shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Noutati
Posturi vacante PDF Imprimare E-mail

 Articolul Șef Birou administrativ - Filiala CECCAR Vrancea - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14719 a fost publicat in May 23, 2019 at 9:24 am.

Articolul Șef birou stagiu și pregătire profesională - Filiala CECCAR Harghita - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14427 a fost publicat in April 12, 2019 at 8:48 am. 

Articolul Posturi vacante Filiala CECCAR Bihor: secretar și sef Birou stagiu și dezvoltare profesională - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14406 a fost publicat in April 11, 2019 at 1:22 pm. 

Informare privind rezultatele concursului in vederea ocuparii postului de auditor de calitate filiala Sibiu 

                Referitor la rezultatele concursului in vederea ocuparii postului de auditor de calitate din cadrul CECCAR Filiala Sibiu, va comunicam urmatoarele:

Ø                     dna Devolescu Dorina, expert contail carnet nr. 15430 - admis.

CECCAR Filiala Sibiu

 

Informare privind rezultatele dosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditor de calitate filiala Sibiu

 

                Referitor la rezultatele dosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditor de calitate din cadrul CECCAR Filiala Sibiu, va comunicam faptul ca au fost selectate urmatoarele dosare:

Ø                     dna Devolescu Dorina, expert contail carnet nr. 15430.

CECCAR Filiala Sibiu

Auditor de calitate – Filiala CECCAR Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 12, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 2 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiență profesională;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate, perseverenţă;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.


  


Concursul se desfășoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 5-9 aprilie 2019, inclusiv, de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Sibiu;
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Filialei CECCAR Sibiu și pe pagina de internet a acesteia;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc  în data de 10 aprilie 2019, ora 14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Sibiu și pe pagina de internet a filialei.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 • Codul etic național al profesioniștilor contabili. 

 

 

CECCAR

 

 

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala Teleorman - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13910 a fost publicat in February 24, 2019 at 5:46 pm.

Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala CECCAR Bihor - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13806 a fost publicat in February 13, 2019 at 3:03 pm.

Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala Satu Mare - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13672 a fost publicat in February 7, 2019 at 12:55 pm.

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13300 a fost publicat in January 8, 2019 at 10:39 am.

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

 

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Sibiu Sos. Alba Iulia nr.12  jud. Sibiu,  în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare economice;  

·        are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 3 ani;

·        capacitate de analiză şi sinteză;

·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·        rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                

·        cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·        comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Sibiu din localitatea Sibiu  Sos. Alba Iulia nr.12 după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09.00 -17.00 la sediul filialei CECCAR Sibiu.

- proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 27.12.2019 orele 12.00;

- susținerea interviului are loc la data de 27.12.2019 orele 14,00

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs;

2.CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3.copia actului de identitate ;

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

                                    

 

   Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova 

                                     


 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili.

 

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova


Articolul Redactor - Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13167 a fost publicat in December 13, 2018 at 11:24 am. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13054 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:40 pm. 

Articolul Sef birou evidență tablou in cadrul filialei Sibiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13052 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:28 pm. 

Articolul Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13050 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:22 pm. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

Nr.702/28.11.2018

 

 

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, în vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare;  

·        capacitate de analiză şi sinteză;

·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·        rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                 

·        cunoştinţe bune Microsoft Office;

·        comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu

- proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;

- proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 12.12.2018  ora 14,00;

- susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;

 - comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;

3. copia actului de identitate ;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5 .copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.      Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova


Articolul Auditor intern - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13002 a fost publicat in November 26, 2018 at 2:58 pm. 

Articolul Auditori de calitate - Filiala CECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12957 a fost publicat in November 19, 2018 at 2:50 pm.

 
Noutati legislative PDF Imprimare E-mail

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14696 a fost publicat in May 22, 2019 at 9:44 am.

Articolul MFP a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” - http://ceccar.ro/ro/?p=14687 a fost publicat in May 17, 2019 at 3:44 pm.

Articolul Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14609 a fost publicat in May 14, 2019 at 3:04 pm.

http://ceccar.ro/ro/?p=14557

Articolul Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14439 a fost publicat in April 15, 2019 at 1:16 pm. 

Articolul Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14356 a fost publicat in April 8, 2019 at 4:01 pm. 

Articolul ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=14284 a fost publicat in April 3, 2019 at 11:54 am.

Articolul Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna această - http://ceccar.ro/ro/?p=14273 a fost publicat in April 2, 2019 at 1:01 pm.

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – martie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=14252 a fost publicat in April 1, 2019 at 12:48 pm.

Articolul Curier legislativ: Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=14245 a fost publicat in March 27, 2019 at 1:24 pm.

Articolul Curier legislativ: Termenul de depunere a Declarației unice, prelungit până la 31 iulie - http://ceccar.ro/ro/?p=14216 a fost publicat in March 20, 2019 at 8:44 am.

Articolul Rezultatele Consiliului ECOFIN, prezentate în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14185 a fost publicat in March 18, 2019 at 12:59 pm.

Articolul Ședința Comitetului pentru Practici Mici si Mijlocii din cadrul IFAC - Tokyo, 25-26 februarie - http://ceccar.ro/ro/?p=14136 a fost publicat in March 14, 2019 at 1:10 pm. 

Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 martie - http://ceccar.ro/ro/?p=14092 a fost publicat in March 13, 2019 at 1:14 pm. 

Articolul Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230 - http://ceccar.ro/ro/?p=14068 a fost publicat in March 11, 2019 at 2:10 pm. 

Articolul Noutățile fiscale europene în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=14039 a fost publicat in March 11, 2019 at 1:32 pm. 

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13974 a fost publicat in February 28, 2019 at 1:56 pm.

Articolul Noutăți europene fiscale în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta - http://ceccar.ro/ro/?p=13934 a fost publicat in February 25, 2019 at 4:55 pm.

Articolul Digitalizarea informațiilor financiare ale companiilor cotate: Formatul electronic unic european (ESEF) - http://ceccar.ro/ro/?p=13876 a fost publicat in February 19, 2019 at 12:13 pm.

Articolul Buletinul de știri ETAF din 18 februarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13869 a fost publicat in February 18, 2019 at 6:58 pm.

Articolul Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=13836 a fost publicat in February 14, 2019 at 3:25 pm.

Articolul Buletinul de știri ETAF din 11 februarie - http://ceccar.ro/ro/?p=13738 a fost publicat in February 6, 2019 at 12:10 pm.

Articolul EU-GCC Business Forum, Kuweit, 19-20 martie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13657 a fost publicat in February 6, 2019 at 9:19 am.

Articolul Buletinul de știri ETAF din 4 februarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13587 a fost publicat in February 4, 2019 at 4:33 pm. 

Articolul Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute anul trecut și continuate în 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13571 a fost publicat in February 1, 2019 at 12:14 pm. 

Articolul Practicile mici și mijlocii și organismele profesionale contabile trebuie să colaboreze pentru a se adapta schimbărilor aduse de un viitor caracterizat de evoluții permanente, recomandă un raport global - http://ceccar.ro/ro/?p=13453 a fost publicat in January 23, 2019 at 2:42 pm. 

Articolul (VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 22 ianuarie 2019: prioritățile Președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare - http://ceccar.ro/ro/?p=13456 a fost publicat in January 23, 2019 at 2:15 pm. 

Articolul Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe - http://ceccar.ro/ro/?p=13448 a fost publicat in January 20, 2019 at 10:50 am. 

Articolul Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative - http://ceccar.ro/ro/?p=13418 a fost publicat in January 21, 2019 at 4:10 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 21 ianuarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13414 a fost publicat in January 21, 2019 at 4:10 pm. 

Articolul Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=13365 a fost publicat in January 16, 2019 at 3:40 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie - http://ceccar.ro/ro/?p=13345 a fost publicat in January 14, 2019 at 4:50 pm. 

Articolul IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi - http://ceccar.ro/ro/?p=13303 a fost publicat in January 8, 2019 at 11:08 am. 

Articolul Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13267 a fost publicat in January 3, 2019 at 3:58 pm. 

Articolul Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative - http://ceccar.ro/ro/?p=13236 a fost publicat in December 20, 2018 at 1:45 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 17 decembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=13201 a fost publicat in December 17, 2018 at 6:38 pm. 

Articolul Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=13194 a fost publicat in December 17, 2018 at 4:29 pm. 

Articolul Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=13174 a fost publicat in December 14, 2018 at 4:28 pm. 

Articolul Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=13138 a fost publicat in December 11, 2018 at 3:29 pm. 

Articolul Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE - http://ceccar.ro/ro/?p=13131 a fost publicat in December 7, 2018 at 3:01 pm. 

Articolul Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=13111 a fost publicat in December 5, 2018 at 2:02 pm. 

Articolul Newsletterul ETAF din 4 decembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=13104 a fost publicat in December 4, 2018 at 3:42 pm. 

Articolul Interviu Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultață în GDPR! - http://ceccar.ro/ro/?p=13083 a fost publicat in December 3, 2018 at 4:44 pm. 

Articolul Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare - http://ceccar.ro/ro/?p=13072 a fost publicat in December 3, 2018 at 2:45 pm. 

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=13068 a fost publicat in December 3, 2018 at 10:19 am. 

Articolul Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană - http://ceccar.ro/ro/?p=13028 a fost publicat in November 26, 2018 at 4:53 pm. 

Articolul Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?” - http://ceccar.ro/ro/?p=13010 a fost publicat in November 26, 2018 at 4:20 pm. 

Articolul Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania - http://ceccar.ro/ro/?p=12962 a fost publicat in November 19, 2018 at 4:14 pm. 

Articolul Parlamentul European a publicat proiectul final al raportului TAX3 - http://ceccar.ro/ro/?p=12940 a fost publicat in November 15, 2018 at 10:49 am. 

Articolul Buletine legislative - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922 a fost publicat in November 14, 2018 at 1:24 pm. 

Articolul Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie – Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement - http://ceccar.ro/ro/?p=12897 a fost publicat in November 12, 2018 at 4:38 pm.

 
Noutati PDF Imprimare E-mail

·        Articolul Guvernanța corporativă, managementul riscurilor și controlul intern, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14708 a fost publicat in May 22, 2019 at 2:12 pm.

lul „ Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, în curând la dispoziția tuturor celor interesați - http://ceccar.ro/ro/?p=14703 a fost publicat in May 22, 2019 at 2:00 pm.

 httpArticolul Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=14634 a fost publicat in May 15, 2019 at 1:12 pm.

//ceccar.ro/ro/?p=14550

http://ceccar.ro/ro/?p=14560

         Raportul IFAC privind „Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi”, disponibil la secțiunea Publicații - http://ceccar.ro/ro/?p=14477

·         Documentele de poziție ale IFAC, disponibile acum în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=14487

·         „Touch Nordic” - Turku (Finlanda), 17-18 iunie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=14502

Articolul „Accountancy Profession Strategic Forum”, Malta, 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=14432 a fost publicat in April 15, 2019 at 11:52 am. 

Articolul Articol IFAC: Eficacitatea organizațiilor internaționale, esențială pentru soluționarea provocărilor globale - http://ceccar.ro/ro/?p=14415 a fost publicat in April 11, 2019 at 1:52 pm. 

Articolul Conferinţa Științifică Internaţională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” - http://ceccar.ro/ro/?p=14397 a fost publicat in April 11, 2019 at 10:20 am. 

Articolul „Qatar Investment Expo”, 30 septembrie-2 octombrie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=14345 a fost publicat in April 5, 2019 at 3:33 pm. 

Articolul Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină - http://ceccar.ro/ro/?p=14321 a fost publicat in April 4, 2019 at 1:21 pm.

Articolul Două publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14267 a fost publicat in April 2, 2019 at 1:38 pm.

Articolul Buletinul de știri ETAF din 25 martie - http://ceccar.ro/ro/?p=14237 a fost publicat in March 25, 2019 at 1:38 pm.

Articolul Mituri și adevăruri privind anti-reglementarea și certificarea profesională - http://ceccar.ro/ro/?p=14196 a fost publicat in March 18, 2019 at 4:42 pm.

Articolul Congresul internațional al Ordinului Experților Contabililor din Portugalia și cel de-al XXXIX-lea Seminar CILEA, 14-15 martie 2019, Lisabona - http://ceccar.ro/ro/?p=14170 a fost publicat in March 18, 2019 at 11:41 am.

Articolul Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Domeniul financiar-contabil, în topul căutărilor utilizatorilor pentru a doua lună la rând, potrivit unei analize BestJobs - http://ceccar.ro/ro/?p=14125 a fost publicat in March 13, 2019 at 2:55 pm. 

Articolul Convocări la Conferința Națională din 30 aprilie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=14076 a fost publicat in March 11, 2019 at 6:51 pm. 

Articolul IFAC: Provocările PMM-urilor europene în raport cu situația globală - http://ceccar.ro/ro/?p=14008 a fost publicat in March 6, 2019 at 12:00 pm. 

Articolul Cum poate fi impulsionat potențialul de creștere a întreprinderilor mici și mijlocii? - http://ceccar.ro/ro/?p=14010 a fost publicat in March 6, 2019 at 12:50 pm. 

Articolul Noutăți europene din domeniul economic, disponibile în Buletinul de știri ETAF din 4 martie - http://ceccar.ro/ro/?p=14000 a fost publicat in March 4, 2019 at 2:55 pm. 

Articolul 1martie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13986 a fost publicat in March 1, 2019 at 10:10 am.

Articolul Consiliul UE: Președinția și Parlamentul european au convenit asupra unui nou cadru de reglementare și de supraveghere pentru firmele de investiții - http://ceccar.ro/ro/?p=13963 a fost publicat in February 27, 2019 at 11:01 am.

Articolul Proiect de expunere - Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe - http://ceccar.ro/ro/?p=13921 a fost publicat in February 25, 2019 at 1:46 pm.

Articolul Kevin Dancey, CEO al IFAC, despre condițiile pentru impozitarea economiei digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=13860 a fost publicat in February 18, 2019 at 10:34 am.

Articolul Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP) - http://ceccar.ro/ro/?p=13848 a fost publicat in February 15, 2019 at 11:43 am.

Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13818 a fost publicat in February 12, 2019 at 10:53 am.

Articolul Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=13780 a fost publicat in February 12, 2019 at 3:00 pm.

Articolul Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=13771 a fost publicat in February 12, 2019 at 2:57 pm.

Articolul Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13745 a fost publicat in February 12, 2019 at 10:37 am.

Articolul Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie - http://ceccar.ro/ro/?p=13691 a fost publicat in February 6, 2019 at 8:37 am.

Articolul Cursuri stagiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13601 a fost publicat in February 5, 2019 at 11:45 am. 

Articolul Calendar stagiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13599 a fost publicat in February 5, 2019 at 11:44 am. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 28 ianuarie - http://ceccar.ro/ro/?p=13509 a fost publicat in January 29, 2019 at 12:04 pm. 

Articolul Lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția din sistemele fiscale sunt cele mai mari preocupări ale publicului din țările G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=13500 a fost publicat in January 25, 2019 at 12:24 pm. 

Articolul Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor - http://ceccar.ro/ro/?p=13324 a fost publicat in January 10, 2019 at 11:36 am. 

Articolul Sărbători fericite! - http://ceccar.ro/ro/?p=13261 a fost publicat in December 25, 2018 at 5:33 pm. 

Articolul Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel - http://ceccar.ro/ro/?p=13160 a fost publicat in December 12, 2018 at 4:39 pm. 

Articolul Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=13117 a fost publicat in December 5, 2018 at 1:00 pm. 

Articolul 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=13065 a fost publicat in November 30, 2018 at 9:48 pm. 

Articolul 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=13059 a fost publicat in November 30, 2018 at 9:44 pm. 

Articolul MFP: Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani - http://ceccar.ro/ro/?p=13041 a fost publicat in November 28, 2018 at 3:39 pm. 

Articolul Articol IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți? - http://ceccar.ro/ro/?p=12994 a fost publicat in November 21, 2018 at 10:40 am. 

Articolul Apelul IFAC înaintea Summitului G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=12986 a fost publicat in November 20, 2018 at 10:49 am. 

Articolul WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali - http://ceccar.ro/ro/?p=12902 a fost publicat in November 13, 2018 at 11:37 am. 

Articolul Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12882 a fost publicat in November 7, 2018 at 10:55 am. 

Articolul Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=12869 a fost publicat in November 6, 2018 at 4:28 pm. 

Articolul Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12855 a fost publicat in November 6, 2018 at 1:45 pm. 

Articolul Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie - http://ceccar.ro/ro/?p=12838 a fost publicat in November 6, 2018 at 12:44 pm. 

Articolul Posturi vacante - Filiala CECCAR Dâmbovița (octombrie 2018) - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12831 a fost publicat in October 30, 2018 at 1:36 pm. 

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe - octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12819 a fost publicat in October 30, 2018 at 12:43 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine - http://ceccar.ro/ro/?p=12805 a fost publicat in October 29, 2018 at 5:15 pm. 


Articolul Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economieidigitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=12789 a fostpublicat in October 24, 2018 at 3:17 pm.

Articolul Jurisprudență europeană - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12777a fost publicat in October 24, 2018 at 2:04 pm. 

Articolul IFAC a publicat rezumatul concluziilorChestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și bunagestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate -http://ceccar.ro/ro/?p=12757 a fostpublicat in October 24, 2018 at 12:25 pm. 

Articolul Proiect legislativ ce vizează reducereadecalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului - http://ceccar.ro/ro/?p=12741 a fostpublicat in October 19, 2018 at 10:13 am. 

Articolul Identitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12716a fost publicat in October 17, 2018 at 5:47 pm. 

Articolul Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12691a fost publicat in October 16, 2018 at 12:00 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie:Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membreUE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor - http://ceccar.ro/ro/?p=12678 a fostpublicat in October 15, 2018 at 3:36 pm. 

Articolul ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat -http://ceccar.ro/ro/?p=12675 a fostpublicat in October 12, 2018 at 2:47 pm. 

Articolul Principalele subiecte din buletinul de știriETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformeisistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentrupropunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă - http://ceccar.ro/ro/?p=12637 a fostpublicat in October 8, 2018 at 4:50 pm. 

Articolul Referent - Direcția educație și echivalare calificări - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12626 a fost publicat in October 8, 2018 at 2:07 pm. 

Articolul Consilier economic (Biroul expertizecontabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) -CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12620a fost publicat in October 8, 2018 at 1:39 pm. 

Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCARIalomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12613a fost publicat in October 8, 2018 at 11:31 am. 

Articolul Cele mai mari provocări ale profesieicontabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție aCongresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR -http://ceccar.ro/ro/?p=12575 a fostpublicat in October 5, 2018 at 10:45 am. 

Articolul Extras din discursul președintelui UNBR,Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Estevremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie deexpertiză combinată” - http://ceccar.ro/ro/?p=12571a fost publicat in October 1, 2018 at 8:50 am. 

Articolul Congresul profesiei contabile, ediția aXXII-a: noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12567 a fostpublicat in October 4, 2018 at 2:49 pm. 

Articolul Discursul președintelui Consiliului Superioral CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, dindeschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12555 a fostpublicat in October 4, 2018 at 10:48 am. 

Articolul Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte alCamerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre temaCongresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorulprofesiei” - http://ceccar.ro/ro/?p=12550a fost publicat in October 3, 2018 at 7:31 pm. 

Articolul (VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, RachelGrimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12541 a fostpublicat in October 3, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul Propunerile de directive adoptate de ultimulConsiliu ECOFIN - http://ceccar.ro/ro/?p=12523a fost publicat in October 3, 2018 at 11:51 am. 

Articolul Mesajul Președintelui Accountancy Europe,Edelfried Schneider, adresat celei de-a XX-a ediții a Congresului profesieicontabile din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12518a fost publicat in October 3, 2018 at 9:52 am. 

Articolul Vasile Cocoș, membru în Comisia pentrubuget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuareCECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățireacadrului financiar fiscal-contabil” - http://ceccar.ro/ro/?p=12473a fost publicat in October 1, 2018 at 4:29 pm. 

Articolul Mesajul senatorului Ștefan Mihu,vicepreședintelui Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piațăde capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile - http://ceccar.ro/ro/?p=12468 a fostpublicat in October 1, 2018 at 4:21 pm. 

Articolul Congresul profesiei contabile 2018: EleodorMandreș, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajulministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici - http://ceccar.ro/ro/?p=12463 a fostpublicat in October 1, 2018 at 4:15 pm. 

Articolul Șef Birou evidență tablou – FilialaCaraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12452a fost publicat in October 1, 2018 at 1:44 pm. 

Articolul Mesajul Majestății Sale Margareta, CustodeleCoroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a -http://ceccar.ro/ro/?p=12448 a fostpublicat in October 1, 2018 at 10:08 am. 

Articolul Mesajul Președintelui României, domnul KlausIohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul ExperțilorContabili și Contabililor Autorizați din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12440 a fostpublicat in October 1, 2018 at 10:36 am. 

Articolul Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate - http://ceccar.ro/ro/?p=12411 a fostpublicat in August 30, 2018 at 11:14 am. 

Articolul Renunțarea la principiul unanimității înpolitica fiscală, recuperarea datoriei Apple către Irlanda și facilitățifiscale în Luxemburg - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 24septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12398a fost publicat in September 25, 2018 at 11:36 am. 

Articolul ZNCR-brosura - http://ceccar.ro/ro/?p=12208 a fostpublicat in September 19, 2018 at 10:31 am. 

Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesionalăcontinuă - Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12193a fost publicat in September 19, 2018 at 9:45 am. 

Articolul Impozitarea economiei digitate și taxa pevaloare adăugată simplificată pentru IMM-uri - Principalele subiecte dinbuletinul de știri ETAF din 17 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12182 a fostpublicat in September 17, 2018 at 5:13 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 10 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12175 a fostpublicat in September 12, 2018 at 12:55 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF - 3 septembrie:Impozitarea economiei digitale în Parlamentul European - http://ceccar.ro/ro/?p=12152 a fostpublicat in September 7, 2018 at 12:10 pm. 

Articolul Congresul profesiei contabile 2018 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12147a fost publicat in September 7, 2018 at 10:52 am. 

Articolul În atențiastagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente dedrept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=12056 a fostpublicat in August 27, 2018 at 1:33 pm

Articolul Singura publicație acreditată de CECCARpentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie, disponibilă lanivel național - http://ceccar.ro/ro/?p=12074a fost publicat in August 29, 2018 at 4:34 pm. 

Articolul Congresul profesiei contabile, ediția aXXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12078a fost publicat in August 30, 2018 at 12:07 pm. 

Articolul A fost lansată publicația „Misiuni deasigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar” - http://ceccar.ro/ro/?p=11959 a fostpublicat in August 9, 2018 at 2:59 pm. 

Articolul Comunicat de presă IAESB: Facilitareatranziției către un nou model în educația contabilă internațională - http://ceccar.ro/ro/?p=11951 a fostpublicat in August 9, 2018 at 9:59 am. 

Articolul Noutăți IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=11935 a fostpublicat in August 6, 2018 at 10:21 am. 

Articolul International Business Forum, PalatulParlamentului din București, 30-31 august 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11982 a fost publicatin August 14, 2018 at 3:15 pm. 

Articolul O nouă publicație de interes: Ghid pentrupregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității deexpert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită- http://ceccar.ro/ro/?p=11922 afost publicat in August 3, 2018 at 12:24 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11918a fost publicat in August 3, 2018 at 11:24 am. 

Articolul Buletinul de știri IFAC - 30 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11903 a fostpublicat in August 2, 2018 at 11:34 am. 

Articolul Târg internațional la Bagdad, în perioada10-19 noiembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11874a fost publicat in July 17, 2018 at 11:37 am. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 23 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11841 a fostpublicat in July 24, 2018 at 3:55 pm. 

Articolul Topul Național 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11833 a fostpublicat in July 24, 2018 at 3:31 pm. 

Articolul IFAC și IBA își anunță angajamentul față decombaterea corupției înainte de întâlnirea liderilor economici globali G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=11793 a fostpublicat in July 16, 2018 at 12:03 pm. 

Articolul Topul național al membrilor CECCAR – 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11781 a fostpublicat in July 15, 2018 at 6:42 pm. 

Articolul Ziua Națională a Contabilului Român – 13iulie 2018: 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de anide la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=11727a fost publicat in July 18, 2018 at 6:32 pm. 

Articolul Noutăți din buletinul de știri ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11697 a fostpublicat in July 16, 2018 at 10:59 am. 

Articolul ZNCR La mulți ani - http://ceccar.ro/ro/?p=11672 a fostpublicat in July 13, 2018 at 8:51 am. 

Articolul Referent de specialitatefinanciar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11666a fost publicat in July 12, 2018 at 4:48 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie - http://ceccar.ro/ro/?p=11658 a fostpublicat in July 10, 2018 at 12:04 pm. 

Articolul A 5-a Directivă a Parlamentului European șia Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în JurnalulOficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11636a fost publicat in June 30, 2018 at 3:26 pm. 

Articolul Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea defacilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată -principalele teme ale newsletter-ului ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11605 a fostpublicat in June 26, 2018 at 1:30 pm. 

Articolul Romania 100 ani - http://ceccar.ro/ro/?p=11587 a fostpublicat in June 25, 2018 at 2:53 pm. 

Articolul Alte documente de interes - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11517a fost publicat in June 22, 2018 at 1:33 pm. 

Articolul Documente de poziţie - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11515a fost publicat in June 22, 2018 at 1:32 pm. 

Articolul Norme profesionale şi ghiduri - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11513a fost publicat in June 22, 2018 at 1:32 pm. 

Articolul Documente de poziţie - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11511a fost publicat in June 22, 2018 at 1:31 pm. 

Articolul Examene - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11509a fost publicat in June 22, 2018 at 1:28 pm. 

Articolul Norme profesionale şi ghiduri - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11507a fost publicat in June 22, 2018 at 1:13 pm. 

Articolul Traduse din mediul international - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11502a fost publicat in June 22, 2018 at 1:03 pm. 

Articolul Elaborate de CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11500a fost publicat in June 22, 2018 at 1:02 pm. 

Articolul Accountancy Europe, despre importanțarolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal - http://ceccar.ro/ro/?p=11458 a fostpublicat in June 12, 2018 at 2:27 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialeiCECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11452a fost publicat in June 19, 2018 at 4:22 pm. 

Articolul Şef birou evidență tablou în cadrul filialeiCECCAR Botoșani - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11450a fost publicat in June 19, 2018 at 4:19 pm. 

Articolul Consilier învăţământ în cadrul InstitutuluiNațional de dezvoltare profesională a contabililor. - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11397a fost publicat in June 14, 2018 at 2:31 pm. 

Articolul Asistent manager în cadrul SecretariatuluiOrgane de conducere - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11395a fost publicat in June 14, 2018 at 2:26 pm. 

Articolul Document consultativ lansat de CE: cadrulgeneral al UE privind raportarea publică de către companii este adecvatscopului? - http://ceccar.ro/ro/?p=11378a fost publicat in June 12, 2018 at 3:08 pm. 

Articolul Modificările aduse Directivei 2011/16/UE,publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11375 a fostpublicat in June 12, 2018 at 3:07 pm. 

Articolul Conferința internațională a AsociațieiContabililor din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=11326a fost publicat in May 22, 2018 at 4:14 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?p=11299a fost publicat in June 5, 2018 at 12:30 pm. 

Articolul Șef birou evidență tablou - Filiala CECCARIalomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11286a fost publicat in June 5, 2018 at 12:23 pm. 

Articolul Auditor de calitate – filiala Ialomiţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11254a fost publicat in June 4, 2018 at 3:25 pm. 

Articolul Forumul OECD 2018 și Conferința Ministerială- http://ceccar.ro/ro/?p=11222 afost publicat in May 31, 2018 at 2:17 pm. 

Articolul Grupul Edinburgh lansează chestionarulProfesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare – disponibil șiîn limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=11199a fost publicat in May 31, 2018 at 12:41 pm. 

Articolul Conferința Națională de Contabilitate șiFiscalitate - 7 iunie - http://ceccar.ro/ro/?p=11174a fost publicat in May 31, 2018 at 11:42 am. 

Articolul Conferința Națională de Contabilitate șiFiscalitate - 7 iunie - http://ceccar.ro/ro/?p=11164a fost publicat in May 31, 2018 at 11:36 am. 

Articolul 2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11135a fost publicat in May 29, 2018 at 10:35 am. 

Articolul Arhivă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11128a fost publicat in May 29, 2018 at 10:21 am. 

Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialeiCECCAR Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10797a fost publicat in April 25, 2018 at 5:01 pm. 

Articolul Conferinţa Ştiinţifică Internaţională„Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspectivede dezvoltare” - http://ceccar.ro/ro/?p=10779a fost publicat in April 25, 2018 at 2:04 pm. 

Articolul Auditor de calitate – filiala Suceava - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10774a fost publicat in April 24, 2018 at 1:31 pm. 

Articolul For the Attention of Our Members: Changes inStamps - http://ceccar.ro/ro/?p=10456a fost publicat in February 14, 2018 at 8:56 am. 

Articolul Consilier juridic în cadrul DirecțieiJuridice Resurse Umene și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10181a fost publicat in February 22, 2018 at 4:01 pm. 

Articolul Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri dincontracte cu clienții - http://ceccar.ro/ro/?p=9605a fost publicat in February 15, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9595a fost publicat in February 15, 2018 at 3:38 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9556a fost publicat in February 14, 2018 at 3:49 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialeiCECCAR Ilfov - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9564a fost publicat in February 14, 2018 at 3:56 pm. 

Articolul Referent de specialitate financiarcontabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9577a fost publicat in February 14, 2018 at 4:14 pm. 

Articolul În atenția membrilor: modificări privind ștampilele- http://ceccar.ro/ro/?p=9587 a fostpublicat in February 14, 2018 at 5:34 pm. 

Articolul Conferinta Controlling - http://ceccar.ro/ro/?p=9553 a fostpublicat in February 14, 2018 at 1:33 pm. 

Articolul Trei luni până la punerea în aplicare anoilor norme privind protecția datelor cu caracter persona - http://ceccar.ro/ro/?p=9549 a fostpublicat in February 14, 2018 at 9:05 am. 

Articolul Conferința Națională de Controlling și RiskManagement - http://ceccar.ro/ro/?p=9532a fost publicat in February 13, 2018 at 10:30 am. 

Articolul Conturi contabile noi, pentru înregistrareacontribuțiilor sociale obligatorii - http://ceccar.ro/ro/?p=9524a fost publicat in February 8, 2018 at 5:47 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9508a fost publicat in February 2, 2018 at 2:22 pm. 

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialeiCECCAR Iaşi - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9499a fost publicat in January 30, 2018 at 2:39 pm. 

Articolul Topul național - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9478a fost publicat in January 30, 2018 at 2:15 pm. 

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCARDolj - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9465a fost publicat in January 25, 2018 at 4:27 pm. 

Articolul Șef birou administrativ în cadrul filialeiCECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9439a fost publicat in January 17, 2018 at 5:23 pm. 

Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialeiCECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9430a fost publicat in January 10, 2018 at 5:04 pm. 

Articolul Sef birou stagiu și dezvoltare profesionalăcontinuă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9424a fost publicat in January 10, 2018 at 5:00 pm. 

Articolul ANAF va modifica, din oficiu, vectorulfiscal al angajatorilor. - http://ceccar.ro/ro/?p=9389a fost publicat in December 28, 2017 at 6:31 pm. 

Articolul Decretul privind promulgarea Legii pentruaprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA - http://ceccar.ro/ro/?p=9383 a fostpublicat in December 27, 2017 at 3:09 pm. 

Articolul test - http://ceccar.ro/ro/?p=9350a fost publicat in December 18, 2017 at 2:36 pm. 

Articolul Newsletter Accountancy Europe – decembrie2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=9348 afost publicat in December 15, 2017 at 4:05 pm. 

Articolul Consilier președinte - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9332a fost publicat in December 14, 2017 at 11:04 am. 

Articolul Consilier președinte în cadrul filialeiBucurești - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9343a fost publicat in December 14, 2017 at 11:16 am. 

Articolul Conferința Federației Europene aConsultanților Fiscali - http://ceccar.ro/ro/?p=9325a fost publicat in December 11, 2017 at 1:29 pm. 

Articolul Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9320a fost publicat in December 5, 2017 at 1:37 pm. 

Articolul Ședința Consiliului IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9236 a fostpublicat in November 20, 2017 at 9:57 am. 

Articolul Ziua Internațională a Contabilului - http://ceccar.ro/ro/?p=9156 a fostpublicat in November 9, 2017 at 5:50 pm. 

Articolul Ziua Internațională a Contabilului - http://ceccar.ro/ro/?p=9147 a fostpublicat in November 9, 2017 at 5:45 pm. 

Articolul Ziua IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9144 a fostpublicat in November 9, 2017 at 5:12 pm. 

Articolul Traducător în cadrul Aparatului Central alCECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9102a fost publicat in November 7, 2017 at 5:41 pm. 

Articolul Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat - http://ceccar.ro/ro/?p=9075 a fost publicat in November 1, 2017 at 1:05 pm.

Articolul Noi publicații pt. stagiarii CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=9065 a fostpublicat in October 30, 2017 at 4:48 pm. 

Articolul Noi publicații pentru stagiarii CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=9058 a fostpublicat in October 30, 2017 at 4:43 pm. 

Articolul Articol IFAC – Dileme etice în era digitală- http://ceccar.ro/ro/?p=9020 a fostpublicat in October 26, 2017 at 10:36 am. 

Articolul Traducător în cadrul Aparatului Central alCECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8998a fost publicat in October 24, 2017 at 12:08 pm. 

Articolul Decizie a Curții Europene de Justiție:Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVAentităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi - http://ceccar.ro/ro/?p=8994 a fostpublicat in October 20, 2017 at 5:10 pm. 

Articolul Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici - http://ceccar.ro/ro/?p=8990 a fost publicat in October 16, 2017 at 5:03 pm.

Articolul Proiect: Actualizarea Normelor metodologicede aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronicefiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=8987a fost publicat in October 16, 2017 at 3:21 pm. 

rticolul Articol IFAC – Transformarea provocărilor înoportunități: concurența - http://ceccar.ro/ro/?p=8963a fost publicat in October 11, 2017 at 4:36 pm. 

Articolul Proiect MFP: Modificarea Reglementărilorcontabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - http://ceccar.ro/ro/?p=8966 a fostpublicat in October 11, 2017 at 4:39 pm. 

Articolul Curs Test - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8923 a fost publicat in October 6, 2017 at 3:18 pm.

Articolul Curs Test - http://ceccar.ro/ro/?p=8919 a fost publicat in October 6, 2017 at 2:55 pm.

Articolul În atenția absolvenților programelor demasterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în bazaprotocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil - http://ceccar.ro/ro/?p=8910 a fostpublicat in October 4, 2017 at 2:09 pm. 

Articolul Examen stagiu - http://ceccar.ro/ro/?p=8902 a fostpublicat in October 4, 2017 at 10:52 am. 

Articolul Examenul de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8898 a fostpublicat in October 4, 2017 at 10:46 am. 

Articolul Newsletter Accountancy Europe – septembrie2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8883 afost publicat in October 3, 2017 at 4:17 pm. 

Articolul Conferința IASB cu normalizatorii mondialide standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate(IFASS) - http://ceccar.ro/ro/?p=8863a fost publicat in September 29, 2017 at 9:59 am. 

Articolul Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio„Evaluarea pentru companii - Evaluarea pentru raportare financiară și evaluareapentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie,Hotel Novotel, București - http://ceccar.ro/ro/?p=8859a fost publicat in September 27, 2017 at 3:52 pm. 

Articolul Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=8841 a fostpublicat in September 22, 2017 at 2:57 pm. 

Articolul ZNCR-21 septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8836 a fost publicat in September 21, 2017 at 12:11 pm.

Articolul Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansareapaginii Technology Hub - http://ceccar.ro/ro/?p=8833a fost publicat in September 18, 2017 at 9:56 am. 

Articolul Specialist în relații publice în cadrulAparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8798a fost publicat in August 22, 2017 at 2:26 pm. 

Articolul ZNCR 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8777 a fostpublicat in August 8, 2017 at 4:10 pm. 

Articolul IFAC și IIRC publică un nou document privindraportarea integrată - http://ceccar.ro/ro/?p=8768a fost publicat in August 4, 2017 at 4:07 pm. 

Articolul Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidațilorla examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și decontabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=8761 a fostpublicat in August 2, 2017 at 4:14 pm. 

Articolul Examenul de acces la stagiul pentruobținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017- http://ceccar.ro/ro/?p=8749 a fostpublicat in July 31, 2017 at 6:08 pm. 

Articolul banner6 - http://ceccar.ro/ro/?p=8732 a fostpublicat in July 31, 2017 at 3:02 pm. 

Articolul Publicații de specialitate pentru pregătireastagiarilor - http://ceccar.ro/ro/?p=8702a fost publicat in July 28, 2017 at 2:07 pm. 

Articolul Publicații de specialitate pentru pregătireastagiarilor - http://ceccar.ro/ro/?p=8699a fost publicat in July 28, 2017 at 1:57 pm. 

Articolul Accountancy Europe publică un nou documentde poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare - http://ceccar.ro/ro/?p=8677 a fostpublicat in July 21, 2017 at 11:03 am. 

Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților laexamenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și decontabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=8673 a fostpublicat in July 20, 2017 at 3:15 pm. 

Articolul banner5 - http://ceccar.ro/ro/?p=8671 a fostpublicat in July 20, 2017 at 2:47 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?p=8669a fost publicat in July 20, 2017 at 2:42 pm. 

Articolul IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou indexinternațional privind răspunderea financiară din sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8648 a fostpublicat in July 19, 2017 at 1:32 pm. 

Articolul test - http://ceccar.ro/ro/?p=8644a fost publicat in July 14, 2017 at 3:09 pm. 

Articolul abc - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8637a fost publicat in July 14, 2017 at 2:50 pm. 

Articolul Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994,publicată în Monitorul Oficial - http://ceccar.ro/ro/?p=8629a fost publicat in July 14, 2017 at 2:38 pm. 

Articolul Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994,publicată în Monitorul Oficial - http://ceccar.ro/ro/?p=8615a fost publicat in July 13, 2017 at 1:23 pm. 

Articolul Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994,publicată în Monitorul Oficial - http://ceccar.ro/ro/?p=8608a fost publicat in July 13, 2017 at 1:07 pm. 

Articolul Forumul normalizatorilor de standard pentrusectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8588a fost publicat in July 5, 2017 at 3:51 pm. 

Articolul Paznic - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8583a fost publicat in July 4, 2017 at 2:24 pm. 

Articolul Asistent de cabinet - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8578a fost publicat in June 29, 2017 at 11:09 am. 

Articolul Accesul la profesie - http://ceccar.ro/ro/?p=8573 a fostpublicat in June 26, 2017 at 2:16 pm. 

Articolul Economist in economie generală - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8565a fost publicat in June 26, 2017 at 1:14 pm. 

Articolul Proiectul de act normativ privindmodificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat - http://ceccar.ro/ro/?p=8561 a fostpublicat in June 23, 2017 at 10:33 pm. 

Articolul Act normativ de modificare și completare aCodului fiscal, adoptat de Camera Deputaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8557 a fostpublicat in June 23, 2017 at 10:28 pm. 

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialeiHunedoara - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8551a fost publicat in June 23, 2017 at 4:27 pm. 

Articolul test - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8545a fost publicat in June 22, 2017 at 2:16 pm. 

Articolul Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFPGalați - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8539a fost publicat in June 22, 2017 at 1:58 pm. 

Articolul Gestionarea practicilor: cabinetele decontabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8535 a fostpublicat in June 21, 2017 at 4:52 pm. 

Articolul Îmbunătățirea gestionării și performanțeisectorului public: contabilitatea de angajamente - http://ceccar.ro/ro/?p=8533 a fostpublicat in June 21, 2017 at 4:51 pm. 

Articolul RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=8531 a fostpublicat in June 21, 2017 at 4:50 pm. 

Articolul Model de prospect simplificat pentru IMM-uri- http://ceccar.ro/ro/?p=8525 a fostpublicat in June 21, 2017 at 4:05 pm. 

Articolul Șef birou administrativ în cadrul FilialeiCECCAR Constanta - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8521a fost publicat in June 21, 2017 at 3:06 pm. 

Articolul Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria,12-13 iunie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8513a fost publicat in June 13, 2017 at 2:23 pm. 

Articolul Normalizarea în secolul 21: un nou documentCogito publicat de Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8510a fost publicat in June 13, 2017 at 2:15 pm. 

Articolul Reacții la propunerile de modificare a IFRS9 - http://ceccar.ro/ro/?p=8508 afost publicat in June 13, 2017 at 2:13 pm. 

Articolul Al doilea Congres al Profesiei Contabile dinPolonia - http://ceccar.ro/ro/?p=8499a fost publicat in June 9, 2017 at 9:34 am. 

Articolul Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială- http://ceccar.ro/ro/?p=8491 a fostpublicat in June 9, 2017 at 9:31 am. 

Articolul Ședința rețelei pentru comunicare aAccountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8488a fost publicat in June 7, 2017 at 3:02 pm. 

Articolul Asociația Internațională pentru Educație șiCercetare Contabilă – Newsletter trimestrial - http://ceccar.ro/ro/?p=8486 a fostpublicat in June 7, 2017 at 1:20 pm. 

Articolul Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugatăprivind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii"inactivi" - http://ceccar.ro/ro/?p=8482a fost publicat in June 6, 2017 at 5:08 pm. 

Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților laexamenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil șide contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=8476a fost publicat in June 6, 2017 at 3:55 pm.