shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Posturi vacante PDF Imprimare E-mail

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala CECCAR Arad - http://ceccar.ro/ro/?page_id=17052 a fost publicat in February 26, 2020 at 3:36 pm.

Articolul Secretar – Filiala CECCAR Bihor - http://ceccar.ro/ro/?page_id=17044 a fost publicat in February 25, 2020 at 3:10 pm.

Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala Alba - http://ceccar.ro/ro/?page_id=16919 a fost publicat in February 13, 2020 at 1:27 pm.

Articolul Secretar - Filiala Bihor - http://ceccar.ro/ro/?page_id=16851 a fost publicat in February 7, 2020 at 8:59 am.

Informare privind rezultatele dosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditor de calitate filiala Sibiu 

                Referitor la rezultatele dosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditorde calitate din cadrul CECCAR Filiala Sibiu, va comunicam faptul ca au fost selectate urmatoarele dosare:

Ø                     dl Eugen Ghimiș, expert contail carnet nr. 27742.

CECCAR Filiala Sibiu


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 12, Municipiul Sibiu, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. (detalii aici >>)

Articolul Auditor de calitate - Filiala CECCAR Sibiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=16609a fost publicat in January 15, 2020 at 12:17 pm.

Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala Iași - http://ceccar.ro/ro/?page_id=16408a fost publicat in January 6, 2020 at 11:35 am. 

 Articolul Auditor de calitate - CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=16082a fost publicat in November 25, 2019 at 11:39 am.

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=15621a fost publicat in October 2, 2019 at 2:51 pm.

 Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=15040a fost publicat in July 16, 2019 at 4:25 pm. 

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala CECCAR Vrancea - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14719a fost publicat in May 23, 2019 at 9:24 am.

Articolul Șef birou stagiu și pregătire profesională -Filiala CECCAR Harghita - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14427a fost publicat in April 12, 2019 at 8:48 am. 

Articolul Posturi vacante Filiala CECCAR Bihor:secretar și sef Birou stagiu și dezvoltare profesională - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14406a fost publicat in April 11, 2019 at 1:22 pm. 

Informare privind rezultatele concursului in vederea ocuparii postului de auditor de calitate filiala Sibiu 

                Referitor la rezultatele concursului in vederea ocuparii postului de auditor de calitate din cadrul CECCAR Filiala Sibiu, va comunicam urmatoarele:

Ø                     dna Devolescu Dorina, expert contail carnet nr. 15430 - admis.

CECCAR Filiala Sibiu

 

Informare privind rezultateledosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditor de calitatefiliala Sibiu

 

                Referitorla rezultatele dosarelor de inscriere in vederea ocuparii postului de auditorde calitate din cadrul CECCAR Filiala Sibiu, va comunicam faptul ca au fostselectate urmatoarele dosare:

Ø                     dnaDevolescu Dorina, expert contail carnet nr. 15430.

CECCAR Filiala Sibiu

Auditor de calitate – Filiala CECCAR Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Sibiu din Șos. Alba Iulia nr. 12, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 2 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiență profesională;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate, perseverenţă;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.


  


Concursul se desfășoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 5-9 aprilie 2019, inclusiv, de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Sibiu;
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Filialei CECCAR Sibiu și pe pagina de internet a acesteia;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc  în data de 10 aprilie 2019, ora 14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Sibiu și pe pagina de internet a filialei.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 • Codul etic național al profesioniștilor contabili. 

 

 

CECCAR

 

 

Articolul Șef Birou administrativ - Filiala Teleorman - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13910 a fost publicat in February 24, 2019 at 5:46 pm.

Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala CECCARBihor - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13806a fost publicat in February 13, 2019 at 3:03 pm.

Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala Satu Mare - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13672a fost publicat in February 7, 2019 at 12:55 pm.

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialeiCECCAR Caras - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13300a fost publicat in January 8, 2019 at 10:39 am.

 

CorpulExperților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

 

 

A N U N Ţ

 

CorpulExperților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizeazăconcurs la sediul Filialei CECCAR  Sibiu Sos.Alba Iulia nr.12  jud.Sibiu,  învederea ocupării postului deauditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu programde lucru de 8 ore/zi.

Condiţiilegenerale pentru persoana care participă la concurs:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau astatelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau deunităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specificepotrivit cerinţelor postului;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contraumanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturăcu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte decorupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-oincompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care aintervenit reabilitarea.

Condiţiispecifice și cerințe de participare la concurs:

·       studii superioare economice;  

·       are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalãde minimum 3 ani;

·       capacitate de analiză şi sinteză;

·       abilităţiexcelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·       rezistenţă lastres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitatepentru program prelungit;                                

·       cunoştinţeMicrosoft Office, nivel mediu;

·       comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

 

Concursul sedesfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Sibiudin localitatea Sibiu  Sos.Alba Iulia nr.12 după cum urmează :

-dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.12.2018  inclusiv, dupăurmătorul program: de luni până vineri între orele 09.00 -17.00 la sediulfilialei CECCAR Sibiu.

-proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 27.12.2019 orele 12.00;

-susținerea interviului are loc la data de 27.12.2019orele 14,00

Acte necesare pentru dosarul deînscriere la concurs:

1.cererede înscriere la concurs;

2.CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertizeefectuate;

3.copiaactului de identitate ;

4.copiilediplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unorspecializări;

5.copiacarnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea înmuncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului(conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard aladeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6.cazierul judiciar;

7.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberatăcu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familieal candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa careatestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentuluişi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul SănătăţiiPublice).

                                    

 

   Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert AurelianȘova 

                                     


 

BIBLIOGRAFIE

 

1.     Ordonanța Guvernului nr.65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.     Regulamentul de Organizare și Funcționarea Corpului Experților Contabili și ContabililorAutorizați din România, republicat;

3.     Regulamentul privind auditul decalitate în domeniul serviciilor contabile;

4.     Ghidul auditoruluide calitate în domeniul serviciilor contabile;

5.     Standardul profesional nr.35privind expertizele contabile;

6.     Codul etic national alprofesioniștilor contabili.

 

 

Președinte al ConsiliuluiSuperior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert AurelianȘova


Articolul Redactor - Editura CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13167a fost publicat in December 13, 2018 at 11:24 am. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialeiDâmboviţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13054a fost publicat in November 29, 2018 at 3:40 pm. 

Articolul Sef birou evidență tablou in cadrul filialeiSibiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13052a fost publicat in November 29, 2018 at 3:28 pm. 

Articolul Consilier juridic în cadrul DirecțieiJuridice Resurse Umane și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13050a fost publicat in November 29, 2018 at 3:22 pm. 

CorpulExperților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

Nr.702/28.11.2018

 

 

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili șiContabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul FilialeiCECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, SoseauaAlba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, în vederea ocupării postului de sefbirou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată siprogram de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiilegenerale pentru persoana care participă la concurs:

a)cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau astatelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  vârsta minimă reglementată de prevederilelegale;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e)starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pebaza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţilesanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specificepotrivit cerinţelor postului;

g) nua fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contraumanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturăcu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte decorupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-oincompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care aintervenit reabilitarea.

Condiţiispecifice și cerințe de participare la concurs:

·       studii superioare;  

·       capacitatede analiză şi sinteză;

·       abilităţi excelente de organizare,prioritizare şi comunicare;

·       rezistenţă la stres, flexibilitate,atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru programprelungit;                                 

·       cunoştinţe bune Microsoft Office;

·       comportament profesional integru şiconduită ireproşabilă.

Concursulsedesfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, SoseauaAlba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

- dosarelede înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni pânăvineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu

-proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;

-proba de verificare a abilităților  deutilizare a calculatorului  are loc îndata de 12.12.2018  ora 14,00;

-susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;

 - comunicarea rezultatelor concursului se faceprin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialeiCECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul deînscriere la concurs:

1. cererede înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

3. copiaactului de identitate ;

4. copiilediplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unorspecializări;

5 .copiacarnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea înmuncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului(conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard aladeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitateastudiilor);

6.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberatăcu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familieal candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa careatestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentuluişi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul SănătăţiiPublice).

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      OrdonanțaGuvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității deexpertiză contabilă și a contabililor autorizați,republicată;

2.      Regulamentulde Organizare și Funcționarea Corpului ExperțilorContabili șiContabililor Autorizați din România, republicat;

3.      Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

 

Președinteal Consiliului Superior al CECCAR

Prof.univ.dr.Robert Aurelian Șova


Articolul Auditor intern - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13002a fost publicat in November 26, 2018 at 2:58 pm. 

Articolul Auditori de calitate - Filiala CECCAR Argeș- http://ceccar.ro/ro/?page_id=12957a fost publicat in November 19, 2018 at 2:50 pm.

 
Urmator >