentru a putea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.


CECCAR Filiala Sibiu 


    

Rezultate evaluare semetriala 8 - 10 decembrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele evaluarii semestriale, organizată în perioada 8 - 10 decembrie 2018, au fost afişate la avizierul filialei Sibiu.

CECCAR Filiala Sibiu


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

 

 

 

 

Magia Crăciunului, la filiala Sibiu

Miros de brad, colinde şi voie bună – acestea sunt ingredientele care vor crea atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Filiala CECCAR  Sibiu.

     Vă aşteptăm, cu mic, cu mare, vineri, 14 decembrie a.c., începând cu ora  17.00, să petrecem împreună clipe de sărbătoare şi să îl întâmpinăm pe Moş Crăciun.

   Vă rugăm să confirmaţi participarea prin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. până la data de 12 decembrie, ora 17.00.

 

Vă aşteptăm cu drag!


 
 


Va rugam sa regasiti aici  metodologia de stabilirea cotizatiilor pentru membrii CECCAR, aici  metodologia acordarii vizei anuale de exercitare a profesiei si aici  sistemul de cotizatii CECCAR.

Rezultate contesatii proba scrisa a examenului de aptitudini

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele contestatiilor a examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

CECCARRezultate proba scrisa a examenului de aptitudini

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.


CECCAR


Rezultate examen admitere la stagiu

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/330.88.88.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

CECCARPREGATIRE PROFESIONALA

 Aducem in atentia membrilor care nu auefectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei deexercitare a profesiei în anul 2019, precum si tuturor persoanelor interesate,calendarul cursurilor ce se vor organiza in luna noiembrie:

 

Ø  Expertiza contabila - lector ec.Eugen Ghimis – echivalentul a 20 orePNDPC

Perioada,locatia:

·        01 – 02.11.2018, (01.11 - incepand cu ora 16.00; 02.11 – incepand cuora 9,00)

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate in domeniul agricol: Aspecte privind inchidereaexercitiului financiar 2018 – prof.univ.dr.Corina Bâtcă-Dumitru – echivalentula 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        05 – 06.11.2018, (05.11 - incepand cu ora 16.00; 06.11 – incepand cuora 9,00)

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs„Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate – Aspecte privind inchiderea exercitiului financiar 2018;Noutati legislative, conf.univ.dr.Adriana Popa - echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        08 – 09.11.2018, (08.11 - incepand cu ora 16.00; 09.11 – incepand cuora 9,00) Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate - Noutati legislative - lector.univ.dr. Delia Catarama –echivalentul a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        12 – 13.11.2018, (12.11 - incepand cu ora 16.00; 13.11 – incepand cuora 9,00)

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Dreptul muncii - Legislatia muncii - Noile modificări ale Codului muncii și aleLegii dialogului social. Aspecte practice privind regulamentul intern. Tipuride contracte individuale de muncă. Particularități ale prestării muncii.Evidența muncii. Dosarul personal. Clauze specifice contractului individual demuncă. Acte adiționale, dispoziții, adeverințe, decizii emise în executareacontractului individual de muncă. Aspecte privind organizarea muncii,organizarea timpului de muncă și a timpului de odihnă. Aspecte practice privindacordarea diferitelor categorii de sporuri/indemnizații/bonusuri. Tipuri deconcedii și indemnizații. Particularități referitoare la răspundereadisciplinară și răspunderea patrimonială în relațiile de muncă - lectoruniv.dr.Monica Gheorghe – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        27 – 28.11.2018, (27.11 - incepand cu ora 16.00; 28.11 – incepand cuora 9,00)

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuie structurate din: maxim 20ore fiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competentecomplementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri seva face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici) . Pentru aputea organiza cursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

 

CECCAR FilialaSibiuConformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

 

 Solicitări/sesizăriîn ceea ce privește

prelucrareadatelor cu caracter personal

  

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabiluluicu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

CECCAR


Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Devino membru CECCAR! Examenul de acces la profesie: 6 și 13 octombrie 2018Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?


O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Suntem singurul organism profesional din România care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat.

Cu noi puteți deveni parte a unei comunități profesionale în domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentată la nivel internațional de IFAC (International Federation of Accountants), iar la nivel european de Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation), comunitate al cărui rol în dezvoltarea afacerilor și a economiilor la nivel național și mondial este recunoscut și din ce în ce mai apreciat de toți actorii implicați – mediul de afaceri, instituțiile și autoritățile de reglementare.

Mai multe informații despre serviciile profesionale pe care le pot presta membrii CECCAR afli aici. 

Cum poți deveni membru CECCAR?

Accesul la profesie se face pe baza examenului de admitere la stagiu, prin efectuarea stagiului de până la 3 ani și prin promovarea examenului final. Pe toată perioada stagiului, vă oferim un program de studiu dezvoltat după modelul școlilor de business din țările avansate economic, model care se bazează pe dezvoltarea abilităților practice.

Anul acesta, CECCAR organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie, examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Detalii despre desfășurarea examenului puteți afla accesând site-ul CECCAR.

Dosarele se pot depune la sediul filialelor CECCAR până la data de 14 septembrie a.c., iar informații despre actele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul nostru.

Examenul se va susține la centrul de evaluare la care va fi arondată filiala din județul de domiciliu al fiecărui candidat. Vom reveni cu informații utile în acest sens.

Rubrica Accesul la profesie vă stă la dispoziție pentru orice alte informații.

Mult succes! 


Avem deosebita plăcere să vă invităm la Evenimentul„Rolul SME Academy în educația continuă“ organizat de către ConsiliulNațional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în 25 iulie 2018ora 17:00 Biblioteca Județeană Astra Sibiu - Sediul Istoric Sala Festivă etajul2.

Va rugăm să regăsiți aici  invitația șiinformații utile.

 

Conducerea CNIPMMR/ FNIFP 

 

Psih. dr. ing. Radu BĂLĂNEAN

Președinte Federația Națională pentruÎnvățământ

Prim-Vecepreședinte Consiul Național IMM(CNIPMMR)

 

{slide =Mesajul președintelui Consiliului Superior al CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român – 13 iulie 2018

Onorați invitați, dragi colegi,
Bună ziua și bine v-am găsit!

Mă bucur ca, prin intermediul facilităților oferite de tehnologie, să putem fi împreună, în anul centenar, la aniversarea a 97 de ani de profesie contabilă reglementată în România. În numele membrilor Consiliului Superior și al meu personal, urez „La mulți ani!” tuturor profesioniștilor contabili – membri CECCAR. Totodată, împreună să urăm „La mulți ani, România!”.
La mai puțin de trei ani de la constituirea României Mari în decembrie 1918, s-a finalizat un proces început încă din anul 1901, ca urmare a înțelegerii și aprecierii importanței și rolului profesiei contabile în dezvoltarea economică a țării. Astfel, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat, prin decret regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, textul fiind contrasemnat și de Grigore Trancu-Iaşi, în calitate de ministru al muncii, un promotor și susținător al acestei inițiative legislative. Prin aprobarea acestei legi, România a devenit membră a clubului select de țări în care profesia contabilă era reglementată la acea vreme: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania, Italia.
Încă de la înființare, rolul jucat de corpul profesional din România în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional a fost unul remarcabil. Sunt realități din păcate puțin cunoscute, dar de care ar trebui să fim mândri ca națiune.
În cadrul Congresului Internațional de Contabilitate, desfășurat în anul 1926 la Bruxelles, a fost adoptată în premieră mondială, ca moțiune, propunerea profesorului George Alesseanu ca „Elementele de activ să fie trecute în bilanț în ordinea lichidității lor”. De asemenea, tot în premieră mondială, a fost adoptată propunerea delegaților români, adevărați vizionari, privind necesitatea armonizării și standardizării contabilității la nivel internațional. În acest sens, domnul Nicolae Butculescu, președintele corpului profesional, a afirmat în intervenția sa în cadrul lucrărilor congresului: „Contabilii din toată lumea trebuie să vorbească și să înțeleagă o singură limbă contabilă, motiv pentru care este nevoie să se producă o unificare a metodelor contabile”.
Ca o recunoaștere la nivel internațional a rolului profesiei din țara noastră în dezvoltarea profesiei contabile din acea vreme, România a fost nominalizată pentru a fi gazda celui de-al VII-lea Congres Internațional de Contabilitate, care s-a organizat simultan cu cel de-al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, la București, în perioada 5-9 septembrie 1931, sub patronajul profesorului universitar doctor Nicolae Iorga – președintele Consiliului de Miniștri al României la acea vreme.
După cum se poate constata, avem o istorie care ne face să ne simțim mândri, dar care totodată ne obligă să ne ridicăm cel puțin la nivelul înaintașilor noștri. Acest lucru însă îl putem face doar împreună, iar implicarea proactivă a noastră, a tuturor, în dezvoltarea și promovarea profesiei, dar și a interesului public, este cheia succesului.
Forța CECCAR a constat și constă în reprezentarea la nivel național prin filialele Corpului deschise în fiecare județ, iar acest avantaj va fi conservat fără drept de apel de către conducerea CECCAR.
Profesia contabilă este o profesie vie, care s-a adaptat și se adaptează întotdeauna la evoluția modelelor de afaceri și a societății în ansamblul ei. Tocmai de aceea, astăzi, profesia noastră este în plin proces de a se reinventa într-o lume digitalizată și globalizată. Actualizarea competențelor membrilor noștri la realitatea economică de azi și de mâine, parteneriatul win-win cu mediul de afaceri, dar și cu instituțiile și autoritățile de reglementare, promovarea interesului public și a comportamentului etic reprezintă reperele marcante ale evoluției profesiei noastre.
Împreună, trebuie să depunem toate diligențele ca atât antreprenorii, cât și instituțiile și autoritățile de reglementare, să se poată baza pe noi, să apeleze cu încredere la competențele și serviciile noastre, să ne considere parteneri strategici așa cum și noi îi considerăm, toate acestea pentru ca afacerile antreprenorilor să conteze în piața globalizată, iar economia națională să se dezvolte.
Tocmai de aceea, doresc să mă adresez partenerilor noștri instituționali, spunându-le: „Contați pe noi. Contați, cu noi. Întotdeauna!”.
De altfel, Eleanor Roosevelt spunea: „Viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise”. Haideți să credem cu toții în frumusețea visurilor noastre ca profesioniști contabili!

La mulți ani, profesioniști contabili! La mulți ani, România!

Președintele Consiliului Superior,

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabilInvitație

ZiuaNațională a Contabilului Român, 13 iulie 2018

Stimate colege,

Stimați colegi,

            ZiuaNațională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susține și promoveazăprofesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, ladata de 13 iulie, data semnării Decretului Regal nr. 3063/1921 de înființare aCorpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, prin care s-areglementat profesia contabilă în țara noastră.

            Ajunsăanul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român estesărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentrupromovarea rolului important pe care profesia contabilă și membrii organismuluiprofesional îl au în economie și societate.

            Înanul Centenarului Marii Uniri, Filiala Sibiu a CECCAR vă invită să sărbătorimîmpreună acest eveniment festiv din viața profesiei noastre, cu tema 97 de ani de istorie a profesiei contabileîn România la 100 de ani de la Marea Unire, și să îi felicităm pe colegiinoștri care au obținut cele mai bune rezultate profesionale în anul anterior,în cadrul festivității Topului local al membrilor CECCAR.

            Manifestărilededicate celor două evenimente vor avea loc la restaurantul Select, str. AlbaIulia, nr.49, începând cu ora 14.00, și vor aduce, alături de noi,reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului de afaceri.

            Însperanța că vom sărbători împreună aceste momente importante pentru profesiacontabilă, așteptăm confirmările dumneavoastră prin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. pana la data de 09 iulie 2018.

           

Custimă,

 

PreședinteleConsiliului Superior,                                                                                              Președintele Consiliului filialei Sibiu,

Prof. univ. dr. RobertAurelian Șova                                                                                           Ec. MilicaBardasuO nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat cea de-a II-a ediție, revizuită, a publicației Elemente de Dreptul Muncii, volum semnat de prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, cadru didactic al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Publicația se adresează stagiarilor din anul I, fiind disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 25 de lei.

Lucrarea tratează legislația muncii atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, prin secțiuni distincte pentru verificarea cunoștințelor, disponibile la finalul fiecărui capitol. Volumul vine în sprijinul stagiarilor prin analiza unor aspecte importante ce privesc procesul de angajare – etapele acestuia, părțile, drepturile și obligațiile ce survin în urma parafării unui contract individual de muncă.

De asemenea, publicația tratează conținutul unui contract individual de muncă, prezentând în detaliu clauzele obligatorii și cele speciale, respectiv contractele de muncă atipice. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă sunt alte aspecte abordate în publicația la finalul căreia sunt expuse raporturile colective de muncă.

Consultați cuprinsul cărții aici


Rezultate reexaminare semestriala 8 - 10 iunie  2018

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele reexaminarii semestriale, organizată în perioada 8 - 10 iunie 2018, au fost afişate la avizierul filialei Sibiu.

CECCAR Filiala Sibiu


Rezultate evaluare semetriala 8 - 10 iunie 2018

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele evaluarii semestriale, organizată în perioada 8 - 10 iunie 2018, au fost afişate la avizierul filialei Sibiu.

CECCAR Filiala Sibiu


Fiscalitate - Pregatire profesionala 30 Iunie 2018

Stimate colege, stimati colegi

Va invitam sa participati la cursul de fiscalitate ce va fi organizat deFiliala Sibiu:

Ø  Curs fiscalitate– echivalent a 20 ore PNDPC

·        specialist, dr. TeodorDumitru Banciu

·         30.06.2018de la ora 10,00

·        Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „IonEvian”

 

Ø Inscrierea se va face prin completarea si retransmiterea cereriide inscriere . Grupele de participanti vor cuprinde maxim 90 persoane sivor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

Ø  Membrii care nici pana in prezent nu auefectuat integral orele de pregatire profesionala necesare obtinerii vizei deexercitare a profesiei in anul 2018, sunt asteptati sa se inscrie si saparticipe la curs, in caz contrar, Consiliul Filialei va pune in aplicaremasurile de sanctionare prevazute in ROF-ul CECCAR pentru neindeplinireaobligatiilor profesionale.

CECCAR Filiala Sibiu


Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ediția a VII-a, revizuită

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 

 

Invitatie la workshop CECCAR in colaborare cu Mastercardul

Formularul de înregistrare se va accesa prin click pe linkul http://ceccar.ro/ro/?portfolio=workshop-ceccar-mastercard-filiala-sibiu.  

 

 
13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român


Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate.{/slideANUNT CURS PENTRUCONTABILI - OBLIGATII LEGALE GDPR din 25 05 2018

 

Stimate colega/coleg,

Avȃnd ȋn vedere faptul că începând cu data 25 mai 2018 seva aplica în mod direct și obligatoriu RegulamentulGeneral Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) care vine săconfere persoanelor fizice o protecție sporită în ceea ce privește prelucrareadatelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, te invitǎm sǎparticipi la un seminar destinat unei mai bune ȋnțelegeri a acestei noi etapedin evoluția ta ca și profesionist.

Ȋn cadrul seminarului vei:

-         ȋnțelege care suntdrepturile tale și cum ȋți poți proteja datele personale de eventuale ingerințefața de acestea;

-         avea o imagine mai claraasupra aspectelor ce țin de obligația ta de a proteja datele persoanelor fizicecu care intri ȋn contact din perspectivǎ profesionalǎ;

-         discuta solutii practicela problemele viitoare ale contabililor si clientilor lor in raport cuaplicabilitatea GDPR

-         descoperi avantajeleascunse referitoare la portabilitatea acestor date.

CECCAR Sibiu va organiza doua seminare pe acesta temafiecare seminar format dintr-o cate o grupa de maxim 45 participanti. Primulseminar va avea loc ȋn 15 mai de la ora 10,00 iar cel de-al doilea in 16 mai2018 de la ora 15,00, la sediul filialei, Sos Alba Iulia nr.12.

Speaker/Formator –Nartea Ștefan Florin impreuna cu specialisti IT de la CLYM.io

Pretul unui seminar este de 250 lei.

Inscriereala seminar se va face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere(o regasiti aici )pana la data de 14 mai2018.


CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Va informam ca in data de 30 aprilie 2018 filiala are program normal de lucru, orele 08.00 - 16.00, iar in data de 01.05.2018 nu este program de lucru.

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.


Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelorcontestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşila proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 21 aprilie2018, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.

   Potrivitreglementărilor în vigoare, hotărârilecomisiei de reexaminare rămân definitive.”


 

Vă facemcunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini,organizată în data de 21 aprilie 2018, au fost afişate la avizierul filialeiSibiu., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimati colegi,

Va aducem la cunostinta cursurile ce vorfi organizate de CECCAR Filiala Sibiu, in luna mai:

 

Ø  03 – 04.05.2018, (03.05 -  incepandcu ora 16.00, 04.05 – incepand cu ora 9.00), la sediul filialei

·        Legislatia muncii - Noile modificări ale Codului muncii și ale Legii dialogului social.Aspecte practice privind regulamentul intern. Tipuri de contracte individualede muncă. Particularități ale prestării muncii. Evidența muncii. Dosarulpersonal. Clauze specifice contractului individual de muncă. Acte adiționale,dispoziții, adeverințe, decizii emise în executarea contractului individual demuncă. Aspecte privind organizarea muncii, organizarea timpului de muncă și atimpului de odihnă. Aspecte practice privind acordarea diferitelor categorii desporuri/indemnizații/bonusuri. Tipuri de concedii și indemnizații.Particularități referitoare la răspunderea disciplinară și răspundereapatrimonială în relațiile de muncă

·        lector univ.dr.Monica Gheorghe – echivalent a 20ore PNDPC

 

Ø  07 – 08.05.2018, (07.05 - incepand cu ora 16.00; 08.05 – incepand cu ora9,00), la sediul filialei

·        Fiscalitate- Noutati legislative-

·        lector.univ.dr. Delia Catarama – echivalent a 20 ore PNDPC

Va reamintim ca cele 40 de ore anuale decurs necesare obtinerii vizei de exercitare a profesiei, trebuie structurate astfel: maxim 20 orefiscalitate si 20 ore contabilitate/discipline/domenii de competentecomplementare.

 

Inscrierea la cursuri se va face princompletarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici ) pana la data de27 aprilie 2018. Pentru a putea organizacursurile, este necesar un numar minim 90 de participanti.

 

CECCAR Filiala Sibiu


 

Stimati colegi,

 

Va informam ca pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 18/453 din 27.03.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 20 aprilie 2018.


CECCAR Filiala Sibiu 

Stimati colegi,

 

Va rugam sa regasiti aici  procesul verbal al operatiunii de numarare a voturilor si de stabilire a rezultatul votarii privind alegerile pentru functia de membru al Consiliului filialei/presedinte al comisiei de disciplina/membru al comisiei de disciplina a filialei CECCAR Sibiu.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimati colegi,

 

Va rugam sa regasiti aici  convocarea pentru Consiliul filialei, aici  convocarea pentru Comisia de Disciplina si aici  convocarea pentru reprezentantii 1 la 100 la Conferinta CECCAR din luna aprilie 2018.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

 

Stimati colegi,

 

Va rugam sa regasiti procesele verbale ale Comitetului de nominalizare: 

 

aici  procesul verbal privind nominalizarea candidatilor la functia de membru Consiliul Filialei Sibiu;

aici  procesul verbal privind nominalizarea candidatilor la functia de membru Comisia de Disciplina a Filialei Sibiu;

- aici  procesul verbal privind nominalizarea candidatilor la functia de presedinte Comisia de Disciplina a Filialei Sibiu.

 

Conform procedurii de vot, va invitam in perioada 21 - 23 martie 2018, in intervalul orar 10.00 - 18.00, la sediul filialei pentru a va exprima dreptul de vot.

   

 CECCAR filiala Sibiu.

Stimati colegi,

Referitor la procedura alegerilor, vaaducem la cunostinta declaratiile de candidatura depuse:

Ø       Membru in Consiliulfilialei:


-       Vestemean Mihaela –expert contabil;

-       Pavel Mariana –contabil autorizat;

-       Nagy Andrei – expertcontabil;

-       Blaga Ioan – expertcontabil;

-       Banciu Horatiu –expert contabil;

 

Ø       Comisia de Disciplina:

 

-       presedinte, Serghe Eva– expert contabil;

-       membru: - DadarlatAlexandra – expert contabil;

                       -Gaston Sanda – expert contabil;

                       -Mihu Ovidiu –expert contabil.

 

 CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Va informam ca la nivelul Ministerului Finantelor Publiceare loc un amplu proces de simplificare si debirocratizare a procedurilor dedepunere a declaratiilor fiscale de catre personele fizice. Dupa finalizareaacestui proces, vor urma si pentru persoanele juridice.

In acest context, va adresam rugamintea de a ne comunica, incel mai scurt timp posibil, propuneri concrete de modificare a Codului fiscal,a Codului de procedura fiscala si a altor acte normative din domeniul decompetenta al Ministerului Finantelor Publice.

Va rugam regasiti aici   solicitarea din partea Ministerului de Finante.

CECCAR

 

Stimati colegi,

 

Va rugam sa regasiti aici  procedura de alegeri pentru Consiliul filialei si Comisia de disciplina a filialei, iar aici  Graficul de desfasurare a alegerilor. 

Referitor la depunerea declaratilor de candidatura pentru membru in Consiliul filialei aici , iar pentru Comisia de disciplina a filialei aici .

 

CECCAR filiala Sibiu.

 

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca puteti achizitiona de la sediul filialei publicatia "Contabilitatea altor tipuri de entitati".

Costul cartii este de 30 lei.

 

CECCAR Filiala Sibiu

 

  

C.E.C.C.A.R.

FILIALA C.E.C.C.A.R.

 

I. În ziua de 29martie 2018, incepand cu orele 15.00 va avea loc in localitatea Sibiula Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “SimionBărnuţiu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34,Adunarea generala a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşuratăîn anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentruîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri aleorganelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuielipe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie aanului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşuratăîn anul trecut;

2.         AprobareaProgramului de activitate pe anul in curs;

3.           Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul incurs;

4.           Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi acontabililor autorizaţi de onoare;

5.           Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţionalăconform normativelor stabilite;

6.           Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisieide disciplină;

7.           Diverse (dacă este cazul)

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, acondițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililorautorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoareaAdunare generală în aceeași zi, la ora 15,30, în același loc și cu aceeașiordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărulmembrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.


Stimati colegi,

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabilautorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fostinactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabilautorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuareGEJ,  trebuie să obţină viza anuală deexercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie aanului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafaanuală ovală.”

Potrivit art.  8alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în ConferinţaNaţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă panăla cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în caremembrul a fost inactiv.”

 

1.    Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare aprofesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din HotărâreaConferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cuconsultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobatprelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2.   De asemenea,Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, aaprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusivonline, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii încadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din datade 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune lasediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prine-mail sau pe platforma web.”

              Restul prevederilor Sistemului decotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentruexercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate înConferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânândneschimbate.

Având în vedere căs-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până ladata de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele deactivitate nu se vor mai putea depune decât online, vă rugăm să primiți aici  pentru persoane fizice si aici  pentru persoanele juridice versiunileactualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate.

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca noul cont BCR al filialei Sibiu este: RO17RNCB0227044180940001. Va rugam sa faceti plata in contul mentionat.

 

CECCAR Filiala SibiuStimati colegi,


Referitor la incrierea expertilor contabili in grupul GEJ, in urma examenului din data de 14 februarie 2018, va comunicam rezultatele:


 - Cosma Veronica - admis;

 - Ghimis Diana Monica - admis;

 - Florea Petru - admis;

 - Fantana Maria - admis;

 - Mosin Diana Maria - admis;

 - Nemes Sinziana Corina Mihaela - admis;

 - Toader Stefan Catalin - respins.


{slide = Termen data limita de acordare a facilitatilor financiare}


28 februarie,data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută înanul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până lacare membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată,inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termenraportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilorde completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vorbeneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

 

Având în vedere modificările privind sistemul de depunerea raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresațifilialei de care aparțineți.

{slide = Modificari privind stampilele}

In atenția membrilor: modificări privind ștampilele

Societățile de expertizăcontabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul încurs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cuamprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfelapartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase aleștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicităparafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținereaacesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

 

                                               Stimaţi colegi experţi contabili judiciari,

 

Vă transmitem fişa de opţiuni aici cu specializările pentru care doriţi să efectuaţi expertize contabile judiciare în anul 2018, cu rugămintea de a o completa şi depune la filiala Sibiu până cel mai târziu în 15.02.2018, semnată,  pe fax, scanată pe e-mail, sau în original.

 

Vă reamintim că, pentru a putea fi înscrişi în Lista experţilor contabili pe specializări, care se va transmite Ministerului Justiţiei pentru actualizare/ publicare pe site-ul acestuia, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii, reglementate prin “”Procedura privind întocmirea, actualizarea și comunicarea către Ministerul Justiției a Listelor experților contabili pe specializări, aprobată prin Decizia 06/148 din19.05.2006 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R”:

 

-         să obţineţi viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018, la categoria profesionişti cu drept de liberă practică;

 

-         în alegerea specializărilor pentru care doriţi să efectuaţi expertize contabile judiciare, vă rugăm să aveți în vedere deţinerea de cunoştinţe profesionale temeinice în domeniile pentru care optați, astfel încât să fiți în măsură să realizați rapoarte de expertiză bine documentate, utile instanţelor care le-au solicitat;

 

-         exprimarea opţiunii de înscriere în lista de la Ministerul Justiției pentru efectuarea de expertize contabile judiciare, se face o singură dată, la începutul anului, în cursul anului fiind posibilă doar radierea din această listă.

 

-         O nouă solicitare de includere în lista de la Ministerul Justiţieiîn cursul anului, de către experţii contabili activi nu este admisă decât pentru cei care se transferă de la alte filiale sau cei care au avut activitatea suspendată din diverse motive şi solicită în cursul anului în curs reactivarea ca membru activ al Corpului.

 

În situația în care în 2017 aţi fost înscrişi în Lista de la Ministerul Justiţie işi nu mai doriţi să rămâneţi în lista din anul 2018, vă rugăm să transmiteți un mail în acest sens către filiala Sibiu.

 


 

Vă rugăm să respectaţi termenul de obţinere a vizei şi de depunere a fişei de optiuni.

 

 

 

Cu stimă,

 

                                                                                  ConducereaFilialei Sibiu

 

 

Stimate colege, stimati colegi,

 

Referitor la cursurile de pregatire profesionala anuntate pentru unafebruarie revenim cu informatii privind locurile care au mai ramas disponibile.Asfel, rugam membrii care nu s-au inscris pana la aceasta data, sa opteze doarpentru cursurile la care mai sunt locuri, tinand cont ca grupele de  minim 90 participanti, se formeaza in ordineaprimirii cererilor de inscriere.

 

Ø  60locuri la cursul din 09-10 februarie (09.02 - incepand cu ora 16,00; 10.02 – incepand cu ora 9.00);  Legislatia muncii,lector.univ.dr.Monica Gheorghe;

 

Ø  Numai sunt locuri la cursul din 13-14 februarie (13.02 - incepand cu ora 16,00; 14.02 –incepand cu ora 9.00) : Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cumodificarile si completarile ulterioare, lector ec.Georgeta;

 

 

Cursnou!

 

Ø  100locuri la cursul din 20-21 februarie (20.02- incepand cu ora 16,00; 21.02 – incepand cu ora 9.00): Inchidereaexercitiului financiar, aspecte contabile si fiscal, lector ec.Adriana Popa.

 

Va reamintim ca structura celor 40de ore trebuie structurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare.


Va informam ca acestea sunt ultimele cursuri pe care le organizam invederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2018, cu aceastaocazie invitam toti membrii care nu au efectuat pregatirea profesionala sa seinscrie si sa participe.

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici )

 

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an II a fost afisata la sediul filialei.

Ghimis Diana Monica admis
Florea Petru admis
Fantana Maria admis
Mosin Diana Maria admis
Nemes Sinziana Corina Mihaela admis
Toader Stefan Catalin respins

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an III a fost afisata la sediul filialei.

Inatentia candidatilor prezenti pentru sustinerea examenului de admitere lastagiu, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018:

 

Văfacem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu,organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierulfilialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinutexamenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1)din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare,potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi decontabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţinăcel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului carepoate fi consultat la avizierul filialei.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţirespinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de ladata afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depunecontestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/3308888.

 

            Înfuncţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la datapublicării rezultatelor finale.”

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor reevaluarii an I a fost afisata la sediul filialei.

 

În atenţia membrilor CECCAR, 


Ref: înscrierea/menținereaîn lista Grupului Experților Judiciari,           


Consiliul Superior alCECCAR a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ sicompletarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să sedesfăşoare după următorul grafic:


1.  Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa deopţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

 Cererile de inscreiere inGrupul Expertilor Judiciari si de sustinere a testului de verificare acunostiintelor se depun la sediul filialei Sibiu, insotite de “Fisa deoptiuni”. Cei care nu au depus cererea in aceste termene, au posibilitateasa se inscrie in Grupul Expertilor Judiciari doar in anul urmator, in aceeasiperioada.

Odata cu depunerea Cererii ,insotita de Fisa de optiuni , se va achita suma de 15 lei, necesara corectariitestelor si confectionarii legitimatiilor de expert contabil judiciar, si se vadepune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimatie.

Bibliografia o regati aici .

2. Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

 

3.  Afişarea propunerilorprivind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;


4. Depunerea contestaţiilorprivind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;


5. Soluţionareacontestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018


Prima sesiune de testare


6. Testarea: 14 februarie2018, ora 16,30;


7. Afişarea rezultatelortestării: 19 februarie 2018;


8. Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele testării: 20 februarie 2018;


9.  Afişarea rezultatelorfinale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;


A doua sesiune detestare


10. Testarea: 27 februarie2018, ora 16,30;


11. Afişarea rezultatelortestării: 1 martie 2018;


12. Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele testării: 2 martie 2018;


13. Afişarea rezultatelorfinale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018. 


La a doua sesiune detestare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cumodificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior alCECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezentaîn prima sesiune sau nu au promovat testul.


Pentru participarea la adoua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere adosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se vaorganiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în primasesiune sau nu au promovat testul.


Membrii GEJ dejaînscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentrua se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, careva fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista deopţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronicva fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vorîncărca pe platforma www.raport.ceccar.ro . 


CECCAR FILIALA SIBIU


Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste caNoul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal,multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Metodologia deacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul decotizatii in cadrul CECCAR, sunt cele care au fost aprobate in cadrulConferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie 2017. Materialeleaprobate le gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in bazaprevederilor publicate, va informam ca vizaanuala pentru exercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabilapana la data de 28 februarie a anului în curs.

 

Noutatile constau in:

 

1. Modificarea formularului Raport de activitate(postat pe site impreuna cu instructiunile de completare), care se completeazasi transmite utilizand platforma www.raport.ceccar.ro (logare pe bazauserului si parolei primite individual prin email);

 

2. Raportul de activitate impreuna cu declaratiaprivind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pepropria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu sideclaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista niciocondamnare penala, se vor completa obligatoriu de catre toti membrii atatactivi cat si inactivi;

 

3. Membrii care isi desfasoara activitatea prinsocietate trebuie sa completeze, atat Raportul de activitate pentru societatecat si Raportul de activitate pentru persoana fizica, cu declaratiilementionate anterior.

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinereavizei anuale de exercitare a profesiei:

1.      Documentenecesare pentru acordarea vizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catreexperti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila/ contabilitate se acorda pana la data de 28februarie  daca au fost indeplinitecumulativ, urmatoarele conditii:

Ø  depunerea Raportului de activitate impreuna cu declaratiaprivind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2018, declaratia pepropria raspundere din care sa reiasa capacitatea deplina de exercitiu sideclaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu exista niciocondamnare penala;

Ø  copie carte deidentitate/buletin de identitate;

Ø  o fotografie tipCI de dimensiunea de 3x4 cm;

Ø  achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø  parcurgerea programului de formare profesionalacontinua organizat de C.E.C.C.A.R

Ø  documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiilevariabile sunt:

§  balantele de verificare, in cazul societatilor,

§  extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelorfizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatiadepunerii declaratiei 200 la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace decomunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de ladata depunerii la ANAF ;

 

 

Documentele seataseaza Raportului de activitate completat in format electronic, in ordineaprecizata in instructiunile de completare.

 

In cazulmembrilor inactivi, se va atasa la Raport si adeverinta de la locul de muncadin care sa reiasa ca se intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta prinlege speciala.

 

 

2. Cotizatiileprofesionale

 

2.1. Cotizatiilevariabile

Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentualeasupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in bazacalitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentrupersoane fizice -  o cota de 1,2% dinsumele incasate;

       b)pentru persoane juridice – o cota de 1,2% din sumele facturate;

 

MembriiCorpului care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2017 pana la data de 28 februarie2018, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,75%.

2.2 Cotizatiilefixe

v  Persoane fizice

 

 

 

 

 

v Societati

 

 

3. Alte  facilitati

Pentrustimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili,membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platiiintegrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

-  in primii 2ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de laplata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isiexercita profesia:

·        individual si/sau

·        prin societate

o  in care este asociat unic siadministrator sau

o  in care toti expertii contabili/contabiliiautorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederileprezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legiinr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in BiroulPermanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, doveditaconform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti dela plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentruanul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al ConsiliuluiSuperior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 

 4. Plata

      Cotizatiile  pot fi platite innumerar la caseria filialei Corpului, cu cardul pe platforma raport.ceccar.rosau prin virament bancar  in contul:

 

       RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882 deschisla Raiffeisen Bank – Agentia Sibiu,beneficiar C.E.C.C.A.R Filial  Sibiu, CUI 7426179, iar copia ordinului de plata se depune lafiliala.

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE  

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

 

1. RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - CLICK AICI

    DECLARAȚIE CAZIER - CLICK AICI

    DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ - CLICK AICI

 •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - CLICK AICI

 2. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI

 •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - CLICK AICI

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu au efectuat orelede pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei de exercitare aprofesiei în anul 2018, precum si tuturor persoanelor interesate, calendarulcursurilor ce se vor organiza in lunile ianuarie si februarie:

 

Ø  Fiscalitate – Spete fiscale privind ajustarile TVA; Mecanismulplatii defalcate a TVA-ului - lector ec.Mariana Vizoli – echivalent a 20 orePNDPC

Perioada, locatia:

·         22.01.2018– incepand cu ora 9.00,

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate- Noutati legislative- lector.univ.dr. DeliaCatarama – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         05– 06.02.2018, (05.02 - incepand cu ora 16.00; 06.02 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

Ø  Legislatia muncii, lector.univ.dr.Monica Gheorghe - echivalenta 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         09 - 10.02.2018,(09.02 - incepand cu ora 16,00; 10.02 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate - Aspecte privind inchiderea exercitiuluifinanciar 2017; Noutati legislative privind contabilitatea entitatilornonprofit, lector.univ.dr. Georgeta Petre – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         13- 14.02.2018, (13.02 - incepand cu ora 16.00; 14.02 – incepand cu ora 9,00)

·         Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

  

Va reamintim ca structura celor 40 de ore trebuiestructurate din: maxim 20 ore fiscalitate si 20 orecontabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Va informam ca inscrierea la cursuri se va face princompletarea si retransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici ). Pentru a putea organiza cursurile, este necesarun numar minim 90 de participanti.

CECCAR Filiala Sibiu

·        

 

        Stimati colegi,  Va informam ca formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, ce urmeaza a fi completat de dvs va fi disponibil incepand cu data de 15 ianuarie 2018. Acesta se va completa doar electronic, pentru  a fi incarcat on-line sau depus pe suport electronic la filiala.
 


 

 

 

Va rugam sa regasiti aici calendarul actiunilor pe stagiu pentru anul 2018.

Puteti regasi aici precizari privind organizarea reevaluarii anul 1 de stagiu.

Stimati colegi,

Va facem cunoscut faptul ca viza aferentă anului 2017 are valabilitate până la data de 28 februarie 2018.

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor evaluarii semestriale aferente semetrul 2 2017 pentru anul 2 au fost afisate la avizierul filialei de domiciliul.

Înacest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea evaluarii semestriale, pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obÅ£inut note depromovare în semestrele I ÅŸi II, se va derula în zilele de 20 ÅŸi 21ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatiiprivind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018.

 

Va facem cunoscut faptul ca situatia rezultatelor evaluarii teoretice si practice aferente semetrul 2 2017 pentru anul 1 au fost afisate la avizierul filialei centru de stagiu.

Înacest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice ÅŸipractice, pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obÅ£inut note depromovare în semestrele I ÅŸi II, se va derula în zilele de 13 ÅŸi 14ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatiiprivind reexaminarea din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018.

 

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor examenului de aptitudini, organizat în zilele de 11 ÅŸi 18 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei de domiciliu, precum ÅŸi la sediul filialei centru de examen.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară șiTopul național al membrilor CECCAR

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România are plăcerea de a vă invita laConferinÈ›a naÈ›ională de expertiză contabilă È™i extrajudiciară, eveniment ce vaavea loc marÈ›i, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton,Platinum Ballroom, din BucureÈ™ti.

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România, organismul profesional caregestionează profesia contabilă la nivel naÈ›ional, acordă o importanță deosebităatribuÈ›iilor pe care experÈ›ii contabili le au în sistemul judiciar È™i mediul deafaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare È™i extrajudiciare. CompetenÈ›eleprofesionale ale membrilor sunt puse la dispoziÈ›ia beneficiarilor, în interespublic, contibuind la îmbunătățirea climatului economic È™i la contracarareacriminalității economice la nivel naÈ›ional.

ExperÈ›i contabiliÈ™i beneficiari ai expertizelor contabile judiciare È™i extrajudiciare se vorreuni pentru a discuta despre cazuistica juridică naÈ›ională ÅŸi europeană –rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiÅ£ie, despreStandardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele dereferință în domeniul expertizei contabile judiciare, OrdonanÈ›a nr. 2/2000privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară È™iextrajudiciară, precum È™i despre alte reglementări cu incidență în activitateade expertiză contabilă.

De asemenea, ca defiecare dată, CECCAR apreciază performanÈ›a, recompensând rezultatelor obÈ›inutede membri în cadrul Topului naÈ›ional al membrilor CECCAR,eveniment ce va avea loc marÈ›i, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 17.30, laHotel Sheraton, Platinum Ballroom, din BucureÈ™ti.

Solicitarea de confirmare a participării se transmiteprin e-mail, la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , specificând în corpul e-mail-uluinumele complet, numărul de carnet È™i nr. de telefon pentru contact.  

Clickpentru programul Conferinței naționale de expertiză contabilă judiciară șiextrajudiciară

Clickpentru programul Topului naţional al membrilor CECCAR

Clickpentru regulamentul privind înscrierea È™i participarea la eveniment

 

 

În atenÅ£iaabsolvenÅ£ilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborareîncheiate cu CECCAR

Potrivitart. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările È™icompletările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenÈ›iicursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în bazaprotocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu celede la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentrufinalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenÈ›ilor programelor demasterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum È™i în baza protocoalelorde colaborare încheiate cu facultățile de profil din È›ară, în zilele de 20 ÅŸi 21 ianuarie 2018 CECCARva organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinelela care absolvenÅ£ii programelor de masterat vor susÅ£ine examene sunt cele lacare se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum ÅŸi cele la care nus-a obÅ£inut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată listacompletă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil dinÅ£ară,  evidenÅ£a disciplinelor echivalate din fiecare program demasterat, precum ÅŸi condiÅ£iile prevăzute în fiecare protocol. (evidenÅ£aprogramelor de masterat)

În situaÅ£iaîn care, în urma verificării situaÅ£iilor ÅŸcolare ÅŸi a condiÅ£iilor prevăzute înacordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiÅ£iilede notă ÅŸi medie pe grup de discipline, precum ÅŸi în situaÅ£ia în care estedepăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susÅ£inute examene,absolvenÅ£ii vor susÅ£ine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoareexamenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică ÅŸifinanciară a întreprinderii, audit, expertiză ÅŸi doctrina ÅŸi deontologiaprofesiei contabile

Pentrupregătirea examenului din data de 20ÅŸi 21 ianuarie 2018, în funcÅ£ie de disciplinele la care trebuie să susÅ£inăexamene, absolvenÅ£ii programelor de masterat au posibilitatea consultăriiprogramei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea2018 (programaexamenului de admitere la stagiu)

În perioadaimediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelordepuse, absolvenÅ£ii programelor de masterat care au optat pentru înscriereadirectă la stagiu, vor fi informaÅ£i, prin intermediul filialelor de domiciliu,cu privire la disciplinele la care urmează să susÅ£ină examene în zilelede 20 ÅŸi 21 ianuarie2018.

Candidatiicare nu promovează examenul de diferență, precum È™i cei care nuindeplinesc condiÈ›ia de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate,nu indeplinesc condiÈ›iile de inscriere directă la stagiu.

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor contestaÅ£iilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive

Vă facem cunoscut faptul că situaÅ£ia rezultatelor contestaÅ£iilor depuse, în termenul de24 ore, de candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi la sesiunea examenului de admitere lastagiu, organizat în zilele de 7 ÅŸi 14 octombrie 2017, validată de comisia dereexaminare, a fost afiÅŸată la avizierul filialei de domiciliu, precum ÅŸi la sediul filialeicentru de examen.

Potrivit reglementărilor învigoare, hotărârile comisiei dereexaminare rămân definitive

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise aexamenului de aptitudini, organizată în data de 11 noiembrie 2017 au fost afiÅŸate la avizierul filialei dvs.,precum ÅŸi la filiala Centru la care aÅ£i susÅ£inut examenul. Rezultatele au fostacordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaÅ£ii declaraÅ£irespinÅŸi au posibilitatea depunerii de contestaÅ£ii în termen de 24 ore de ladata afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depunecontestaÅ£ii, de către persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax021/3308888.

La 10 noiembrie 1494, LucaPacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician ÅŸi teolog –, considerat părintelecontabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria,proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alteevidențe, unul dintrecapitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitateaVeneției.

Pacioli a fost primul care apublicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidenÈ›a contabilă. Afost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble È™i funcÈ›ii careau servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilitățiicomerciale utilizate È™i în prezent.


CECCARse alătură IFAC în sărbătorirea Zilei InternaÈ›ionale a Contabilului – sprijinimcu mândrie profesioniÈ™tii contabili È™i misiunea lor de interes public ceinclude combaterea corupÈ›iei, extinderea creÈ™terii economice È™i îmbunătățireacalității vieÈ›ii.

PotrivitIFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

 

Lamulți ani profesioniștilor contabili!

Văfacem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu,organizat în zilele de 07 ÅŸi 14 octombrie 2017 au fost afiÅŸate la avizierulfilialei dvs., precum ÅŸi la filiala Centru la care aÅ£i susÅ£inut examenul.Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat laavizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare,candidaÅ£ii declaraÅ£i respinÅŸi au posibilitatea depunerii de contestaÅ£ii întermen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaÅ£ii, decătre persoanele interesate, pe adresa de email Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de fax 021/3308888.

            ÎnfuncÅ£ie de numărul contestaÅ£iilor depuse vă vom informa cu privire la datapublicării rezultatelor finale

Stimate colege, stimati colegi,

In urma inscrierilor la cursurile de pregatire profesionala anuntate panala finele anului, revenim cu informatii privind locurile care au mai ramasdisponibile. Asfel, rugam membrii care nu s-au inscris pana la aceasta data,sa opteze doar pentru cursurile la care mai sunt locuri, tinand cont ca grupelede 90 participanti, se formeaza in ordinea primirii cererilor de inscriere.

Ø  20locuri la cursul din 10 -11 noiembrie (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 – incepand cu ora 9.00);  Contabilitate - Prezentare comparativaIFRS-OMFP 1802/2014; lectorec.Georgeta Petre 

Ø  Nu mai sunt locuri lacursul din 13 noiembrie: Fiscalitate –TVA – echivalent 20 ore PNDPC; lector ec. Mariana Vizoli

 

Ø  60locuri la cursul din 27-28 noiembrie (orele16): Expertiza contabila – echivalent  20ore PNDPC; lector ec. Eugen Ghimis

           Cursobligatoriu pentru expertii contabili judiciari inscrisi in GEJ.

                      

Ø  65 locuri la cursul din 6-7decembrie (06.12 - ora 16,00;07.12 –ora 9): Fiscalitate – echivalent  20 ore PNDPC; lector univ.dr. Radu Ciobanu

 

Ø  25 locuri la cursul din 7-8decembrie (07.12 – ora 16,00; 08.12 - ora 9.00): Inchidereaexercitiului financiar, aspecte contabile si fiscale; lector.univ.dr.Adriana Florina Popa

 

Ø  30locuri la cursul din 11-12 decembrie (orele 16): Fiscalitate; lector univ. dr. DeliaCatarama

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere(o regasiti aici).

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

CECCAR pune la dispoziÈ›ia stagiarilor două noi publicaÈ›ii – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, È™i Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât È™i practic, aspecte legate de legislaÈ›ia muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicaÈ›ii se vând împreună, la preÈ›ul de 50 lei, È™i sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga È›ară.

Stimate colege, stimati colegi,

Revenim cu noi informati privind cursurile ce se vor organiza pana lafinele anului 2017, necesare pentru acordarea vizei de exercitare a profesieipentru anul 2018:

 

Organizareacursurilor CPD în cadrul PNDPC se face conform planificării anuale stabilite defilială, pe serii, în funcÅ£ie de numărul de membrii care trebuie să efectuezeorele de pregătire profesională, de capacitatea sălii de curs a filialei/săliiînchiriate ÅŸi de cheltuielile pentru organizarea cursurilor CPD, aprobate înConferinÅ£a NaÅ£ională.

 

Cele 20 ore la sala (echivalentea 40 de ore pregatire profesionala) vor fi structurate din maxim 10 ore fiscalitatesi 10 ore contabilitate/discipline/domenii de competente complementare.

 

Cursurile se vor tine lasediul filialei in serii compuse din min. 90 – max. 100 participanti si se vorforma in ordinea primirii cererilor de inscriere.

 

Avand in vedere acestecerinte va rugam sa va inscrieti la cel mult un curs de fiscalitate,  potrivit calendarului propus:

Ø  Contabilitate- Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarileulterioare - echivalenta 20 ore PNDPC

- lector ec.Georgeta Petre

- 10 – 11.11.2017,  (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 –incepand cu ora 9.00)

 

Ø  Fiscalitate–TVA – echivalent 20 ore PNDPC

 

-lector ec. Mariana Vizoli

-13.11.2017 – incepand cu ora 9.00

 

Ø  Expertizacontabila – echivalent  20 ore PNDPC

 

- lector, ec. EugenGhimis

- 27-28.11.2017, incepand cu ora 16,00; 

- cursul este destinat in primul rand expertilor contabili judiciaricare s-au inscris in Grupul Expertilor Contabili Judiciari in ultimii 3ani.         

                      

Ø  Fiscalitate – echivalent  20 ore PNDPC

 

-lector univ.dr. RaduCiobanu

-06 – 07.12.2017 (06.12 - ora 16,00; 07.12–ora 9)

 

Ø  Inchiderea exercitiuluifinanciar, aspecte comparative contabile si fiscale –echivalent  20 ore PNDPC

-lector.univ.dr.AdrianaFlorina Popa

-07- 08.12.2017 (07.12 – ora 16,00; 08.12 - ora 9.00)

 

Ø  Fiscalitate–echivalent a 20 ore PNDPC

-lector univ. dr..Delia Catarama

-11 – 12.12.2017 –incepand cu ora 16.00

 

Deoarece pana in prezent, pentru cursurile petema fondurilor europene nu s-au format grupele de min. 90 persoane, acestea s-auamanat.

 

Inscrierea la cursuri se va face prin completarea siretransmiterea cererii de inscriere (o regasiti aici )

 

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

În atenÅ£ia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluăriistagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitateaînscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 ÅŸi 18 noiembrie 2017,doar stagiarii care vor fi declaraÅ£i admiÅŸi.

EvidenÅ£a stagiarilor admiÅŸi va fi comunicată în cel maiscurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privindsituatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului deaptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiunisuplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu auefectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei deexercitare a profesiei în anul 2018, precum si tuturor persoanelor interesate,calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile octombrie - decembrie 2017,conform modulelor:


Modulul  I:


Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene, ec.Vasilica Tugui –echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        27 – 28.10.2017,( 27.10 - incepand cu ora 16,00; 28.10 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”


Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         05 – 06.12.2017 - incepand cu ora 16,00;

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Modulul  II:

 

Ø  Auditarea proiectelor finantate prin  fondurile europene, ec.Eugen Ghimis  – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        01 – 02.11.2017, incepand cu ora 16,00; 

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – Mecanismulplatii defalcate a TVA-ului - lector ec.Mariana Vizoli – echivalent a 20 orePNDPC

Perioada,locatia:

·        13.11.2017 – incepand cu ora 9.00,

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian"


Modulul  III:

 

Ø  Prezentare comparativa IFRS-OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·         10 – 11.11.2017, (10.11 - incepand cu ora 16,00; 11.11 – incepand cu ora 9.00)

·         Sibiu, sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fiscalitate – lectorCECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada,locatia:

·        07-08.12.2017 – incepand cu ora 9.00

·        Sibiu,sediul filialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Va informam ca inscrierea la cursuri seva face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere (aici  o regasiti). Avand in vederenumarul de locuri al salii de curs, precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Examenul de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil È™i de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România organizează, în zilele de 11È™i 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia deexpert contabil È™i de contabil autorizat.

Examenul va constaîn două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, È™i proba orală, ce vaavea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscriereala examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condiÈ›iile impuse dereglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza dedomiciliu, un dosarcuprinzând:

·        certificatul deadmitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·        certificatul destagiu;

·        copie a diplomeide studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii,recunoscute de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale;

·        cerere pentruînscriere la examenul de aptitudini, adresată preÈ™edintelui filialei Corpului;

·        copie a actului deidentitate (BI/CI);

·        certificat decazier judiciar;

·        adeverințămedicală(neurolog/psihiatru);

·        două fotografiitip BI/CI.

Detalii privindexamenul de aptitudini puteÈ›i afla accesând rubrica Accesul la profesie

Stimate colege, stimati colegi,

Avand in vedere implicatiile privindpunerea in aplicare a prevederilor OG 23/2017  ,,SPLIT TVA’’ regasite aici , va rugam sa le analizati si sa ne comunicatiobservatiile si propunerile dv. de modificare a ordonantei pana la data de 1octombrie, pentru a le inainta conducerii superioare a CECCAR.

Cu stima,

Presedinte,

 

ec. Milica Bardasu

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an,potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR,cu scopul promovării imaginii, intereselor ÅŸi rolului contabilului într-oeconomie de piaţă concurenÅ£ială.

Laaniversare sunt aÅŸteptaÅ£i toÅ£i profesioniÅŸtii contabili din România, membri aiCECCAR sau angajaÅ£i în diverse ramuri ale economiei. Cu toÅ£ii prezenÅ£i la ziuacontabilului vor demonstra, încă o dată, că  „Profesiacontabilă a fost, este ÅŸi va fi pusă în slujba interesului public, spre binelepublic.”

Cea de-aXII -a ediÅ£ie a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român este un prilej de a reunifamilia profesioniÅŸtilor contabili ÅŸi de a reafirma adevărul potrivit căruiaCECCAR a devenit un brand naÅ£ional, emblematic pentru ceea ce înseamnăcalitatea profesiei contabile.

ManifestărileediÅ£iei din acest an a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român se vor desfăşurasub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizaÈ›ieiprofesionale CECCAR, eveniment deosebit din viaÈ›a profesiei contabile.

Cu ocaziasărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”ZiNaÈ›ională a Contabilului Român” avemplăcerea de a vă invita să participaÈ›i la manifestările organizate în aceastăzi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie,incepand cu ora 15.00 in sala de festivitati a restaurantului Select din Sibiu,sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulțiani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 VăaÈ™teptăm cu drag!

Detalii cu privire la platacotizațiilor profesionale

Reamintim membrilor filialei care nu audepus încă DeclaraÈ›ia privind forma de desfășurare a profesiei pentruanul 2017, Raportul de activitate pentru anul 2016 È™inu au achitat cotizaÈ›iile profesionale, să întreprindă demersurilenecesare clarificării situaÈ›iei până la data de 30 septembrie 2017,pentru evitarea aplicării penalității de 25% din cuantumul cotizaÈ›iei fixedatorate. MenÈ›ionăm că după data de 1 ianuarie a anului următor, pe lângăpenalitate, se vor calcula majorări de 0,01%/zi de întârziere, până da dataplății.

Pentru detalii vă stăm la dispoziÈ›ie lanr. de tel. 0269.218.336 sau pe adresa de e-mail  ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro.

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Administratia  Judeteana a  Finantelor  Publice  Sibiu organizează în data de14.09.2017  la  ora 12,  in 21.09.2017 ora 11 si in 26.09.2011ora 12, la sediul din  Calea  Dumbravii  nr.17, camera  111,o întâlnire  cu contribuabilii  în care vor fi prezentate informaÅ£iiprivind:  Sistemul  de  plata  defalcata  a  TVAimplementat  prin  Ordonanta  Guvernului  nr.23/2017.

Va rugam sa regasiti un suport cu sinteze  si exemple  pe aceasta tema.

Conducerea Filialei Sibiu

  CECCAR pune la dispoziÈ›ia candidaÈ›ilor la examenul de aptitudini pentru obÈ›inerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediÈ›ia a V-a, revizuită È™i adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaÈ›ilor la examenul de aptitudini pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™i de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciÈ›ii rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina È™i deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esenÈ›iale pentru pregătirea în vederea susÈ›inerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaÈ›ilor în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum È™i a altor publicaÈ›ii de specialitate È™i a standardelor profesionale emise de CECCAR È™i incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

Stimati colegi,

Va informam ca in perioada 14 – 15.08.2017 inclusiv, filiala nu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 16.08.2017, incepand cu ora 8.00.

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România organizează, în zilele de 7 È™i 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™i de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate È™i Drept – pentru categoriile expert contabil È™i contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică È™i financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă È™i Doctrină È™i deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizaÈ›i, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligaÈ›iile profesionale față de Corp, pot susÈ›ine, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică È™i financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă È™i Doctrină È™i deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

InformaÈ›ii cu privire la cursurile de pregătire pentru candidaÈ›ii la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcÈ›ie de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Puteti achizitiona Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, de la sediul filialei. Costul acestuia este de 85 lei.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

MenÈ›ionăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului FinanÈ›elor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, va informam ca centrele de examen vor fi stabilite ulterior inscrierilor, in functie de numarul de candidati din fiecare judet.

Va rugam sa regasiti aici  o prezentare cuprinzand informatii despre organismul profesional, despre avantajele pe care le ofera practicantilor, despre serviciile pe care le pot presta membrii CECCAR si rolul profesinistilor contabili in economie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate È™i raportare financiară, contabilitate managerială È™i Standarde InternaÅ£ionale de Raportare Financiară.

PublicaÈ›iile Contabilitate È™i raportare financiară  (preÈ› 30 lei), Contabilitate managerială (preÈ› 25 lei) È™i IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziÈ›ionate de stagiarii CECCAR la preÈ›ul preferenÅ£ial de 109 lei.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.

Conducerea  Filialei Sibiu

 

 

Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferenta lunilor februarie-mai 2017.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaÈ›iilor financiare anuale È™i al situaÈ›iilor financiare anuale consolidate È™i de modificare a unor acte normative, ce modifică È™i completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă È™i a contabililor autorizaÈ›i din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea ÅŸi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil ÅŸi cea de contabil autorizat având în vedere competenÅ£ele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
 • activităţile pe care experÅ£ii contabili ÅŸi contabilii autorizaÅ£i le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
 • modul de organizare ÅŸi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinÅ£ate în baza Legii nr. 31/1990
 • asigurarea schimbului de date ÅŸi informaÅ£ii între CECCAR, ONRC ÅŸi Ministerul de FinanÅ£e, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată ÅŸi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România privind îmbunătățirea legislaÈ›iei naÈ›ionale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă ÅŸi a contabililor autorizaÈ›i din România, în parteneriat cu Ministerul de FinanÅ£e.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică ÅŸi completează OG 65/1994, îl puteÅ£i accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României ÅŸi publicată în Monitorul Oficial.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Stimati colegi,

S-a publicat in MO, Legea 162/2017  prin care s-amodificat OG 65/1994. 

Modificari care redaudemnitatea binemeritata a profesiei de expert contabil si cea de contabilautorizat, dupa o lunga perioada in care acestea au fost neglijate.

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici  forma integrata a modificarilor la OG 65/1994.

Stimate colege,
Stimați colegi,
 
Vă informăm că marÈ›i, 20 iunie a.c., a fost adoptat în plenul Camerei DeputaÈ›ilor, Cameră decizională, proiectul de Lege privind auditul statutar al situaÈ›iilor financiare anuale È™i al situaÈ›iilor financiare anuale consolidate È™i de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică È™i OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă È™i a contabililor autorizaÈ›i din România.

Aceste modificări legislative, de o importanță deosebită atât pentru profesia contabilă, cât È™i pentru întregul mediu de afaceri, sunt rezultatul demersurilor Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România prin structurile sale de conducere – Consiliul Superior, preÈ™edinÈ›ii de filiale, precum È™i prin structurile executive. Un rol important în concretizarea acestor demersuri l-au avut colegii Mihu Ștefan – vicepreÈ™edinte al Consiliului Superior al CECCAR, È™i Vasile CocoÈ™, preÈ™edintele filialei Vâlcea. 

Detalii privind proiectul de act normativ sunt disponibile pe site-ul CECCAR.

 

 

În cadrul aceleiaÈ™i È™edinÈ›e a fost adoptat È™i proiectul de lege privind aprobarea OrdonanÈ›ei de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea È™i completarea  Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal. InformaÈ›ii suplimentare sunt disponibile în rubrica È˜tiri a website-ului CECCAR.

 

 

 


Cu stimă,
Președintele Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova
 

Lista persoanelor ale caror dosare au fost selectate pentru inscrierea la concursul pentru postul de auditor de calitate:

Basturea Elena Crina

Esan Mirela Iuliana

Ghimis Eugen

Negrea Maria Hermina

Stimati colegi,

Va rugam sa regasiti aici   situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligatiile fata de Corp, respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfasurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016.

Stimati colegi, 

Va informam ca dna Ana Puchianu, auditorul de calitate al filialei Sibiu, in perioada 15-23 iunie 2017 este in concediu de odihna.Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi, 

Va rugam sa regasiti aici  anuntul de concurs si aici  bibliografia pentru postul de auditor de calitate.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

 

Stimati colegi,

 

Va informam ca in perioada 01 – 05.06.2017 inclusiv, filialanu are program de lucru, iar activitatea se va relua in data de 06.06.2017,incepand cu ora 8.00.

 

Colectivul CECCAR Filiala Sibiu.

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire laanunÈ›ul transmis de CECCAR referitor la opinia privind depunerea Formularului010 pentru completarea rd. 7  al secÈ›iunii IV „Alte date privindcontribuabilul”.

Având în vedereprevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „DeclaraÈ›ia deînregistrare fiscală cuprinde: (…) È™i alte informaÈ›ii necesareadministrării creanÈ›elor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificărileulterioare ale datelor din declaraÈ›ia de înregistrare fiscală trebuieaduse la cunoÈ™tință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la dataproducerii acestora, prin completarea È™i depunerea declaraÈ›iei de menÈ›iuni”,precum È™i prevederile din OPANAF 1382/2017 „DeclaraÅ£ia de înregistrare secompletează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocaziaînfiinţării, declaraÅ£ia de menÅ£iuni se completează ori de câte ori semodifică datele declarate anterior, iar declaraÅ£ia de radiere secompletează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordareprudenÈ›ială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită oopinie cu titlu de recomandare, aÈ™a cum reiese È™i din textul comunicatului, învederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelorde reglementare menÈ›ionate anterior.

Salutăm iniÈ›iativaANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care seface o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicareaprevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandămmembrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folositulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atențiaasupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelorde reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Termen-limită depunere Formular 010

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzândinformaÈ›ii referitoare la organizarea È™i conducerea contabilității pe bază decontracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de lapublicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării:10.05.2017).

Conform Codului deprocedură fiscală, depunerea declaraÈ›iei se face la ghiÈ™eu, în format hârtie,sau prin poÈ™tă (pentru a se evita aglomeraÈ›ia de la ghiÈ™eu), prin scrisoare (cuvaloare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicatOrdinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la OrdinulpreÈ™edintelui AgenÈ›iei NaÈ›ionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentruaprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor È™i a tipurilorde obligaÈ›ii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit,modificarea Formularului 010 (DeclaraÈ›ie de înregistrarefiscală/DeclaraÈ›ie de menÈ›iuni/DeclaraÈ›ie de radiere pentru persoane juridice,asocieri È™i alte entități fără personalitate juridică) constă înintroducerea unor informaÈ›ii referitoare la organizarea È™i conducereacontabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestăriservicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menÈ›ionează cămodificarea a fost introdusă deoarece la nivelul AgenÈ›iei NaÈ›ionale deAdministrare Fiscală nu sunt disponibile informaÈ›ii cu privire la existenÈ›acontractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează È™icu informaÈ›ii referitoare la denumirea persoanei juridice/numele È™i prenumelepersoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România (CECCAR). Astfel, la punctulIV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitateaeste organizată È™i condusă pe bază de contracte de prestări servicii îndomeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991,republicată, cu modificările È™i completările ulterioare, există douăopÈ›iuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, estenecesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana(fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu estenecesar să se declare informaÈ›ii suplimentare.

În anexă secompletează următoarele informaÈ›ii (pe lângă datele contribuabilului, respectivCUI È™i denumire):

·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizatăpotrivit legii, membră a Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™i ContabililorAutorizaÈ›i din România –se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele È™i prenumelepersoanei fizice, după caz, care asigură organizarea È™i conducereacontabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,republicată, cu modificările È™i completările ulterioare;

·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul deînregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatulde înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·            Număr contract – se completează cu numărul contractuluide prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·            Data încheierii contractului de prestăriservicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·            Data început contract È™i data sfârÈ™it contract – se completează cu data începeriicontractului, respectiv cu data de sfârÈ™it a contractului;

·            Număr autorizaÈ›ie emisă de Corpul ExperÈ›ilorContabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din România valabilă la data semnăriicontractului – se completează cunumărul autorizaÈ›iei emise de Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i ContabililorAutorizaÈ›i din România, valabilă la data semnării contractului de prestăriservicii încheiat în domeniul contabilității.

 

MenÈ›ionăm că au fostintroduse prevederi asemănătoare È™i în Formularul 098. Acestecompletări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărutîn Monitorul Oficial la aceeaÈ™i dată mai sus menÈ›ionată – 10.05.2017.

Potrivit Codului deprocedură fiscală, DeclaraÈ›ia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelorjuridice, asocierilor È™i al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcÈ›ionare,data începerii activității, data obÈ›inerii primului venit sau dobândiriicalității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazulîn care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conÈ›inutuldeclaraÈ›iei de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoÈ™tinÈ›aorganului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, princompletarea È™i depunerea declaraÈ›iei de menÈ›iuni. Astfel, declaraÈ›ia demenÈ›iuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează dateledeclarate anterior.

În acest sens, avândîn vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoÈ™tintaorganului fiscal central a unor noi informaÈ›ii privind contribuabilul,considerăm că este necesară depunerea declaraÈ›iei È™i în acest caz. 

Având în vedere celemenÈ›ionate, opinia noastră este că toÈ›i contribuabilii ar trebui să depunăFormularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinuluiîn Monitorul Oficial. În situaÈ›ia în care nu este posibilă depunereaformularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandămdepunerea acestuia prin poÈ™tă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cuconfirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  procesul verbalprivind rezultatul alegerilor pentru functia de presedinte al Consiliuluifilialei Sibiu.

 

CECCAR Filiala Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALASIBIU

 

 

I. În ziua de 28 martie 2017, incepand cuorele 15.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga”Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Adunareagenerala a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privindactivitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate peanul trecut, pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de acte normative sauhotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituriÅŸi cheltuieli pe anul trecut;

2.    Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.    Raportul Comisieide disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

4.   Aprobarea programului de activitate pe anul in curspentru îndeplinirea atribuÈ›iilor prevăzute   de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

5.   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anulin curs, potrivit Normelor stabilite de ConferinÈ›a NaÈ›ională;

6.   Aprobarea listei experÅ£ilor contabili de onoare ÅŸi acontabililor autorizaÅ£i de onoare;

7.   Desemnarea reprezentanÅ£ilor la ConferinÅ£a NaÅ£ionalăconform normativelor stabilite;

8.   Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuseauditului în anul următor;

9.    Validarea procesului verbal privind alegerea pentrufunctia de presedinte al filialei

 

In cazulneindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validitate prevazute lapct.110 din Regulamentul de Organizare si functionare al CECCAR, republicat, cumodificarile si completarile ulterioare, urmatoarea Adunare generala esteconvocata in aceeasi zi, la ora 15,30.

Ofertă specială– IFRS 2015 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziÈ›ionareaunui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele InternaÈ›ionale de RaportareFinanciară 2015 (2 volume) suntdisponibile la preÈ›ul promoÈ›ional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față decostul iniÈ›ial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziÈ›ionareadirect de la sediile filialelor CECCAR.


Bună ziua,

În vederea depunerii online a raportului anualde activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesaÈ›i link-ul: www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din aniianteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sasolicite filialei acordarea de user și parola.

CECCAR Filiala Sibiu

CORPUL EXPERÅ¢ILOR CONTABILI                                                                                                                                           

Å�I CONTABILILOR AUTORIZATI  

DIN ROMANIA 

 

                                                                Comunicare 

 

                      Pentru  a veni  in  sprijinul membrilor,  avand  in vedere  activitatea  atipica, deosebit  de  intensa in perioada 20-27 februarie 2017, caurmare a indeplinirii obligatiilor declarative precum si pentru a stabilivectorul fiscal al clientilor care desfasoara activitati reglementate de Legeanr.  170/2016 dar si de modificarileintroduse in Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul  2017  prorogarea termenului  de  aplicare a  facilitatilor  financiare si  de  depunere a    Rapoartelor anuale deactivitate. 

                     In acest sens, prin  Hotararea Consiliului Superior nr. 17/389 din26 februarie 2017  emisa in baza HotarariiConferintei Nationale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 in urma  consultarii Presedintilor  de  Filiale, s-a  aprobat  ca dispozitie  tranzitorie  pentru anul  2017  in  cadrul  Sistemului de  cotizatii,  prelungirea termenului  de  aplicare a  facilitatilor  financiare prevazute  in  cadrul art. 4  alin.  (2) ÅŸi  (3)  si de  depunere  a raportului  anual  de activitate  prevazut  in cadrul  art.  7 alin.  (1)  - (3)  pana  la data  de  17 martie  2017,  celelalte prevederi  ramanand neschimbate.  

 

 

                   

                                                      Consiliul Superior al CECCAR 

                                                                      Presedinte  

 

                                                  Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova 

 

CALENDARUL PROCESULUI DEVOTARE A

PREȘEDINTELUI FILIALEI CECCAR SIBIU

MARTIE 2017

 

În baza Hotărârii nr. 17/01 din 31ianuarie 2017, Consiliul Filialei CECCAR Sibiu a aprobat calendarulprocesului de votare a PreÈ™edintelui Filialei CECCAR Sibiu, pentru mandatul dinperioada 2018-2022.

Procesul de votare se va desfășura înperioada 13.03.2017-14.03.2017, în intervalul orar 10.00-19.00.

Locația de votare se află la sediul FilialeiCECCAR Sibiu din sos. Alba Iulia, nr.12.

Alegerea preÈ™edintelui filialei se va facepe baza votului membrilor activi ai filialei înscriÈ™i în Tabloul CorpuluiÈ™i care È™i-au achitat cotizaÈ›iile profesionale până la data de 28februarie a anului curent.

Nu pot alege È™i nu pot fi aleÈ™i membriicare au fost sancÈ›ionaÈ›i sau sunt investigaÈ›i pentru abaterile disciplinareprevăzute în regulament, cu excepÈ›ia celor care le-au fost anulate prinhotărâri judecătoreÈ™ti definitive.

Alegerea va fi validată în condiÈ›iile încare au participat cel puÈ›in 30% din membrii filialei, înscriÈ™i în TabloulCorpului care È™i-au achitat cotizaÈ›iile profesionale până la data de 28februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârÈ™itul procesuluide votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanÈ›i de 30%,prin Hotărâre a Consiliului Filialei, se va prelungi perioada de votarepotrivit normelor. InstrucÈ›iuniprivind modul de votare - click

 

Consiliul Filialei CECCAR Sibiu

 

 

Puteti accesa aici  procesul verbal al  Comisiei de nominalizare a candidatilor pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei Sibiu.

Puteti accesa aici  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania.

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al presedintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr.3698/2015, pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare-publicat in data de 20.01.2017, aflat in dezbatere publica (click aici pentru vizualizare )

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte in vederea implementarii unor masuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare )

 

 Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de ȘtiinÈ›e È™i Tehnici Contabile È™i Financiare din FranÈ›a

Academia de ȘtiinÈ›e È™i Tehnici ContabileÈ™i Financiare din FranÈ›a organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarulmembrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitatspecial pe Jean-Marc Sauve, preÈ™edintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea,președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța,Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programuldetaliat al Seminarului este disponibil aici.

IntervenÈ›ia preÈ™edintelui Consiliului deStat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (oraRomâniei), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înainteaevenimentului. Vă puteÈ›i înscrie la webinar aici.

Stimati colegi,

Aducem in atentia membrilor care nu auefectuat orele de pregatire profesionala necesare pentru obtinerea vizei deexercitare a profesiei în anul 2017, precum si tuturor persoanelor interesate,calendarul cursurilor ce se vor organiza in lunile ianuarie, februarie siinceputul lunii martie.

 

Ø  Fiscalitate – lectorCECCAR, lector.univ.dr.Adriana Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        26-27.01.2017,(26.01 - incepand cu ora 16,00; 27.01 – incepand cu ora 9.00),

·        Medias, str. Baznei,Hotel Denis, sala de conferinte

 

Ø  Inchiderea exercitiului financiar 2016, Aspectecomparative IFRS – OMFP 1802, lector ec.Georgeta Petre - echivalent a 20ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        03 – 04.02.2017,(03.02 - incepand cu ora 16,00; 04.02 – incepand cu ora 9.00)

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Noutati fiscale aplicabile in anul 2017,lector.univ.dr.Florin Dobre – echivalent a 10 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        10.02.2017,incepand cu ora 16.30;

·        Sibiu, Facultateade Drept „Simion Barnutiu”, aula, str. C. Dumbravii, nr.32

 

Ø  Fiscalitate, ec.Radu Ciobanu – echivalent a 20ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        17 – 18.02.2017,( 17.02 - incepand cu ora 16,00; 18.02 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Fraude privind accesarea fondurilor europene,ec.Vasilica Tugui – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        03 – 04.03.2017,( 03.03 - incepand cu ora 16,00; 04.03 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

Ø  Contabilitate de gestiune, lector.univ.dr.Daniela Popa – echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        10 – 11.03.2017,( 10.03 - incepand cu ora 16,00; 11.03 – incepand cu ora 9.00);

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Ø  Fiscalitate, lector.univ.dr. Delia Catarama –echivalent a 20 ore PNDPC

Perioada, locatia:

·        18 – 19.03.2017,incepand cu ora 9.00;

·        Sibiu, sediulfilialei Sibiu, sala de curs „Ion Evian”

 

 

Va informam ca inscrierea la cursuri seva face prin completarea si retransmiterea cererii de inscriere . Avand in vederenumarul de locuri al salii de curs, precizam ca grupele vor cuprinde maxim 90 participanti si vor  fi formate in ordinea  primirii cererilor de inscriere.

 

CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici  masurile pentru punerea in aplicare a prevederilor pct.24 alin 3 si pct 67 alin 3 din ROF-ul CECCAR-ului.

Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

Stimati colegi,

 

Colectivul C.E.C.C.A.R. filiala Sibiu va doreste caNoul An sa va aduca realizari atat pe plan profesional cat si pe plan personal,multa sanatate si implinirea dorintelor.

 

Totodata, va informamca in cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c.au fost aprobate o serie de modificari in ceea ce priveste metodologia deacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul decotizatii in cadrul CECCAR, masuri care vin în sprijinul profesionistilorcontabili.

Materialele aprobatele gasiti publicate pe site-urile filialelor CECCAR, iar in baza prevederilor publicate,va informam ca viza anuala pentruexercitarea profesiei obtinuta in anul anterior este valabila pana la data de28 februarie a anului în curs. Avand in vedere importanta informatiilorcuprinse in aceste documente, va rugam sa le analizati cu atentie pentru aputea beneficia de facilitatile financiare oferite de CECCAR, in conditiileprevazute de reglementările in vigoare. In situatia in care aveti neclaritatiin privinta informatiilor ce se regasesc in documentele publicate, va rugam sava adresati filialei.

In continuare, va prezentam principalele aspecte privind obtinereavizei anuale de exercitare a profesiei:

1.      Documente necesare pentru acordareavizei

 

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catreexperti contabili / contabili autorizati si societatile de expertiza contabila/ contabilitate se acorda pana la data de 28februarie  daca au fost indeplinitecumulativ, urmatoarele conditii:

Ø depunerea raportului anual de activitate  completat latoate rubricile;

Ø declaratia privind forma de desfasurare a activitatiipentu anul 2017  (se completeaza obligatoriu de catre toti membrii);

Ø achitarea inintregime a obligatiilor fata de Corp;

Ø documentele pebaza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:

§  balantele deverificare, in cazul societatilor,

§  extras dinRegistrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercitaprofesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii declaratiei 200 lafiliala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cuconfirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF ;

Ø dovada asigurariipentru riscul profesional, doar pentru cei care desfasoara activitate;

Ø dovada ca nu ausuferit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare, interzicedreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale (cazieruljudiciar sau declaratia pe propria raspundere) ;

Ø declaratia pepropria raspundere privind capacitate deplina pentru exercitarea profesiei deexpert contabil/contabil autorizat ;

Ø o data la 4 anise prezinta o adeverinta medicala, eliberata de un medic specialist;

Ø parcurgerea programuluide formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R.

 

2. Cotizatiile profesionale

 

2.1. Cotizatiile variabile

Se calculeazaprin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate dinactivitatea desfasurata in baza calitatii, in anul precedent dupa cum urmeaza:

a) pentru persoane fizice -  o cota de 1,2% din sumele incasate;

     b) pentru persoane juridice – o cota de1,2% din sumele facturate;

 

Membrii Corpului care isi indeplinesc integralobligatia de plata a cotizatiei  pentruanul 2017 pana la data de 28 februarie 2017, inclusiv, vor plati cotizatiavariabila  0,8%.

2.2 Cotizatiile fixe

v Persoane fizice

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2017

platita dupa 28.02.2017

platita dupa 30.09.2017

platita dupa  01.01.2018

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

 

 

 

 

 

 

v Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2017

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2018

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

 

3. Cu privire la Raportul de activitate anual

 

Termenul de depunere a raportului anual de activitate pentru anul 2016este data 28 februarie 2017.

Incepând cu 01.01.2016 membrii filialei care aucont de acces online pentru încărcarea raportului de activitate în program voravea totodată posibilitatea încărcării È™i a documentaÈ›iei necesare obÈ›ineriivizei.

In  cazul membrilor, persoane fizice,experti contabili/contabili autorizati care sunt angajati si nu au desfasuratactivitate in anul 2016 si care nu doresc viza anuala de exercitare aprofesiei  se depune  Raportulanual de activitate simplificat .

Membrii filialei care nu ausolicitat crearea contului de acces online în aplicaÈ›ia Evid Expert, potsolicita crearea acestuia pe adresa de e-mail:  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ,anexând o copie a C.I. È™i copia carnetului de membru;

Ø Referitor la completarea si transmiterea online a Raportului de activitate,va transmitem anexat Instructiunileprivind accesarea, utilizarea aplicaÅ£iei de evidenta membri EvidExpert sicompletarea on-line a Raportului anual de activitate, de catre membri Corpului.

 

4. Alte  facilitati

Pentrustimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili,membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc, in conditiile platiiintegrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

- in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiazade scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceastaperioada isi exercita profesia:

·       individualsi/sau

·       prinsocietate

o  incare este asociat unic si administrator sau

o  incare toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari siadministratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

Membrii cu handicap grav sau accentuatdefinit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza decerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu datainregistrarii cererii.

Membrii aflati in incapacitatetemporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioadade incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata inBiroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrariicererii.

 

 5. Plata

       Cotizatiile  pot fi platite la caseria filialei Corpuluisau prin virament bancar  in contul:

       RO44 RZBR 0000 0600 0656 3882 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Sibiu,beneficiar    C.E.C.C.A.RFilial  Sibiu, CUI7426179, iar copia ordinului de plata se depune la filiala.

 

 Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici declaratia de candidaturapentru functia de presedinte CECCAR si
aici  declaratia de candidatura pentru functia de presedinte al consiliului filialei.

Graficul de organizarea alegerii preÈ™edintelui consiliului filialei  

Nr. crt.

Acțiunea

Data limita/ perioada/intervalul

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

15 ianuarie

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

25 ianuarie

3.

Numirea comisiei de nominalizare

31 ianuarie

4.

Publicarea procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

10 februarie

5.

Depunerea contestaÈ›iilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

2 zile lucratoare

6.

Soluționarea contestațiilor

5 zile lucrătoare

7.

Intocmirea listei de votanti

5 martie

8.

Desfășurarea procesului de votare

07 – 18 martie

9

Organizarea Adunării generale

19 – 31 martie

 

Conducerea  Filialei Sibiu

Materiale cu privire laacordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii  aprobate de Conferinta NationalaExtraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017, respectiv:

Metodologia de acordare a vizei anuale pentruexercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat ;

Metodologia de stabilire a cotizatiilor demembru

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

Declaratie privind forma de desfasurare aprofesiei;

Raport anual de activitate;

-Raport anual de activitate simplificat;

 

 

Precizam faptul ca membrii care au platit inavans, in anul 2016, cotizatie variabila calculata cu procentul de 1%, ladepunerea raportului anual de activitate cotizatia variabila se va regularizacu procentul de 0.8% aplicat la cifra de afaceri aferente anului 2016.

 

Stimați colegi,

Având în vedere că experÈ›iicontabili È™i contabilii autorizaÈ›i sunt cei mai în măsură să analizeze impactulFormularului 088, CECCAR, careprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectuezeo analiză È™i un sondaj referitoare la utilitatea acestei declaraÈ›ii, în vedereaadoptării unei decizii cu privire la menÈ›inerea sau eliminarea acesteia.

În acest sens, vă rugăm să susÈ›ineÈ›i demersul iniÈ›iat deCECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00,accesând linkul (click pentruchestionar).

De asemenea, vă informăm că în cadrulConferinÈ›ei NaÈ›ionale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fostaprobate o serie de modificări în ceea ce priveÈ™te metodologia de acordare avizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum È™i sistemul de cotizaÈ›ii încadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniÈ™tilor contabili.

În acest sens vă informăm căpe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Avândîn vedere importanÈ›a informaÈ›iilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să leanalizaÈ›i cu atenÈ›ie pentru a putea beneficia de facilitățile financiareoferite de CECCAR, în condiÈ›iile prevăzute de reglementările în vigoare.

În situaÈ›ia în care aveÈ›ineclarități în privinÈ›a informaÈ›iilor ce se regăsesc în documentele publicate,vă rugăm să vă adresaÈ›i filialelor CECCAR.

În baza prevederilordocumentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obÈ›inutăîn anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

 

                                                                       Cu stimă,

 

                   PreÈ™edinte,                                                                    Directorgeneral executiv

Prof.univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect.univ. dr. Florin Dobre

{/slide}

  dsc_0256.jpgdsc_0250.jpgdsc_0247.jpgdsc_0254.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_0235.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_0258.jpg 

 

 

 

 

 

 

dsc_0259.jpg

dsc_0264.jpg

dsc_0265.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0269.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0276.jpg

dsc_0278.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0279.jpg

dsc_0281.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0291.jpg

dsc_0293.jpg

dsc_0295.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0302.jpg

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2.jpg

image3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_5499.jpg

img_5518.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0285.jpg

 

dsc_0300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

image2 (002).jpg

 

 

 

 

 

 

Dragi colegi,

Ne apropiem de perioada sfanta si, odata cu ea, de realizarea ca timpul este uncadou divin, pe care trebuie sa-l folosim cu intelepciune.

Va dorim un Craciun binecuvantat si un an nou cu sanatate, linistesufleteasca si impliniri, cu mult timp pentru lucrurile cu adevarat importante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimati colegi,

 

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare siFunctionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-lanalizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina celtirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. ) pentru a avea timpulnecesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe careil veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza afi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca inprezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea locmodificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o nouamodificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog saanalizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram catrebuie sa facem precizari mai clare.

 

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea


Stimati colegi,

Puteti accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2017.

Conducerea  Filialei Sibiu

C.E.C.C.A.R.

FILIALA SIBIU

 

Stimatimembri,

 

Inziua de 12 decembrie 2016, ora 15,00 inlocalitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. Calea Dumbrăvii nr. 34,  va avea loc Adunarea generalaextraordinara a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

1.   Desemnarea reprezentantilor la ConferintaNationala Extraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati dindata de 9 ianuarie 2017.

 

Incazul neindeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validare prevazutela pct. 110 din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea AdunareGenerala Extraordinara este convocata in ziua de 12 decembrie 2016, ora15,30, in acelasi loc si cu aceeasiordine de zi.


Conducerea CECCAR Filiala Sibiu

ModificareaOG 65/1994, in dezbatere publica

 

Caurmare a numeroaselor discutii pe care conducerea centrala a CECCAR le-a avutcu reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP), a rezultat proiectulde lege privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și alsituațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor actenormative, care a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul MFP.Textul proiectului de lege prevede iesirea Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania de sub supravegherea CSIPPC si modificareaOrdonantei Guvernului nr. 65/1994. In acest sens, solicitam tuturor membrilorsa transmita eventualemodificari/completari a OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii deexpertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificarile sicompletarile ulterioare, cuprinsa in textul mai sus amintitei legi. Mentionamca principalele modificari cuprinse in proiectul de lege privind OG 65 serefera la completarea ariei de servicii pe care expertii contabili le potpresta.

Asteptam eventualelemodificari/completari a OG 65/1994 pe adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

Ziua de 21 septembrieeste sărbătorită în fiecare an, potrivit Normelor nr.12726/2004, în mod unitar,la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor ÅŸirolului contabilului într-o economie de piaţă concurenÅ£ială.

La aniversare sunt aÅŸteptaÅ£itoÅ£i profesioniÅŸtii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaÅ£i îndiverse ramuri ale economiei. Cu toÅ£ii prezenÅ£i la ziua contabilului vordemonstra, încă o dată, că  „Profesiacontabilă a fost, este ÅŸi va fi pusă în slujba interesului public, spre binelepublic.”

Cea de-a XII -a ediÅ£ie aZilei NaÅ£ionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familiaprofesioniÅŸtilor contabili ÅŸi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR adevenit un brand naÅ£ional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitateaprofesiei contabile.

Manifestările ediÅ£iei dinacest an a Zilei NaÅ£ionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituireaorganizaÈ›iei profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viaÈ›a profesieicontabile.

Cu ocazia sărbătoririi zileide 21 septembrie ca ”ZiNaÈ›ională a Contabilului Român” avemplăcerea de a vă invita să participaÈ›i la manifestările organizate în aceastăzi.

Ne bucuram sa va primim pe 21 Septembrie, incepand cu ora 15.00 in sala defestivitati a restaurantului Select din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.49

 

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!

 

 

 Vă aÈ™teptăm cu drag!


“În atenÈ›ia candidaÈ›ilor la examenul de admitere la stagiu învederea obÈ›inerii calității de expert contabil È™i de contabil autorizat

Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i Contabililor AutorizaÈ›i din Româniaorganizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obÈ›inerii calitățiide expert contabil È™i de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privindaccesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie2008, cu modificările È™i completările ulterioare.

Potrivit art. 2 dinRegulamentul privind accesul la profesia de expert contabil È™i de contabilautorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obÈ›inereacalității de expert contabil È™i de contabil autorizat, precum È™i reglementărileprivind stagiul È™i examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizulMinisterului FinanÈ›elor Publice, È™i se aprobă de Consiliul superior alCorpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene îndomeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografiape baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizulMinisterului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menÈ›ionate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaÈ›ilor laexamenul de acces la stagiu pentru obÈ›inerea calității de expert contabil È™icontabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate culegislaÈ›ia în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaÈ›ilorîn vederea susÈ›inerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată deterÈ›i în acelaÈ™i scop nu are avizul CECCAR È™i nu este garantată de Corpprivitor la corectitudinea È™i relevanÈ›a educaÈ›ională a lucrării. Inclusiv însituaÈ›ia în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menÈ›ionat numeleCECCAR, aceasta nu echivalează cu garanÈ›ia că lucrarea respectă cerinÈ›elecertificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iarutilizarea numelui CECCAR de către terÈ›i reprezintă strict iniÈ›iativa acestora,fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării È™icomercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cuaceÈ™ti terÈ›i.”

Conducerea  Filialei Sibiu

Se împlinesc,astăzi, patru ani de când preÈ™edintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecatdintre noi. Un adevărat vizionar, È™tiind înaintea tuturor ceea ce se vaîntâmpla în profesia contabilă, în mod special, È™i în economia naÈ›ională, îngeneral, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile È™i pentru ceicare o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat È™icare au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au labază etica È™i profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiupersonalității remarcabile a vieÈ›ii economice din È›ara noastră, care a fostpreÈ™edintele Marin Toma, un model profesional È™i uman a cărui amintire va trăiveÈ™nic în inima noastră, datorându-i trimful tradiÈ›iei È™i modernului în ceea cepriveÈ™te profesia contabilă.

Amintim, în această zi,un citat al celui care a fost preÈ™edintele Corpului ExperÈ›ilor Contabili È™iContabililor AutorizaÈ›i din România, vorbe care i-au călăuzit paÈ™ii pe totparcursul vieÈ›ii: În faÅ£a oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominatde conjugarea a trei verbe: a ÅŸti, a vrea ÅŸi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 Stimati colegi,

Va informam ca a aparut numarul 9 al revistei online CECCAR BUSINESS Magazin. Aceasta poate fi vizualizata la adresa http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.


Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,


Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2016.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2016.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici codurile CAEN pentru societatiile membre CECCAR.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici lista candidatiilor Consiliului Superior CECCAR.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2016.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimati colegi,
Puteti accesa aici  buletinul de actualitate din data de 26 februarie 2016.
Conducerea Filialei Sibiu

 Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimati colegi,
Puteti accesa aici  programul International de doctorat in Fiscalitate Corporativa Internationala.
Conducerea Filialei Sibiu

Stimati colegi,

Puteti accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu
 

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici setul de intrebari pentru testul GEJ 2016.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 5, aferent lunii mai 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu
 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu

Către,

EXPERÅ¢II CONTABILI ÅŸi CONTABILII AUTORIZAÅ¢I, SENATORI Å�I DEPUTAÅ¢I în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul ExperÅ£ilor Contabili ÅŸi Contabililor AutorizaÅ£i din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în È™edinÈ›a din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispoziÈ›iilor privind obligaÈ›ia expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operaÈ›iunile în lei sau valută, despre care au luat cunoÈ™tință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici  

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu

 
Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională.  

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2015.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimați membri,

  

 În ziua de 13 februarie 2015, incepandcu orele 16.00 va avea loc in localitatea Sibiu la Universitatea “Lucian Blaga”Facultatea de Drept “Simion BărnuÅ£iu”– str. CaleaDumbrăvii nr. 34,Adunarea generală a membrilor Filialei Sibiu a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

a)   Raportul Consiliului filialei privind activitateadesfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anultrecut, pentru îndeplinirea atribuÅ£iilor prevăzute de acte normative sauhotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituriÅŸi cheltuieli pe anul trecut;

b)    Raportulcenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)    Raportul Comisieide disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

d)   Aprobarea programului de activitate pe anul in curspentru îndeplinirea atribuÈ›iilor prevăzute   de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)   Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anulin curs, potrivit Normelor stabilite de ConferinÈ›a NaÈ›ională;

f)    Aprobarea listei experÅ£ilor contabili de onoare ÅŸi acontabililor autorizaÅ£i de onoare;

g)   Desemnarea reprezentanÅ£ilor la ConferinÅ£a NaÅ£ionalăconform normativelor stabilite;

h)   Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuseauditului în anul următor;

i)     Diverse - Alegeri pentru completarea comisiei dedisciplină

 

 

In caz deneintrunire a cvorumului, Adunarea generala se reprogrameaza la ora 16,30.

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 11, aferent lunii noiembrie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 10, aferent lunii octombrie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 9, aferent lunii septembrie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimate coleg(ă),

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţireaactivităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciaresunt efectuate de experÅ£ii contabili, membri ai Corpului, înscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilorJudiciari”

Aceste Norme au fostmediatizate prin afişarea pe site-ul filialei Sibiu: http://www.ceccarsibiu.ro,secţiunea expertizăcontabilă

Înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari se poate solicita decătre membrii activi ai Corpului, experÅ£i contabili, care au viza la zi,în urma susÅ£inerii ÅŸi promovării unui test de verificare a cunoÅŸtiintelor - îndeplinindcumulativ condiÅ£iile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

Pentru dobândirea calităţii de expert contabil judiciar, filialaSibiuorganizează două sesiuni de susÅ£inere a testului astfel:

-         în data de 03.12.2014, orele 16 – 18,sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

-         în data de 15.12.2014, orele 16 – 18,sala de curs Ion Evian, la sediul filialei

Cererile de înscriere în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari ÅŸi de susÅ£inerea testului de verificare a cunoÅŸtiinÅ£elor se depun la sediul filialei Sibiu,însoÅ£ite de “FiÅŸa de opÅ£iuni”, în perioada 15.11.2014-24.11.2014,pentru participantii la  primasesiune ÅŸi pânăla data de 09.12.2014 pentru  participantii la ceade-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea în acesteperioade au posibilitatea să depună cererea privind înscrierea în GrupulExperÅ£ilor Judiciari doar în anul următor, în aceeaÅŸi perioadă.

Odată cu depunerea cererii însoÅ£ită de fiÅŸa de opÅ£iuni, se vaachita suma de 15 lei necesară corectării testelor ÅŸi confecÅ£ionăriilegitimaÅ£iilor de expert contabil judiciar, ÅŸi se va depune 1 (una) fotografie(dimensiuni ¾ cm) pentru legitimaÅ£ie.

Verificarea se va face sub forma unui test grilă format din 50 deîntrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns, din care 1 (una) corectă, fiecareîntrebare fiind apreciată cu 2 (două) puncte, timpul afectat completăriitestului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70(ÅŸaptezeci) puncte. 

Notă: ExperÅ£iicontabili care nu obÅ£in viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenulprevăzut de Normele Corpului – respectiv până la 31 ianuarie 2015 – NU vor fiînscriÅŸi în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari în anul 2015, dartestul îÅŸi păstrează valabilitatea pentru anul următor. De asemenea, neîndeplinireaobligaÅ£iilor faţă de Corp în anul 2015 atrage după sine radierea  din oficiu din Grupul ExperÅ£ilor Judiciari –art. 20 din Normele mai sus amintite.

Puteti accesa aici cererea privind înscrierea în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, fiÅŸade opÅ£iuni , tematica ÅŸi bibliografia pentru susÅ£inerea testului.

Notă: ExperÅ£ii contabili judiciari înscriÅŸi în prezent în Grupul ExperÅ£ilor Judiciari, nu mai participă la sesiunile dindecembrie 2014, evaluarea lor efectuându-se pe baza testelor de verificare acunoÅŸtinÅ£elor de la sfârsitul fiecărui curs de pregătire profesională la careparticipă.

Conducerea Filialei Sibiu
Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici mesajul de multumire adresat filialei CECCAR Sibiu de catre vice-presedinte al Consiliului Superior, dna Anca Bogorin, care a participat la Ziua Nationala a Contabilului Roman din data de 21 septembrie 2014.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei SibiuStimaţi colegi,

Puteţi accesa aici lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 8, aferent lunii august 2014.

Conducerea  Filialei SibiuÎn data de 17 octombrie 2014 se va organiza ConferinÅ£aNaÅ£ională extraordinară a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i,pentru alegerea preÅŸedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

DeclaraÅ£iile de candidatură pentru funcÅ£ia de preÅŸedinteal CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, sedepun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27septembrie 2014

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 7, aferent lunii iulie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 6, aferent lunii iunie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internaÅ£ională. 

Conducerea Filialei SibiuStimaţi colegi,

Ministerul Finanţelor Publice apostat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul deordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului deraportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin,operatorii economici, care în exerciÅ£iul financiar precedent au înregistrat ocifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale aleMinisterului FinanÅ£elor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014.Raportările se depun în format hârtie ÅŸi în format electronic sau numai înformă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataÅŸată o semnăturăelectronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limităpentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilorse sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentruindicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele regulicontabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelorbilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legeacontabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ÅŸi completărileulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaÅ£ia să întocmească raportăricontabile ÅŸi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciÅ£iului financiar, încondiÅ£iile stabilite de Ministerul FinanÅ£elor Publice.

Pentru situaţiile financiare anualeale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementărilecontabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directivaa patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilorcontabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministruluifinanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare,sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la operioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate internationala si aici buletinul de actualitate examen acces. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de actualitate. 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 4, aferent lunii aprilie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici buletinul de bune practici ale filialelor CECCAR . 

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 3, aferent lunii martie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaÅ£iepublică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experÅ£iicontabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în caresunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate dePMM-uri.

Acest studiu are ca scop săsprijine atât IMM-urile cât ÅŸi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebăriprecum care sunt nevoile ÅŸi dorinÅ£ele clienÅ£ilor.

Chestionarul vizează evaluareagradului de satisfacÅ£ie al IMM-urilor în calitate de clienÅ£i ai PMM-urilor ÅŸirelaÅ£ia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completareachestionaruuil durează aproximativ 10minute ÅŸi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaÅ£i pot completa chestionarul online accesândurmătorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate ce cuprind noutati internationale.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici o informare cu privire la rezultatele ConferinÅ£ei NaÅ£ionale de dare de seamă ÅŸi alegeri a experÅ£ilor contabili ÅŸi contabililor autorizaÅ£i din România.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 2, aferent lunii februarie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici si aici buletinul de actualitate.

Conducerea Filialei Sibiu

Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici buletinul de actualitate si aici informarea FEE.

Conducerea Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici linkurile noutatilor internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile internaţionale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile examene.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile editoriale.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici noutatile contabile.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

PuteÅ£i accesa aici noutatiile legislative si aici modificările noului cod de procedură penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară conform dispoziÅ£iilor  Legii nr. 135/2010, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 1, aferent lunii ianuarie 2014.

Conducerea  Filialei Sibiu


Stimaţi colegi,

Puteţi accesa aici revista Pro Domo nr. 12, aferent lunii decembrie 2013.

Conducerea  Filialei SibiuStimaticolegi, 

In vederea simplificarii procesului de obtinere a vizei de exercitare aprofesiei, incepand din acest an completarea Raportul anual de activitate se varealiza on-line. In acest scop a fost dezvoltată ÅŸi implementată o aplicaÅ£iecare se acceseaza prin internet, utilizând un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite sa simplificeprocesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual deactivitate, membrii au posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca inorice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat sial societatii, dupa caz.

Legat de aceste facilitati membrii pot solicita informatii suplimentare la filialade domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont in aplicatie astfel incat sa puteti accesa fisapersonala si completa Raportul anual de activitate, va rugam sa urmati unul dinurmatorii pasi:

1.          solicitatipersonal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username siparola); este nevoie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate sicarnetul de membru pentru identificare

sau

2.          trimitetipe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cusubiectul: „Solicitare creare cont”la care atasati o copie dupa cartea de identitate si carnetul de membru; adresade mail de pe care trimiteti solicitarea trebuie sa fie obligatoriu personalasi sa aveti acces la ea. In cel mai scurt timp veti primi pe adresa de mail datelede autentificare in aplicatie (verificati periodic si directorul Spam sau Junk).Pentru orice problema legata de accesarea contului trimiteti intrebariledumneavoastra pe adresa de mail mai sus menÅ£ionata sau la filiala de domiciliu

Odata creat contul veti primi pe adresa de mail personala informatiisuplimentare privind modul de utilizare al aplicatiei si de completare aRaportului anual de activitate.

 

Referitor la solicitarea id-ului siparolei:

- va informam ca aveti posibilitatea sa obtineti contul atat personal prinsolicitare direct de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Sibiu, precum si printransmiterea solicitarii prin mail la adresa : ceccarsibiu@ceccarsibiu.ro;

- va rugam sa metionati odata cu solicitarea si parola dorita. In cepriveste id-ul acesta va fi : prenume.nume ( exemplu : anca.vulcan )

- odata cu solicitarea dvs, va rugam sa prezentati si cate o copie dupacartea de identitate si carnetul de expert contabil / contabil autorizat.

Puteti accesa aici instructiunile privind accesarea, utilizarea aplicaţieide evidenta membri EvidExpert si completarea on-line a Raportului anual deactivitate.Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Sibiu vã aduce la cunoÅŸtintã unelereglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


â–º Vizapentru exercitarea profesiei de cãtre experÅ£ii contabili si contabiliiautorizaÅ£i pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conformNormelor nr.1500/2009 privind evidenÅ£a ÅŸi gestionarea membrilor, în urmãtoarelecondiÅ£ii:


a) achitarea în întregime a obligaÅ£iilor faÅ£ã de Corp : cotizaÅ£ia fixãaferentã anului trecut si anul in curs si cotizaÅ£ia variabilã aferenta anului2013

b) dovada asigurãrii pentruriscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraÅ£ie pe proprierãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancÅ£iuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitarea profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului deexercitare a profesiei;
e) depunerea raportului anual de activitate semnat ÅŸi parafat, pânã la31.01.2014, (transmiterea raportului semnat ÅŸi parafat la filialã se poate faceÅŸi prin e-mail cu condiÅ£ia ca acesta sã fie în format PDF)
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conformStandardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

â–ºTermenele de achitare acotizatiilor:

Cotizatiilefixe : - 31 ianuarie 2014 (50%)
                      - 31 martie 2014 (50%)

Cotizatiile variabile: -31 ianuarie 2014  reprezentand 1,2% la venituri realizate peanul 2013 de catre membrii persoane fizice  si persoane juridice

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul2014 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2014, iar parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor careau obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014. Parafelevechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentuleliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014.

►Cotizatiile fixe unice pe ţară aprobate prin Decizia nr, 11/266din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:


-400 lei pentru experţi contabili activi;
-350 lei pentru contabili autorizaţi activi
- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate
- 200 lei cotizatie fixa datorata de catre expertii contabili administratori,asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membre CECCAR, care nudesfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 175 lei cotizatie fixa datorata de catre contabilii autorizatiadministratori, asociati, salariati in cadrul societatilor comerciale membreCECCAR, care nu desfasoara activitate profesionala in nume propriu

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi
- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

â–º Formularul de"Raport de activitate" Descarcati AICI 

New layer

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2018

platita dupa 28.02.2018

platita dupa 30.09.2018

platita dupa  01.01.2019

experti contabili liberi profesionisti / angajati, cu parafa anuala (cu viza)

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

 contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati adm/asociati societate membra, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

 contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra, fara viza anuala

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatribilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

 majorari de 0,01% pe zi intarziere

...
 
Bine ati venit !

CECCAR - Filiala Sibiu
Adresa noastra noua: Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr.12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - filiala Sibiu, functioneaza intr-un sediu nou, pe soseaua Alba Iulia, nr.12.

Noul sediu dispune de o sala de cursuri de 30 de locuri, o sala de conferinte, la care se adauga o alta sala de cursuri de 100 de locuri.

Sediul nou beneficiaza de circa 10 locuri de parcare proprii.

Va invitam sa vizualizati doua imagini panoramice a salii noastre de cursuri:
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte1.html
    - http://www.ceccarsibiu.ro/conferinte2.html

 Image