shadow_left
 
CeccarSibiu
Shadow_R
   
Regulament audit de calitate PDF Imprimare E-mail

Cap. I -Introducere

Art. 1 Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului are la bază următoarele temeiuri normative:
(1) Standardele internaţionale emise de IFAC
- Standardul internaţional de control al calităţii (ISQC) nr. 1;
- Declaraţia Internaţională de Practică Profesională (IPPS) nr. 1 intitulată "Asigurarea calităţii serviciilor profesionale";
- Declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor de membru (SMO) nr. 1 aprobată de Consiliul IFAC în noiembrie 2004.

(2) Recomandarea CEE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigenţele minime în materie de controlul de calitate al serviciilor profesionale.
Metodologia CEE prevede două abordări ale controlului de calitate:
- controlul prin persoane angajate de organismul profesional, de altă autoritate sau entitate;
- controlul prin membrii activi cu pregătire corespunzătoare.
(3) Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare:
- art. 19: "Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:
(...)
c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi."
(...)
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Exper¬ţilor Con¬tabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 27 noiembrie 1995, modificat şi completat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 99/44 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/12 septembrie 2000, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 153/28 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare .
- pct. 65: "Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei";
- pct. 115: "Adunarea generală are următoarele atribuţii:
c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei."
- pct. 124: "Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
j) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională;"
(5) Codul etic naţional al profesioniştilor contabili aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 02/50 din 22 septembrie 2002, Cap. IV "Calitatea serviciilor":
- Este nevoie de asigurarea că toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanţă.
(6) Normele naţionale de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului nr. 99/24/1999, publicate în Moni¬torul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis, din 23 februarie 1999;
- Norma de audit nr. 22 "Controlul de calitate într-o misiune de audit" - pct. 4: "Societatea de expertiză contabilă trebuie să definească şi să pună în lucru politici şi proceduri de control de calitate."

Art. 2 În cuprinsul Regulamentului, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie :
a) Expresia audit de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vizând analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet şi aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp.
Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercită atât la sediul principal al cabinetului, cât şi la sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în Tabloul Corpului.
Auditul de calitate are drept scop asigurarea respectării de către toţi membrii Corpului a normelor profesionale stabilite de Corp pentru fiecare activitate, serviciu contabil sau categorie de lucrări efectuate de aceştia.
b) Expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual con¬dus de un expert contabil sau de un contabil autorizat, membru al Corpului, fie o societate de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate, recu¬noscută de Corp.
c) Prin audit de calitate la un cabinet cu birouri secundare instalate pe teritoriul mai multor filiale ale Corpului se înţelege auditul efectuat atât la sediul cabinetului, cât şi la sediile biroului sau ale birou¬rilor sale secundare.
d) Auditorii de calitate sunt experţi contabili cu experienţă formaţi şi instruiţi de Corp în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile.


Cap. 2 - Obiective, principii şi metodologia auditului în domeniul calităţii serviciilor contabile

Art. 3 Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:
- oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea servi¬ciilor prestate, armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;


Cap. 3 - Organizarea auditului de calitate

Art. 8 Departamentul pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de calitate (DUANPAC) are următoarele atribuţii:
a) elaborează programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile cuprinzând listele cabinetelor prevăzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale;
b) urmăreşte realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile pe baza graficelor de eşalonare lunară a cabinetelor transmise de filiale;
c) pregăteşte şi adaptează la condiţiile conjuncturale metodologia auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
d) analizează cazurile de recuzare a auditorilor de calitate şi face propunerile care se impun;
e) propune angajarea auditorilor de calitate, analizează şi controlează activitatea acestora şi propune măsurile de sancţionare după caz;
f) formulează concluziile şi recomandările către filiale rezultate în urma sintezei auditărilor efectuate la cabinete;
g) gestionează certificatele de atestare a auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile şi prezintă propunerile de emitere a acestora cabinetelor auditate;
h) în cazul unor încălcări a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional, precum şi a normelor profesionale emise de Corp sesizează comisiile de disciplină de pe lângă filiale sau Comisia Superioară de Disciplină, după caz;
i) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor proprii sau sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile;
j) elaborează sinteza anuală a auditului de calitate şi o prezintă preşedintelui Consiliului Superior al Corpului;
k) asigură instruirea auditorilor de calitate, organizarea de mese rotunde şi întâlniri de lucru în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile;
l) elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, chetuieli de transport şi cazare) privind auditul de calitate pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Superior al Corpului.

Art. 9 Auditorii de calitate sunt angajaţi cu contract de muncă făcând parte din structura Departamentului pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de calitate.

Art. 10 Activitatea de audit asupra calităţii serviciilor contabile poate fi realizată şi prin externalizare pe bază de contracte de prestări servicii încheiate de DUANPAC cu persoane fizice şi juridice membre ale Corpului, în condiţii ce sunt aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior .

Art. 11 Auditorii de calitate au următoarele drepturi:
a) să-şi exercite misiunea de audit de calitate, în mod personal, la cabinetele prevăzute în programul auditului de calitate;
b) să-şi organizeze misiunea şi să îşi determine întinderea investigaţiilor în timpul prevăzut în Regulament;
c) să efectueze vizite la cabinete pentru efectuarea auditului de calitate, având în vedere metodologia de analiză structurală, tehnică şi de conformitate;
d) să primească normele, ghidurile profesionale şi reglementările Corpului şi să beneficieze de instruirile profesionale organizate de Corp;
e) să i se ramburseze cheltuielile efectuate pentru deplasări în vederea exercitării atribuţiilor.

Art. 12 Auditorii de calitate au următoarele obligaţii:
a) să asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate la cabinetele cuprinse în graficele de eşalonare lunară a Programului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
b) să efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor profesionale şi ghidurilor profesionale emise de Corp;
c) să întocmească dosarul de audit de calitate al cabinetului conţinând raportul, notele de sinteză şi anexele prevăzute de ghid şi să le transmită la DUANPAC;
d) în cazul unor încălcări a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional, precum şi a normelor profesionale emise de Corp sesizează comisiile de disciplină de pe lângă filiale;
e) analizează problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor proprii sau sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile şi prezintă propuneri către DUANPAC;
f) să facă propuneri pentru adaptarea la condiţiile conjuncturale a metodologiei auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.

Art. 13 Auditorii de calitate au dreptul şi în acelaşi timp obligaţia să refuze o misiune de audit de calitate în situaţiile în care independenţa ar fi periclitată.


- contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
- aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profe¬sionale;
- dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organismele Corpului.

Art. 4 Auditul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale:
- universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanţă expertiză, etc.;
- confidenţialitate: nici o informaţie privind un cabinet sau un mem¬¬bru al acestuia, nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor;
- adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului;
- colegialitate: auditul este efectuat, de către experţii contabili membrii ai Corpului, anume formaţi şi instruiţi care au calitatea de angajaţi ai Corpului;
- armonizarea: pe cât posibil, cabinetele care execută activităţi regle¬mentate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.

Art. 5 Auditul de calitate cuprinde:
- cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural);
- aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic);
- respectarea normelor cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională continuă şi îndeplinirea obligaţiilor de membru (audit de conformitate).

Art. 6 Auditul de calitate are drept referinţă regulile şi normele profesio¬¬nale în vigoare în momentul exercitării misiunilor şi uzanţele profesionale.

Art. 7 Prezentul regulament se referă atât la misiunile normalizate de Corp, cât şi la misiunile cerute de anumite reglementări în vigoare.


Cap. 4 - Derularea auditului de calitate

Art. 14 Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, filiala transmite fiecărui membru al Corpului formularul "Raport anual privind auditul de calitate" (model anexat); fiecare membru al Corpului are obligaţia de a completa "Raportul anual privind auditul de calitate" şi de a îl depune la filiala de care aparţine până la 31 martie. Până la 20 aprilie a fiecărui an directorii executivi ai filialelor transmit DUANPAC:
- rapoartele anuale privind auditul de calitate, completate de toţi membrii din raza de activitate;
- o listă cuprinzând cabinetele pe care filiala apreciază că ar trebui auditate în anul următor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar să beneficieze de un audit de calitate.

Art. 15 DUANPAC elaborează programul de audit al calităţii pentru anul următor, care se supune aprobării până la 31 mai a fiecărui an cu indicarea modalităţii de realizare a auditului calităţii: prin controlul pe bază de declaraţii, prin control în teren sau mixt.

Art. 16 Până la 30 iunie al fiecărui an DUANPAC trimite fiecărei filiale Programul de audit al calităţii pentru anul viitor.

Art. 17 Etapele realizării auditului de calitate sunt următoarele:
a) Pregătire. Timpul necesar pentru audit este în funcţie de impor¬tanţa cabinetului şi se stabileşte numai după completarea şi analiza chesti¬o¬narului de anchetă.
Cabinetul ales pentru auditul de calitate este informat prin scrisoare, cu cel puţin 60 zile înainte de data fixată pentru începerea auditului. Scrisoarea este însoţită de un chestionar care cuprinde un ansamblu de informaţii referitoare, pe de o parte, la organizarea generală a cabinetului, la misiunile pe care acesta le derulează, iar pe de altă parte la respectarea obligaţiilor de membru.
Chestionarul completat trebuie retrimis filialei, în termen de 30 zile de la data primirii lui. O dată cu returnarea chestio¬narului, cabinetul poate cere să beneficieze de dispoziţiile prezentului regulament referitoare la recuzarea auditorului, caz în care auditul va fi realizat prin auditori din afara razei de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.
b) Modalităţi de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde trei faze complementare: audit structural, audit tehnic şi audit de conformitate. Auditul de calitate se efectuează conform Ghidului aprobat de Consiliul Superior al Corpului.
- Auditul structural constă într-un diagnostic de organizare a cabinetului în scopul aprecierii dacă modul de organizare asigură înde¬plinirea de misiuni conform normelor, regulilor şi uzanţelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, scoţând în relief atât aspectele pozitive, cât şi lipsurile în ceea ce priveşte metodele şi procedurile existente în cabinet.
- Auditul tehnic constă în revederea unui număr de dosare de lucru şi permite aprecierea calităţii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza concluziilor şi informaţiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic se face prin referire la normele şi regulile în vigoare, precum şi la uzanţele profesionale.
- Auditul de conformitate constă în verificarea modului în care cabinetul îşi îndeplineşte obligaţiile de membru cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională, depunerea declaraţiilor anuale, plata obligaţiilor financiare.
c) Raportare
- La sfârşitul unei misiuni de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de sinteză care se trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune de un termen de 30 zile pentru a prezenta, în scris, auditorilor observaţiile sale.
- Raportul de audit este întocmit de auditori şi are ca anexe nota de sinteză şi eventualele observaţii ale cabinetului. Raportul scoate în evidenţă lipsurile descoperite în cursul auditului efectuat şi abaterile grave şi repetate de la reglementările profe¬sionale. Raportul trebuie să cuprindă şi recomandări sau alte măsuri de reme¬diere a deficienţelor.
- Raportul, anexele şi dosarul de audit sunt trimise DUANPAC, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei în care cabinetul avea posibilitatea să depună observaţii.
- După verificarea raportului de audit şi a notei de sinteză, DUANPAC formulează recomandări către filială, iar după aprobarea acestora, trimite preşedintelui consiliului filialei dosarul privind auditul efectuat. Preşedintele consiliului filialei decide în legătură cu modul de valo¬ri¬ficare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate, după cum urmează:
 poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii fără observaţii;
 poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii cu simple observaţii, anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui;
 poate trimite cabinetului auditat o scrisoare de concluzii cu observaţii, însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit după un an, pentru a se asigura că s-a ţinut seama de observaţiile făcute.
- Dosarul de audit, concluziile preşedintelui filialei şi raportul auditorului sunt păstrate la dosarul cabinetului respectiv existent la filială, până la data la care cabinetul va face obiectul unui nou audit de calitate.
- În cazul unor repetări ale abaterilor constatate, preşedintele consi¬liu¬lui filialei va sesiza comisia de disciplină a filialei Corpului.

Art. 18 Auditul de calitate asupra lucrărilor de expertiză contabilă se realizează cu respectarea procedurilor stabilite prin Normele Corpului nr. 12264/2002.


Cap. 5 - Drepturile şi obligaţiile cabinetului

Art. 19 Cabinetul ales pentru un audit de calitate este obligat să pună la dispoziţia auditorilor, la sediul său social, sau/şi al biroului secundar toate piesele şi documentele necesare în vederea efectuării auditului şi să furnizeze orice explicaţie utilă.

Art. 20 Cabinetul informat despre un audit de calitate are dreptul de a recuza auditorul desemnat. Recuzarea poate fi cerută în termen de 30 zile de la primirea scrisorii prin care a luat cunoştinţă despre audit, prin scrisoare adresată pre¬şedintelui consiliului filialei. Cererea este trimisă DUANPAC care va lua măsurile care se impun.

Art. 21 Un cabinet nu poate fi auditat decât la expirarea unei perioa¬de de 3 ani de la încheierea auditului precedent.
Atunci când preşedintele consiliului filialei decide că un cabinet trebuie supus unei noi auditări, pentru a se asigura că deficienţele din raportul de audit au fost remediate, acest audit nu poate avea loc decât la expirarea perioadei de un an.

Art. 22 Durata auditului de calitate, în teren, se stabileşte în funcţie de mărimea cabinetului auditat, dar nu poate fi mai mare de 20 ore/auditor.


Cap. 6 - Auditarea cabinetelor instalate în mai multe filiale

Art. 23 Auditul de calitate la cabinetele instalate în mai multe filiale se caracterizează prin separarea auditului structural şi a celui de conformitate, care se desfăşoară la sediul cabinetului, de auditul tehnic, realizat la nivelul birourilor secundare, pornindu-se de la sinteza auditului structural.


Cap. 7 - Finanţarea

Art. 24 Costurile auditului de calitate sunt cuprinse în bugetul aparatului central al Corpului. DUANPAC elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, cheltuieli de transport şi cazare) care este supus spre aprobare Consiliului Superior al Corpului în vederea înglobării lui distincte, în bugetul anual al Corpului.

Cap. 8 - Informarea Conferinţei Naţionale

Art. 25 DUANPAC elaborează sinteza anuală a auditului de calitate şi o prezintă preşedintelui Consiliului Superior al Corpului. După însuşirea acesteia de către Consiliul Superior al Corpului, sinteza este încorporată în raportul anual destinat dezbaterii şi aprobării de către Conferinţa Naţională ordinară.