shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Norma 35/2000
Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile PDF Imprimare E-mail

350. Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile

 

NORMA:

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. 

(iulie 2001)


 COMENTARII

 1. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activă a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

 2. Expertizele contabile pot fi clasificate:

 I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, in:
a) Expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.
b)  Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitate de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

 II. Dupa natura principalului (lelor) obiectiv (e) la care se refera, in:
a)  Expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
b) Expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;
c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
d) Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
e) Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti.

 3.  Anexele nr. 1-3 au caracter orientativ si ilustrativ si nu fac parte integranta din prezentele norme. Modelele prezentate in aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete.

 
Model de contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 1

 

CONTRACT

 Încheiat între:
Expertul(ţii) contabil(i)/SC «___________» cu domiciliul /sediul social în ______________ înscris(şi)(ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea _______ poziţia ________ denumit(ţi)(ă) PRESTATOR(I) şi

(denumirea beneficiarului)

cu domiciliul /sediul social în                                                            reprezentată prin                                                                             denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

 Art. 1. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective:
Obiectivul 1.      ....................
Obiectivul 2.      ....................
Obiectivul n.      ....................

 Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare:    
1. ........................
2. ........................
n. ........................

 Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ, în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la ........................……… până la data de ............…………….

 Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de __________________ lei, din care ______________ lei imediat după semnarea prezentului contract şi ______________________________ lei până la data de __________________________

 Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract.

 Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.

Localitatea _____________
Data _______________

PRESTATOR,                                                       BENEFICIAR,

 

 
Model de Raport de expertiza contabila extrajudiciara PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 3

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat în  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea __________ poziţia  _________   
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili, acesta se repetă pentru fiecare)

Citeste mai departe...
 
Model de Raport de expertiza contabila judiciara PDF Imprimare E-mail

ANEXA nr. 2

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat în  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea __________ poziţia  _________   
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili, acesta se repetă pentru fiecare)

Citeste mai departe...
 
Norma 35 PDF Imprimare E-mail

Norma 35/2000 si comentariile misiunilor privind expertizele contabile


Una din activitatile de baza ale expertilor contabili, desfasurata pe parcursul a peste optzeci de ani de existenta a profesiei contabile din Romania, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege, ca: expertize amiabile (la cerere), expertize contabile judiciare in cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, management contabil - financiare si altele.

Cuvantul “expertiza“ vine de la latinescul “expertus”, adica priceput – lucrarea unei persoane perimentate, specializate.

Expertiza constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe aceea de verificare, intrucat cuprinde in sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveste faptul sau faptele asupra carora s-a efectuat expertiza.

Deci, expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punctul de vedere al exactitatii formale si materiale, dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatură cu obiectul supus cercetarii sale.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, asigurand buna desfasurare a activitatii expertilor contabili, a decis reglementarea profesionala a acestei activitati de baza, elaborand “Norma si comentariile misiunii privind expertiza contabila”.


 
Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile PDF Imprimare E-mail

351. Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile

 

3511. NORMA: Independenţa expertului contabil

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea.

Citeste mai departe...
 
Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile PDF Imprimare E-mail

352. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile

 

3521. NORMA: Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.
Numirea expertului sau experţilor contabili, atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces, se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.

Citeste mai departe...
 
Norme de raport specifice expertizelor contabile PDF Imprimare E-mail

353. Norme de raport specifice expertizelor contabile

 

3531. NORMA:  Redactarea raportului de expertiză contabilă

Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I, INTRODUCERE, Capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III, CONCLUZII.
Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză, se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.

Citeste mai departe...