shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Posturi vacante PDF Imprimare E-mail

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala Teleorman - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13910 a fost publicat in February 24, 2019 at 5:46 pm.

Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala CECCAR Bihor - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13806 a fost publicat in February 13, 2019 at 3:03 pm.

Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala Satu Mare - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13672 a fost publicat in February 7, 2019 at 12:55 pm.

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13300 a fost publicat in January 8, 2019 at 10:39 am.

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

 

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Sibiu Sos. Alba Iulia nr.12  jud. Sibiu,  în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare economice;  

·        are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 3 ani;

·        capacitate de analiză şi sinteză;

·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·        rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                

·        cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·        comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Sibiu din localitatea Sibiu  Sos. Alba Iulia nr.12 după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09.00 -17.00 la sediul filialei CECCAR Sibiu.

- proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 27.12.2019 orele 12.00;

- susținerea interviului are loc la data de 27.12.2019 orele 14,00

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs;

2.CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3.copia actului de identitate ;

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

                                    

 

   Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova 

                                     


 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili.

 

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova


Articolul Redactor - Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13167 a fost publicat in December 13, 2018 at 11:24 am. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13054 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:40 pm. 

Articolul Sef birou evidență tablou in cadrul filialei Sibiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13052 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:28 pm. 

Articolul Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13050 a fost publicat in November 29, 2018 at 3:22 pm. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

Nr.702/28.11.2018

 

 

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, în vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare;  

·        capacitate de analiză şi sinteză;

·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·        rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                 

·        cunoştinţe bune Microsoft Office;

·        comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu

- proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;

- proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 12.12.2018  ora 14,00;

- susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;

 - comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;

3. copia actului de identitate ;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5 .copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.      Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova


Articolul Auditor intern - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13002 a fost publicat in November 26, 2018 at 2:58 pm. 

Articolul Auditori de calitate - Filiala CECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12957 a fost publicat in November 19, 2018 at 2:50 pm.

 
Urmator >