shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Acordarea calitatii de expert contabil PDF Imprimare E-mail

 

Etape pentru acordarea calităţii de expert contabil doctorilor in economie

 

1. Conform art.4 alin.(2), puteţi obţine calitatea de expert contabil şi în baza titlului de doctor in economie, specialitatea finanşe sau contabilitate, caz în care veţi depune la Corp - Aparatul central următoarele documente necesare întocmirii dosarului pentru acordarea calităţii de expert contabil doctorilor în economie:

- cerere;

- fotocopii legalizate dupa actele de studii (diploma de licenţa) şi după diploma de doctor în economie - specializarea finanţe sau contabilitate;

- fotocopie legalizată după sumarul (cuprinsul) tezei de doctorat;

- situaţia rezultatelor obţinute la examenele şi referatele sustinute în timpul doctoratului - adeverinţă eliberată de facultatea unde s-a urmat doctoratul;

- Curriculum Vitae, competat şi semnat pe proprie răspundere de către solicitant;

- certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

- certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;

- adeverinţăta de la locul de muncă;

*vă rugăm să lasaţi un numar de telefon pentru a fi contactat şi adresa (în cerere sau CV).

2. Dacă cererea este respinsă, candidatul are posibilitatea de a depune contestaţie, în maxim 30 zile de la primirea comunicării, la Consiliul Superior al Corpului.

3. În cazul aprobării de către Biroul Permanent a cererii de înscriere, candidatul:

- achită taxa de examen;

- susţine interviul vizând teza de doctorat, dar şi cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizarii şi funcţionării societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile la disciplinele contabilitate, fiscalitate şi drept, precum şi probleme de deontologie a profesiei;

Dacă candidatul este declarat admis de către Comisia de examinare, se procedează la înscrierea în Tabloul Corpului: se primeşte adresă de la Corp privind admiterea; persoana se adresează filialei în raza căreia are domiciliul şi face formele privind înscrierea în Corp (cerere de înscriere, achitare taxă de înscriere în Corp, semnarea Juramantulului, 2 fotografii tip BI etc).


Metodologie privind acordarea calitatii de expert contabil doctorilor in economie : 

În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la acordarea, la cerere, a calităţii de expert contabil persoanelor care au titlul de acade­mician, profesor şi conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe şi contabilitate, se stabileşte următoarea metodologie.

1. Specialitatea finanţe şi contabilitate se dovedeşte pe baza urmă­toarelor documente:

- cerere

- diploma de licenţă

- curriculum vitae

- diploma de doctor, eliberată de facultăţile care au profilul de finanţe şi contabilitate;

- titlul tezei de doctorat, care trebuie să se refere la unul din subi­ec­tele privind specialitatea finanţe şi/sau contabilitate

Toate dosarele care privesc acordarea calităţii de expert contabil doctorilor în economie se vor depune la Departamentele şi Direcţiile specializate din cadrul Aparatului Central al Corpului.

Secţiunea experţilor contabili, va avea în vedere următoarele:

- respectarea prevederilor art. 4 alin 1 lit. a şi c din actul normativ sus-arătat, prin prezentarea certificatului de sănătate şi a certificatului cazie­rului judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;

- copie autentificată de notarul public după diploma de doctor în economie şi titlul tezei de doctorat.

Pentru persoanele fizice care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în economie în afara graniţelor ţării, sunt necesare copii traduse şi autentificate de pe diploma de doctor şi titlul tezei de doctorat.

Pentru candidaţii care au depus documentele prevăzute de Metodologie la Departamentele şi Direcţiile de specialitate ale CECCAR, şi în urma ana­lizei efectuate, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de normele legale, se organizează susţinerea unui interviu în faţa unei Comisii de examinare formată din:

1. Preşedintele Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. - Preşedinte al Comisiei de Examinare.

2. Director General Executiv al C.E.C.C.A.R. - membru

3. Un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - membru

4. Un reprezentant al Ministerului Justiţiei - membru

5. Un profesor universitar A.S.E. Bucureşti - membru

6. Secretarul Comisiei de examinare.

Comisia se poate întruni numai în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin două persoane din celelalte şase.

Rezultatul interviului se menţionează într-un proces-verbal, care se completează în două exemplare, din care unul rămâne la Departamentele şi Direcţiile de specialitate, iar al doilea se anexează referatului care se prezintă Biroului Permanent al Consiliului Superior.

În cazul în care candidatul este declarat respins la interviu, acesta îl poate susţine din nou, după 30 de zile.

2. Departamentele şi Direcţiile de specialitate emit avizul favorabil sau nefavo­rabil privind acordarea calităţii de expert contabil, în termen de maxi­mum 15 zile de la primirea dosarului complet cu actele justificative menţionate.

În situaţiile în care din documentele dosarului rezultă unele necla­rităţi privind profilul facultăţii sau titlul tezei de doctorat, se va solicita persoanelor în cauză completarea dosarelor.

3. Biroul Permanent al Consiliului Superior va analiza avizul favo­rabil/ nefavorabil, precum şi raportul întocmit de Departamentele şi Direcţiile de specialitate, pe baza documentelor justificative din dosarele depuse, emiţând decizia pentru înscrierea/ neînscrierea persoanei respective în Tabloul Corpului. Decizia va fi comunicată persoanei interesate şi filialei C.E.C.C.A.R., după caz.

4. Persoana nemulţumită de modul de soluţionare a cererii sale se poate adresa Consiliului Superior, în termen de 30 zile de la primirea comunicării.

5. Cabinetul directorului general al Corpului, pe baza hotărârii Consiliului Superior, va comunica contestatorului rezultatul analizei efectuate de Consiliul Superior.

În cazul soluţionării favorabile a contestaţiei, Cabinetul directorului general al Corpului va comunica filialei C.E.C.C.A.R. înscrierea persoanei res­pective în Tabloul Corpului.

6.Taxa de interviu se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Corpului si se va achita de catre candidat (prin O.P. în contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu sau prin casierie, la Aparatul Central), inaintea sustinerii interviului.